Jaarrekening 2020 in één oogopslag

De gemeente Noordwijk heeft 2020 met een positief resultaat van € 1,5 miljoen afgesloten. Daarbij is de financiële positie sterk met een solvabiliteit van 60% en een toename van het eigen vermogen. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2020 met daarin verwerkt de Jaarrekening 2020.

In één oogopslag 

Een actieve gemeente. Een die veel doet voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Veel investeert. En een die er ook nog eens in slaagt om daarbij de financiën gezond te houden. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2020 die gemeente eind mei 2021 naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In de Jaarstukken 2020 zit de Jaarrekening 2020. Het is het sluitstuk van de jaarlijks terugkerende manier van uitgaven bepalen en uitgaven verantwoorden. De gemeente vertelt het hele verhaal van de Jaarrekening 2020 in deze infographic. 

Infographic jaarrekening 2020

Bekijk de ‘Jaarrekening 2020 in één oogopslag’ (pdf)

Tekst infographic

Jaarrekening 2020 in één oogopslag

Hoeveel betaalde ik in 2020 aan:
Afvalstoffenheffing (eenpersoons) € 226,20
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 351,60
Rioolheffing (eigenarenheffing) € 185,68

Gemeente Noordwijk heeft 2020 kunnen afsluiten met een positief resultaat zo blijkt uit de Jaarrekening. 2020 was een bewogen jaar. Het coronavirus raakte veel van onze
inwoners en ondernemers hard. Wij hebben geholpen en ondersteund waar we konden. Ondanks alles hebben we met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
organisaties ons ingezet voor de samenleving. Samen maken we Noordwijk.

Meer informatie: noordwijk.nl/jaarrekening

Inkomsten

Inkomsten Rijk 58,4 MLN
Algemene uitkering € 58.402.000

Lokale heffingen/belastingen 36,3 MLN
Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen € 36.328.000

Overige inkomsten € 55,5 MLN
Huren onroerende goederen € 3.624.000
Doeluitkeringen € 18.655.000
Beschikking over reserves € 18.821.000
Overige € 14.362.000

Totale inkomsten € 150.192.000

Verloop eigen vermogen
Eigen vermogen 1-1-2020 € 136.383.000
Dekking investeringen € -2.210.000
Overige onttrekkingen € -16.613.000
Toevoegingen overige reserves € 22.045.000
Resultaat 2020 € 1.533.000
Eigen vermogen 31-12-2020 € 141.138.000

Verdeling uitgaven in %
Sociaal domein en volksgezondheid 32%
Duurzaamheid en leefomgeving 14%
Wonen en ruimte 8%
Overhead 9%
Bestuur en dienstverlening 18%
Veiligheid 3%
Sport, cultuur en recreatie 5%
Verkeer en parkeren 6%
Economie 2%
Onderwijs 3%
Sociaal domein en volksgezondheid 32%
Duurzaamheid en leefomgeving 14%
Wonen en ruimte 8%

Uitgaven

Bestuur en dienstverlening € 26,1 MLN
Bestuur € 2.697.000
Gemeentelijke organisatie € 20.010.000
Gemeentelijke gebouwen € 3.437.000

Veiligheid € 4,6 MLN
Openbare orde en veiligheid € 1.694.000
Veiligheid Regio (VRHM) € 2.903.000

Verkeer en parkeren € 8,7 MLN
Parkeren € 941.000
Verkeer en bereikbaarheid € 657.000
Verhardingen € 3.437.000
Overige € 3.641.000

Economie € 3,7 MLN
Economische zaken € 1.417.000
Overige € 2.267.000

Onderwijs € 4,9 MLN
Onderwijsbeleid € 2.579.000
Onderwijshui svesting € 2.349.000

Sport, cultuur en recreatie € 7,3 MLN
Sport € 4.657.000
Kunst en cultuur € 2.012.000
Overige € 603.000

Sociaal domein en volksgezondheid € 47,1 MLN
Jeugd € 9.608.000
Wmo € 12.001.000
Bijstand € 9.615.000
Ondersteuning ondernemers i.v.m. corona € 8.642.000
Werkvoorziening en re-integratie € 3.408.000
Volksgezondheid € 2.626.000
Overige € 1.213.000

Duurzaamheid en leefomgeving € 20,4 MLN
Milieu € 5.775.000
Afval en riolering € 9.880.000
Groenvoorzieningen € 3.656.000
Overige € 1.100.000

Wonen en ruimte € 11,6 MLN
Grondbedrijf € 8.880.000
Overige € 2.741.000

Overhead € 14,2 MLN
Niet aan producten toegerekende kosten € 14.213.000
(o.a. ondersteunend personeel, huisvesting, ICT)

Totale uitgaven € 148.659.000
Positief resultaat € 1.533.000

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 13 juli 2021.
De bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

Ondernemende gemeente

De gemeente heeft 2020 met een positief resultaat van € 1,5 miljoen afgesloten. Daarbij is de financiële positie sterk met een solvabiliteit van 60% en een toename van het eigen vermogen. De gemeente profiteert van het feit dat Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk tezamen een ondernemende gemeente vormen, en dat het toerisme extra inkomsten met zich meebrengt. De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020 sloot voor dit verslagjaar met een positief saldo van € 0,4 miljoen. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota bracht dit begrotingssaldo op nihil. Dit kwam vooral door het verwerken van een inschatting van de effecten die de coronacrisis heeft zoals minder parkeerinkomsten. Met ruim € 0,5 miljoen. Met dat parkeren liep echt anders.

Hittegolf en Zomerdrukte tussen 2 coronapieken in 

Bij de Najaarsnota 2020 ontstond een positief begrotingssaldo van € 4,4 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit voordeel kwam vooral door het niet volledig aanwenden van investeringsbudgetten van € 1,1 miljoen, een overschot op de WMO van € 0,6 miljoen en het gemeentefonds van € 0,5 miljoen. Maar ook een bijraming -dus extra- van de parkeerinkomsten met € 1,2 miljoen. Zomer 2020 kwamen de mensen in groten getale naar de kust er om verkoeling te zoeken. Hittegolf en Zomerdrukte tussen 2 coronapieken in zorgden voor veel parkeerinkomsten. 

Corona-impact verhelpen

Voor wat betreft het positieve rekeningresultaat van € 1,5 miljoen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervan onder meer een bedrag van € 0,7 miljoen te bestemmen voor corona-gerelateerde maatregelen in 2021. Wethouder Roberto ter Hark: “Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben een zwaar jaar achter de rug. Als gemeente willen we helpen de impact van corona te beperken. Klaar staan voor onze samenleving. Het is echt nodig dat we tijdens de openup onze rol oppakken.”

Lees hier ‘Jaarstukken 2020 met daarin de Jaarrekening 2020’.