Investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Provincie, regio Holland Rijnland en gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk investeren fors in bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de Bollenstreek. Er is bijna € 60 miljoen mee gemoeid.

Pakket maatregelen

Investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid   De provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd in de vorm van een pakket mobiliteitsmaatregelen voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. 

Belangrijke impuls 

Het pakket omvat maatregelen voor de fiets en de auto, en betekent een belangrijke impuls voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. 

Grote bedragen

Het maatregelenpakket gaat uit van een investering van € 47 miljoen door de provincie en € 12,5 miljoen door Holland Rijnland en is een krachtige reactie op een verzoek van de provincie om te komen tot een gezamenlijk gedragen pakket aan mobiliteitsmaatregelen. Provinciale Staten nemen na de zomer een besluit over de voorgelegde investering.

Voor de fietsers

Het plan gaat uit van € 10 miljoen voor fietsmaatregelen. Verder verkent de provincie met de regio hoe de investering kan worden ingezet om doorfietsnetwerken mogelijk te maken. De verbindingen Katwijk-Schiphol en Leiden-Haarlem worden gezien als kansrijk.

Voor het openbaar vervoer

Op het gebied van openbaar vervoer houden de partijen het bij de huidige plannen, voor de realisering van een hoogwaardige OV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur worden tegelijkertijd de kansen verkend voor nieuwe OV-routes.

Verkenningen nieuwe auto- en fietsverbinding 

De provincie start met verkenningen voor een nieuwe auto- en fietsverbinding tussen de N208 bij Lisse en de A44 bij Abbenes. De 2e Poellaan wordt hiertoe verlengd. Deze nieuwe verbinding heeft een belangrijke functie voor de regio en voor het verbinden van Lisse en Lisserbroek. 

Belangrijke volgende stap

Een belangrijke volgende stap bestaat uit het maken van afspraken met regiopartners aan de overzijde van de Ringvaart, zoals de provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en Rijkswaterstaat.

Regionale partijen

Regionale partijen zijn leidend voor de realisering van een verbinding tussen de N207 - via een aftakking naar de N442 en station Hillegom - naar de N206. Deze verbinding kan in fasen worden uitgevoerd, waarbij wordt gestart met het deel tussen de N207 en de N442.

Zo ontstaat er een robuust wegennetwerk voor de gehele noordelijke Duin- en Bollenstreek met maximale effecten voor de gehele regio.

Op termijn

Dit maatregelenpakket past binnen de bestuurlijke kaders die Holland Rijnland in 2021 vaststelde in samenwerking met alle gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek. Denk hierbij aan de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Energie Strategie (RES) en de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM).

Lange termijn

Voor de lange termijn is er de ambitie om de verlengde 2e Poellaan in westelijke richting door te trekken naar de N206 bij Noordwijk. Verdere uitwerking vindt plaats als economisch-ruimtelijke ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. 

Samenwerking

Regio en provincie onderkennen het belang van een goede samenwerking en zetten 

Foto: Sven van der Vlugt
De wethouders die betrokken zijn bij het pakket mobiliteitsmaatregelen: Vlnr: Jolanda Langeveld (Lisse), Karin Hoekstra (Hillegom), Roberto ter Hark (Noordwijk), Marlies Volten (Teylingen)