Investeren in handhaving

De schaal en de intensiteit van de problematieken die verstorend op woningvoorraad en de woningmarkt werken nemen toe. Het college heeft de raad een brief geschreven waarin hij schetst hoe hij de handhaving wil verbeteren. Nieuw aangescherpt beleid voorzien van een uitvoeringsplan. Ook moet de knip ervoor getrokken worden om het tij te keren.

Net nu we het er over hebben

Arbeidsmigranten die op een vakantiepark worden ondergebracht. Medio juli speelde dat in gemeente Noordwijk. Handhavers traden onmiddellijk op. Er werd een last onder dwangsom opgelegd. Vervolgens moesten 100 arbeidsmigranten andere tijdelijke huisvesting vinden. Juist in de week dat dit zich voordeed stuurde het college een brief naar de gemeente die onder meer over dit probleem gaat.

CDA-motie gericht op scheefgroei

De aanleiding voor de brief is een raadsmotie over deze problematiek, die de gemeenteraad eind 2019 heeft aangenomen. De fractie van het CDA diende deze in. In de kern richt de motie zich op aanpak van scheef gegroeide huisvestingssituaties in woningen, schuren, vakantiehuisjes en -bungalows. Dit met name als gevolg van huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeenteraad wil dat daar een stringent en consequent handhavingsbeleid op te maken. 

Enorme toename 

Naast wat de indieners van de motie belangrijk vinden spelen er nog andere problematieken die verstorend op de woningvoorraad en de woningmarkt werken, zo meldt het college in zijn brief aan de gemeenteraad. “Deze problematieken zijn van alle tijden, maar de schaal waarop dit alles gebeurt, is de laatste jaren enorm toegenomen. De negatieve effecten doen zich dan ook steeds sterker voelen en daarmee samenhangend ook de maatschappelijke druk om hier als overheid actief op in te grijpen”. 

Extra menskracht om krachtig te kunnen optreden

“Aan de hand van de kaders die het nieuwe, aangescherpte beleid schept, zal een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin voor de hele gemeente een aanpak per wijk/gebied of per probleemsector wordt uitgewerkt. Daarnaast zal dat uitvoeringsplan moeten voorzien in flankerende maatregelen en in nazorg en nacontroles. Het is nu reeds duidelijk dat het voorgestelde beleid een handhaafopgave met zich meebrengt, die te omvangrijk is om met de huidige capaciteit en middelen het hoofd te bieden. Er zal daarvoor extra menskracht moeten worden ingezet. Dit zowel bij de eigen organisatie als bij de Omgevingsdienst West Holland”. 

Inhaalslag 

“Wij houden er rekening mee dat om alles volgens het uitgestippelde beleid en het uitvoeringsplan uit te kunnen voeren, dat de komende 4 jaar een budget zal moeten worden vrijgemaakt in de orde van grootte van € 250.000,- per jaar. Dit zal nog nader uitgewerkt en onderbouwd moeten worden. Wanneer de inhaalslag achter de rug is, zal dat naar een geringer bedrag op jaarbasis kunnen worden teruggeschroefd, maar wel naar een voldoende bedrag om na de inhaalslag adequaat te kunnen blijven reageren op situaties en ontwikkelingen die zich dan nog voordoen”, aldus het college.

Lees ook de brief aan de gemeenteraad: ‘Motie over handhaving’.