Groot draagvlak bedrijveninvesteringszone

Zowel in het BIZ-gebied Noordwijk Binnen als in het BIZ-gebied Noordwijk aan Zee is er voldoende draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone.

Ook eigenaren 

Mensen tijdens bekendmaking BIZDat maakte wethouder Roberto ter Hark dinsdag 19 november 2019 bekend. Hij is blij met de uitslag van de draagvlakmetingen van BIZ Noordwijk Binnen en BIZ (Noordwijk) Aan Zee. “Overtuigend genoeg en dat ook de eigenaren zich zo duidelijk voor de bedrijveninvesteringszone hebben uitgesproken vind ik veel betekenend.” Na publicatie van de verordeningen kunnen deze met ingang van 1 januari 2020 in werking treden. Zij gelden voor een periode van 5 jaar.

Korte geschiedenis

Begin augustus van dit jaar werd door winkeliersverenigingen Noordwijk Binnen en Noordwijk Shopping Centre een verzoek ingediend om voor de winkelgebieden in beide kernen een zogenoemde bedrijveninvesteringszone of BIZ in te mogen stellen. Het verzoek ging vergezeld van een activiteitenplan per winkelgebied. College van B&W heeft positief op het verzoek gereageerd en op 3 september 2019 een uitvoeringovereenkomst afgesloten met de besturen van de opgerichte BIZ-stichtingen. Op 15 oktober 2019 heeft de Gemeenteraad de BIZ-verordeningen vastgesteld. Conform de Wet op de bedrijveninvesteringszones moeten de ondernemers zich daarna in een draagvlakmeting kunnen uitspreken over de BIZ-verordeningen. In de afgelopen weken is deze draagvlakmeting door de gemeente georganiseerd. Alle stemgerechtigde eigenaren en gebruikers van niet-woningen in beide BIZ-gebieden zijn schriftelijk in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de BIZ-verordening voor het eigen gebied. Op 14 november 2019 heeft notaris Kruis-Sweere uit Noordwijk de stemmen geteld. De uitslag werd op dinsdag 19 november 2019 bekendgemaakt, direct na de collegevergadering waarin de wethouder het college op de hoogte had gesteld. 

Uitslagen per soort

Hieronder volgen de uitslagen: 

In de Wet op de bedrijveninvesteringszones is beschreven wanneer er sprake is van voldoende steun. 

•    Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen moet zich voor of tegen inwerkingtreding uitspreken => in beide gebieden is dat het geval geweest.
-  in Noordwijk Binnen: 67% (116 van de 172 eigenaren en gebruikers)
-  in Noordwijk aan Zee 68% (173 van de 256 eigenaren en gebruikers)

•    Van de uitgebrachte geldige stemmen moet ten minste twee derde vóór inwerkingtreding  uitspreken => in beide gebieden is dat het geval geweest.
-  in Noordwijk Binnen: 73%
-  in Noordwijk aan Zee 85%

•    Tenminste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren moet zich voor of tegen inwerkingtreding uitspreken=> in beide gebieden is dat het geval geweest.
-  in Noorwijk Binnen: 72% van de eigenaren en 63 % van de gebruikers
-  in Noorwijk aan Zee 71% van de eigenaren en 64% van de gebruikers

•    Van de uitgebrachte geldige stemmen moet tenminste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich vóór inwerkingtreding uitspreken. => in beide gebieden is dat het geval geweest.
-  in Noordwijk Binnen: 76% van de eigenaren en 72 % van de gebruikers
-  in Noordwijk aan Zee 85% van de eigenaren en 82% van de gebruikers

•    De totale WOZ-waarde van de objecten van de voorstemmers moet hoger zijn dan de totale WOZ-waarde van de objecten van de tegenstemmers; => in beide gebieden is dat het geval geweest.
- Noordwijk Binnen: WOZ-waarde voorstemmers € 18,7 miljoen / tegenstemmers € 15,2 miljoen. 
- Noordwijk aan Zee: WOZ-waarde voorstemmers € 62,8 miljoen / tegenstemmers € 8,9 miljoen.