Groningerakte voor Noordwijkse watertoren

Het college heeft ingestemd met de juridische levering van de watertoren in Noordwijk aan Zee aan de koper met een Groningerakte. Zo wil het college de weg vrij maken om het hoogstnoodzakelijke onderhoud te laten uitvoeren door de koper. 'Nietvergunningplichtige reparaties en onderhoud' heet dat in juristenjargon.

Op verzoek van de gemeenteraad

“Naar aanleiding van uw brief van 30 juli 2020 in bovenvermelde kwestie heeft de raad ons gevraagd uw brief te beantwoorden”, zo begint het college zijn brief. 

College stemde in

TorenEven de aanleiding. Bij besluit van 30 juni 2020 heeft het college ingestemd met de juridische levering van de watertoren aan de koper door middel van een zogenoemde Groningerakte. Alle rechten en plichten gaan op de koper over maar de koopsom hoeft pas later te worden voldaan. Namelijk nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. De Groningerakte maakt het mogelijk voor de koper om het hoogstnoodzakelijke onderhoud aan de watertoren uit te voeren. Hier zie je om welke watertoren het gaat.

Geen vrijbrief

“Mocht de omgevingsvergunning niet onherroepelijk worden, dan dient de watertoren door koper aan de gemeente te worden teruggeleverd. De watertoren komt dan weer in eigendom van de gemeente. Hiertoe wordt een ontbindende voorwaarde in de leveringsakte opgenomen”, aldus het college in de brief. “Het thans meewerken aan de juridische levering van de watertoren aan koper betekent geenszins een vrijbrief voor koper om tot herbestemming van de watertoren over te gaan. Het niet kunnen verkrijgen van de vereiste vergunningen blijft voor rekening en risico van koper”. 

Beoordeling van de rechter 

“Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 26 augustus 2009, waarbij uw beroepen tegen de beslissing op bezwaar met betrekking tot de vrijstelling/bouwvergunning voor de watertoren gegrond zijn verklaard met vernietiging van het bestreden besluit, hebben wij - op verzoek van koper - de verleende bouwvergunning ingetrokken. Koper heeft vervolgens een nieuwe aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Wij menen dat met de gewijzigde aanvraag recht wordt gedaan aan de beoordeling door de rechtbank en dat de omgevingsvergunning in rechte stand zal houden.” 

Kostenkanon

“Mocht dit echter onverhoopt niet het geval zijn, dan zal dit tot gevolg hebben dat wij de ontbindende voorwaarde kunnen inroepen en de watertoren weer aan ons zal moeten worden teruggeleverd. Wij realiseren ons dat het thans overgaan tot juridische levering aan koper -vanwege de voorgeschiedenis - voor u als omwonenden mogelijk overkomt alsof reeds sprake zou zijn van een voldongen feit. Zoals wij hierboven uiteen hebben gezet, is dit geenszins het geval. Wij willen de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de watertoren overdragen aan koper en voorkomen dat de gemeente (onderhouds)kosten aan de watertoren zal dienen te besteden. Koper is bereid het risico terzake te dragen”.

Lees de brief aan ‘omwonenden inzake overdracht watertoren’. 

Waarom zie je niet de naam van de koper in de brief? Lees het bericht ‘Publicatie van ingekomen stukken: hoe werkt dat?'
-*