Definitief jaarresultaat 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2019 naar de gemeenteraad gestuurd. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 8.470.000,-.

De jaarrekening in één oogopslag

De jaarrekening in één oogopslag geeft een overzichtelijk beeld van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente in 2019.

Jaarrekening

Klik op de afbeelding  voor een grotere versie.

Definitief resultaat

Het definitieve resultaat is € 8.470.000,- (voorlopig was € 6.800.000,-). De toename van het positieve resultaat komt met name door een winstneming in het Grondbedrijf en een extra opbrengst van de toeristenbelasting. 

Eigen vermogen

De financiële positie is robuust met een solvabiliteit van 60% en een lichte afname van het eigen vermogen. Dat is ook na de afwaardering van Bronsgeest naar agrarische waarde, zoals aan de raad voorgesteld, omdat deze behouden zal blijven als bollengrond.

Netwerken en participeren

Het accent van het optreden van de gemeente komt steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de samenleving. Niet voor niets is het motto: Samen maken wij Noordwijk. 2019 was het eerste begrotingsjaar van de nieuwe gemeente. In de jaarstukken is aangegeven wat er in het verslagjaar gedaan en bereikt is. Meer daarover kan je ook lezen in 'Voorlopig jaarresultaat 2019'.

Coronacrisis

De uitbraak van corona heeft een enorme impact. Het coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar naar verwachting wel voor veel beleidsterreinen van de begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. De gemeente kijkt naar hoe we het positieve resultaat kunnen inzetten om de gevolgen van de coronacrisis deels op te vangen.

Naar de raad

De accountant heeft de stukken gecontroleerd en het college heeft de stukken doorgestuurd naar de gemeenteraad. Die buigt zich tijdens de raadsbehandeling over de stukken.