De Boekhorst proeftuin Omgevingsplan

De gemeente Noordwijk heeft gebied De Boekhorst gekozen als proeftuin voor het werken met een Omgevingsplan. Op die manier wil de gemeente in beeld krijgen hoe je eigenlijk zo’n Omgevingsplan vormgeeft. Een nieuw instrument. Onderdeel van de enorme verandering waar de samenleving op afstevent.

Komst Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De iets minder dan 400 Nederlandse gemeenten maken zich op voor een belangrijke verandering. De grote lijn. Gemeenten nemen afscheid van ‘bestemmingsplan met zijn juridisch-procedures, zienswijzen, nota’s van beantwoording en bezwaar en beroep’. Ze geven meer ruimte aan initiatieven. En werken met nieuwe instrumenten. Naast het Omgevingsplan is dat de Omgevingsvisie.

Verplicht

Niet alle instrumenten moeten op 1 januari 2021 verplicht gereed zijn en ingezet worden. Het Omgevingsplan wel. De gemeente moet dat instrument kunnen gebruiken. Noordwijk gaat van start met het opstellen van een eerste Omgevingsplan voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Vooral om er op 1 januari 2021 mee te kunnen werken en ervan te leren. Om goed in beeld te krijgen hoe dit instrument moet worden vormgegeven. Ambtelijke organisatie, college van burgemeester en wethouders en natuurlijk de gemeenteraad. Want voor al deze partijen zal er veel veranderen. Het Plan van Aanpak Omgevingsplan De Boekhorst  is de basis voor de proef.

Mooi begrensd en weinig ontwikkelingen

Voor de proeftuin is het oog gevallen op De Boekhorst. Een gebied dat mooi is begrensd. Het ligt in het noordelijk deel van de kern Noordwijkerhout. Bestaat uit een woongebied dat is begrensd door de Herenweg, de Langevelderweg en het sportpark, uitgezonderd het terrein De Brink, de Sint Jozefskerk en de Katholieke basisschool 'De Prinsenhof'. Dat alles heet een plangebied. Het is dit plangebied dat voor de proeftuin omgevingsplan de basis is. De Boekhorst is niet alleen een overzichtelijk plan. Er staan bovendien weinig grote ontwikkelingen op stapel. Bovendien moet het bestemmingsplan gemoderniseerd worden.

Oefenen en uitproberen

Door te oefenen kunnen de nieuwe mogelijkheden en wettelijke verplichtingen van het instrument omgevingsplan goed worden onderzocht, zonder de toevoeging van inhoudelijk ingewikkelde nieuwe ontwikkelingen en opgaven.

Met De Boekhorst voor ogen let de gemeente op zaken als:

  • wat is het doel waarvoor een Omgevingsplan wordt opgesteld?
  • de kenmerken van het nieuwe instrument Omgevingsplan in vergelijking met het bestemmingsplan; wat is er nieuw of anders?
  • de rol van de raad bij het opstellen van het Omgevingsplan
  • de uitgangspunten voor het opstellen van het Omgevingsplan. Een deel van de bouwstenen voor het omgevingsplan komt voort uit de nieuwe wetsinhoud
  • beschrijving van de stappen om te komen tot een Omgevingsplan
  • de (interne en externe) organisatie voor het opstellen van het Omgevingsplan
  • de bijbehorende planning.

Voor het hele grondgebied

Daarnaast is het snel door. Voor 1 januari 2021 moet de gemeente een omgevingsplan klaar hebben dat voldoet aan de nieuwe wettelijke vereisten. Daarmee is het Omgevingsplan de basis voor een verdere uitwerking richting het verplichte omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Dat Omgevingsplan zal vanaf 2029 alle oude ruimtelijke plannen en veel gemeentelijke verordeningen vervangen.

Gemeenteraad

Het college heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de raadsbrief. Het Plan van Aanpak Omgevingsplan De Boekhorst wordt in januari 2021 door de raad vastgesteld.

Meer weten