College presenteert programma ‘Wat bereiken we in 100 dagen’

Het eerste gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Noordwijk wil resultaten laten zien. In nog geen 40 dagen na zijn aantreden presenteert het college het actieprogramma ‘Wat bereiken we in 100 dagen’. Een programma waarop zaken staan die relevant zijn voor de kernen.

Geeft focus aan de werkzaamheden

De eerste maand van de bestuursperiode is er hard gewerkt aan het opstellen van een programma dat tegemoet komt aan de wens van de coalitiegenoten om resultaten te laten zien. ‘Wat bereiken we in 100 dagen’ geeft tot en met de collegevergadering van 9 april 2019 focus aan de werkzaamheden. 

Vorderingen boeken 

De punten uit ‘Wat bereiken we in 100 dagen’ variëren van ‘Hart Veilig’ en ‘E-facturering voor ondernemers’ tot ‘Winkelleegstand’ en ‘Bronsgeest. De onderliggende boodschap: ook binnen moeilijke dossiers wil het nieuwe college vorderingen boeken. Stappen zetten.

Collegiale bestuurders 

De actiepunten zijn opgehangen aan de 9 speerpunten uit het coalitieakkoord. Elke wethouder coördineert een groep actiepunten zoals deze onder een speerpunt vallen. Dat doet hij richting de interne organisatie en de gemeenteraad. De punten zijn nauw met elkaar vervlochten. Het beeld dat naar voren komt: collegiale bestuurders die schouder aan schouder optrekken om voor Noordwijk knelpunten op te lossen.

Basis leggen voor een Woonvisie

Wethouder Dennis Salman bewaakt de acties voor het speerpunt ‘Woonvisie met prestatieafspraken’. “Binnen 100 dagen hebben we een plan van aanpak voor de nieuwe woonvisie met de bijbehorende prestatieafspraken. We hebben dat plan van aanpak ook afgestemd met de woningbouwcorporaties die actief zijn in Noordwijk. Ook voeren we binnen de actieperiode een woonbehoefteonderzoek uit. We hebben dringend behoefte aan actuele gegevens over heel Noordwijk, bijvoorbeeld op het punt hoe de bevolkingssamenstelling zich zal ontwikkelen. De uitkomsten kunnen we gebruiken bij het opstellen van een nieuwe eigentijdse woonvisie voor de gemeente Noordwijk.” 

Deltaplan woningbouw

Wethouder Henri de Jong bewaakt de acties die bij de speerpunten: ‘Deltaplan woningbouw’, ‘Locaties arbeidsmigranten’ en ‘Controleren en indien nodig repareren bestemmingsplannen’ horen. Over het ‘deltaplan’ zegt hij: “Dat raakt veel mensen in onze kernen. We moeten er gericht mee aan de slag. Een taskforce beantwoordt in de actieperiode de vraag: welke nieuwe locaties zijn kansrijk om er sociale woningbouw neer te zetten?” Het vraagstuk raakt ook locatie Bronsgeest. De Jong: “We willen daarom na deze actieperiode ook exact weten welke financiële verplichtingen en bouwclaims er op Bronsgeest rusten en hoe wij deze claims oplossen als er niet wordt voorzien in bouwen in Bronsgeest.” 

Inwoners denken mee via het digitale inwonerspanel

Wethouder Sjaak van den Berg coördineert alle acties voor de speerpunten: ‘Organisatie en dienstverlening’ ‘Communicatie/participatie’ en ‘Handhaving in dienst van de samenleving’:  “Op veel punten kunnen we deze actieperiode resultaten laten zien. Ik noem er drie. Begin april hebben we een digitaal inwonerspanel startklaar. Wat mij betreft zetten we medio april de eerste vraag uit. Ook hebben we E-facturatie in de stijgers om de betalingstermijn naar ondernemers te verkorten. Tevens ondersteunen we onze kleine ondernemers extra met een online tool dat speciaal voorziet in hun noden.”

Parkeren in de nieuwe gemeente Noordwijk

Wethouder Roberto ter Hark die voor de speerpunten: ‘Parkeren nieuw Noordwijk’, ‘Verkeersonveilige situaties’ en ‘Winkelleegstand’ alle acties regelt zegt over het parkeren: “We gaan stappen zetten in het dossier Parkeren in Noordwijk aan Zee. De eerste stap zetten we dinsdag 12 maart. We presenteren de raad de stand van zaken. Iedereen komt op hetzelfde informatieniveau te zitten. Dan gaan we verder. Op naar een haalbaarheidsanalyse waarover de gemeenteraad kan debatteren. Ik verwacht deze haalbaarheidsanalyse nog voor de zomer aan de raad te kunnen voorleggen.” En: “Tevens werken we deze actieperiode een Plan van Aanpak uit voor de nieuwe kadernota Parkeren voor de hele gemeente.”

Het collegebesluit

Duim omhoog

In de bijlage bij het B&W-voorstel, dat dinsdag 5 februari 2019 door het college werd bekrachtigd, staan alle actiepunten uit het programma ‘Binnen 100 dagen’ op een rij. Verder lezen?