College presenteert oplossing voor Bronsgeest

Bronsgeest: juist wel of juist niet bebouwen? Noordwijk voert hierover al lang discussie. Het college hakt de knoop door. Deels bebouwing met onder andere sociale en middensegment woningen. Deels behoud van de bollengrond. Maar de oplossing betekent meer. Het is onderdeel van het Deltaplan Wonen in de nieuwe gemeente Noordwijk.

Collegebrief

Medio augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders een gerichte aanpak gepresenteerd. Een duurzame oplossing die uitsluitsel geeft. Met een collegebrief is de gemeenteraad ervan op de hoogte gesteld.

Zomers rondje

Wethouder Henri de Jong: “We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een duurzame oplossing voor Bronsgeest als onderdeel van het Deltaplan Wonen in de nieuwe gemeente Noordwijk. Het college vindt het een goed resultaat. Dit is het begin. We zullen de komende tijd veel zaken verder moeten uitwerken, wat uiteindelijk leidt tot nieuwe woningen voor iedereen die graag in onze mooie gemeente wil wonen.“

Onderdelen 

De oplossing bestaat uit volgende onderdelen:

  • Gedeeltelijke bebouwing van Bronsgeest door uitvoering te geven aan de afspraken met betrekking tot de bouwclaim.
  • Een woningbouwprogramma deels met woningen in het sociale segment en deels met woningen in het middensegment, conform de woningbehoefte, met een gemiddelde woningdichtheid van 35 woningen per hectare. Hierdoor wordt de financiële last op Bronsgeest gedeeltelijk gecompenseerd.
  • De uitgeefbare grond wordt optimaal benut, zodat zo'n groot mogelijk deel van Bronsgeest behouden blijft voor de bollenteelt en als aantrekkelijke entree van de kern Noordwijk.
  • Deze bebouwing op Bronsgeest te situeren tegen het bestaande dorpsgebied, langs de Gooweg. Deze wijk kan landschappelijk worden ingepast met beplanting die van origine op de strandwal voorkomt, zodat het visueel aansluit bij de beplanting van landgoed Leeuwenhorst.
  • De nieuwe woonwijk komt parallel aan de Gooweg tot aan de bestaande rotonde in de Van Berckelweg, die ook Bronsgeest zal gaan ontsluiten.
  • De gemeentelijke eigendommen ten oosten hiervan, tot aan de Bronsgeesterweg, blijven behouden voor de bollenteelt en worden als zodanig onder gebruikelijke prijzen en voorwaarden verpacht door middel van geliberaliseerde pacht voor de duur van telkenmale 4 jaar. De pacht kan na afloop van iedere termijn door de gemeente Noordwijk voor eenzelfde periode worden verlengd.
  • Er wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld dat voldoet aan bovengenoemde uitgangspunten. Ook de verder benodigde voorbereidingen worden ter hand genomen.

Terreinen van het voormalige Zilveren Kruis

Er is een duidelijke context. Bijvoorbeeld: “Ons college treedt in overleg met de eigenaar van de terreinen van het voormalige Zilveren Kruis met als doel de realisatie van woningbouw mogelijk te maken. Wat betreft het parkeerterrein, aansluitend aan de toekomstige bebouwing op Bronsgeest, wordt rekening gehouden met de voorwaarden die gelden voor deze 'ecologische' zone. Ook zal ons college afspraken maken over een financiële bijdrage aan de gemeente.”

Beloftes

Het college geeft nog dit jaar uitsluitsel over een stedenbouwkundige opzet van Bronsgeest. Voorzien van de bijbehorende financiële componenten. Ook geeft het college de alternatieve woningbouwlocaties in de gemeente aan. Daarnaast komt er een overall doorloopplanning van de bouwstroom in Noordwijk. Tevens komt er duidelijkheid over de nieuwe locatie voor de tijdelijke woningen van de Noordwijkse Woningstichting. Tot slot maakt het college snel alle met de provincie gemaakte afspraken duidelijk, zo staat er te lezen in de brief aan de gemeenteraad.