College beantwoordt vragen GroenLinks over gewasbeschermingsmiddelen

Op 8 mei 2019 stelde de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollenteelt. De vragen hadden betrekking op een landelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de effecten op omwonenden en de natuurlijke leefomgeving.

GroenLinks wilde o.a. weten welke maatregelen genomen kunnen worden om mensen en dieren hiertegen te beschermen.

Onderwerp heeft aandacht college

In de beantwoordingsbrief stelde het college allereerst dat het onderzoek heeft vastgesteld dat geen risicogrenzen worden overschreden. De gemeten gehalten zijn te laag om tot gezondheidsrisico’s te leiden.

Dat betekent niet dat het onderwerp niet de aandacht heeft van het college. In verschillende nota’s wordt aandacht geschonken aan de natuurlijke leefomgeving en het bevorderen en versterken van biodiversiteit. Ook de bevordering van behoedzame omgang met chemische gewasbeschermingsmiddelen valt daaronder.

Gesprek met landbouwsector

De gemeente beschikt niet over wettelijke bevoegdheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Desondanks gaat zij vanuit het oogpunt van milieu en biodiversiteit hierover met de landbouwsector het gesprek aan. Momenteel bekijkt het college hoe deze sector het meest effectief kan worden benaderd, mogelijk in regionaal verband.

College onderschrijft ambities Rijk

Verder onderschrijft het college de ambities van het Rijk om het gifgebruik in de bollenteelt drastisch te beperken. Minister Schouten van Landbouw, Milieu en Voedselkwaliteit heeft recent haar toekomstvisie op gewasbescherming in 2030 gepresenteerd. Onderdeel daarvan is een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Zelf blootstelling vermijden

Het college geeft tenslotte aan dat op de website van de GGD Hollands Midden informatie te vinden is hoe mensen zelf blootstelling kunnen vermijden.