Begroting 2023 in één oogopslag

Met de Begroting 2023 in één oogopslag biedt de gemeente inzicht in wat de gemeente aan geld binnenkrijgt en waaraan de gemeente het uitgeeft. Je ziet het meteen.

Geld voor onze inwoners

De gemeente zet zich in voor de mooie dorpen Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. Daar krijgt de gemeente geld voor van het Rijk. Ook zorgt de gemeente voor eigen inkomsten. Het gaat om ongeveer 160 miljoen euro.

Goed met geld omgaan

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om op een nette en juiste manier met dit geld om te gaan. Om helder te verantwoorden wat binnenkomt en wat er uitgegeven wordt. De overheid zorgt voor een scherpe controle daarop. Gemeenten moeten goed begroten en ervoor zorgen dat ze financieel gezond blijven.

Onderdeel van een cyclus

De Programmabegroting 2023 is één van de belangrijkste stukken uit wat duur de planning- en controlcyclus genoemd wordt. Er staat in wat de plannen zijn voor het komende jaar. Welke hoeveelheid geld er voor elk plan is gereserveerd. Ook laat de gemeente zien hoe de gemeente er financieel denkt bij te zitten volgend jaar en in welke mate de gemeente ‘financieel risico loopt’.

Misschien wel belangrijkste document

Voor de gemeenteraad is de begroting een belangrijk controlemoment. Tevens is het debat over de Programmabegroting 2023 een mogelijkheid om goed aan te geven wat de raad precies wil doen voor de dorpen, de inwoners en de ondernemers. Er is geld beschikbaar voor plannen en initiatieven. De financiële ruimte zal zeker benut worden. Dat maakt het debat zo belangrijk.

Een gemeente die helpt

Roberto ter Hark wethouder Financiën presenteert een Programmabegroting 2023 waarin rekening is gehouden met stand van de economie. Kort en goed. Hoge inflatie. Kostenstijgingen. Dure energie. Oplopende rente. Verslechterende macro-economische omstandigheden. “We werken voor de samenleving. Onze inwoners moeten er van op aan kunnen dat we er een tandje bijzetten. We weten dat ondernemers -met name MKB-ers- en verenigingen het moeilijk hebben met name door de hoge energieprijzen. We onderzoeken of en zou ja hoe wij hen kunnen helpen”.

Lastenverlichting

De gemeente Noordwijk zal de komende drie jaar de woonlasten van eigenaren van woningen verlichten met een bedrag van € 1.125.000,- per jaar, in totaal € 3.375.000,-. Uiteraard op voorwaarde dat de raad met dit voorstel akkoord gaat. 
Daarnaast is een langgekoesterde wens vanuit de maatschappij om de hondenbelasting af te schaffen in de programmabegroting verwerkt. Uiteraard op voorwaarde dat de raad met dit voorstel akkoord gaat. 
De prijs van de parkeerkaart voor inwoners wordt teruggebracht naar het niveau van een aantal jaar geleden. En ook hier geldt: op voorwaarde dat de raad met dit voorstel akkoord gaat.

Bekijk de infographic

Begroting in één oogopslag 2023

Begroting 2023 in één oogopslag

Hoeveel betaalt u in 2023 aan:

Afvalstoffenheffing (éénpersoons) € 263,16
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 408,96
Rioolheffing (eigenarenheffing) € 198,77

De Begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van
de gemeente Noordwijk in 2023. Tevens geeft het inzicht in het verloop van het eigen
vermogen van de gemeente in 2023. Ons uitgangspunt is, dat we u niet extra belasten. We
passen alleen inflatiecorrectie toe. Nieuw beleid stellen wij daar waar mogelijk met u op.
De inwoner als loods van het gemeentebestuur! Meer informatie: noordwijk.nl/begroting

Inkomsten

Inkomsten Rijk

Het grootste deel krijgen we van het Rijk € 70.086.000

Lokale heffingen/belastingen

Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen € 41.397.000

Overige inkomsten

Huren onroerende goederen € 3.480.000
Doeluitkeringen, zoals inkomensondersteuning € 8.525.000
Beschikking over reserves € 9.206.000
Overige, zoals dividend BNG Bank € 27.679.000

Totale inkomsten € 160.373.000

Verloop eigen vermogen

Eigen vermogen 1-1-2023 € 132.253.000

Vermindering dekking afschrijvingen € - 3.821.000
Overige onttrekkingen € - 5.386.000
Toevoegingen € 4.723.000

Eigen vermogen 31-12-2023 € 127.769.000

Verdeling uitgaven in %

Duurzaamheid en leefomgeving 13%
Wonen en ruimte 12%
Algemene dekkingsmiddelen 3%
Bestuur en dienstverlening 19%
Veiligheid 4%
Verkeer en parkeren 7%
Economie 3%
Onderwijs 3%
Sport en cultuur 6%
Sociaal Domein en volksgezondheid 30%

Uitgaven

Bestuur en dienstverlening

Bestuur € 5.241.000
Gemeentelijke organisatie € 23.074.000
Gemeentelijke gebouwen € 3.117.000

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid € 2.590.000
Veiligheid Regio (VRHM) € 3.177.000

Verkeer en parkeren

Parkeren € 1.669.000
Verkeer en bereikbaarheid € 1.536.000
Verhardingen € 4.761.000
Overige, zoals openbare verlichting € 2.790.000

Economie

Economische zaken € 1.590.000
Strand, markt en toerisme € 2.936.000

Onderwijs

Onderwijsbeleid € 2.517.000
Onderwijshuisvesting € 3.031.000

Sport en cultuur

Sport € 6.675.000
Kunst en cultuur € 2.598.000

Sociaal domein en volksgezondheid

Jeugd € 13.320.000
Wmo € 16.665.000
Bijstand € 11.163.000
Overige, zoals volksgezondheid € 6.365.000

Duurzaamheid en leefomgeving

Milieu en groen € 9.277.000
Afval en riolering € 10.029.000
Overige, zoals wijkgericht werken € 1.295.000

Wonen en ruimte

Beleid volkshuisvesting € 644.000
Beleid ruimtelijke ontwikkeling € 2.255.000
Overige, zoals het grondbedrijf € 16.927.000

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen € 4.979.000

Totale uitgaven € 160.251.000
Positief resultaat € 122.000

* De gemeenteraad behandelt de begroting op 8 november 2022.
De bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.


Lees de Programmabegroting 2023 Gemeente Noordwijk