Begroting 2020 biedt ruimte voor nieuw beleid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft de begroting 2020 toegestuurd aan de gemeenteraad. De begroting sluit met een positief resultaat van € 435.000. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. Hierdoor biedt de begroting ruimte voor nieuw beleid.

Begroting 2020 in één oogopslag

De begroting in één oogopslag geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2020. In één oogopslag is te zien hoeveel de gemeente betaalt aan bijvoorbeeld veiligheid, aan onderwijs en aan sport en cultuur.

Infographic begroting in één oogopslag

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Tekst infographic

Begroting 2020 in één oogopslag

De begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Noordwijk in 2020. Ons uitgangspunt is, dat we u niet extra belasten.  We passen 1,8% inflatiecorrectie toe. Nieuw beleid stellen wij daar waar mogelijk met u op. Samen maken we Noordwijk! 

Hoeveel betaalt u in 2020 aan:

Afvalstoffenheffing (eenpersoons): € 226,20 
Afvalstoffenheffing (meerpersoons): € 351,60 
Rioolheffing (eigenarenheffing): € 185,68

Inkomsten

Inkomsten Rijk

Het grootste deel krijgen we van het Rijk: € 55.360.000

Lokale heffingen/belastingen

Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen: € 35.401.000

Overige inkomsten

Huren onroerende goederen: € 3.365.000
Doeluitkeringen, zoals inkomensondersteuning: € 7.413.000
Beschikking over reserves: € 8.507.000
Overige, zoals dividend BNG Bank: € 6.727.000

Totale inkomsten

Totale inkomsten: €116.773.000

Uitgaven

Bestuur en dienstverlening

Bestuur: € 4.696.000
Gemeentelijke organisatie: € 19.574.000
Gemeentelijke gebouwen: € 2.958.000

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid: € 1.847.000
Veiligheid Regio (VRHM): € 2.940.000

Verkeer en parkeren

Parkeren: € 920.000
Verkeer en bereikbaarheid: € 1.116.000
Verhardingen: € 3.554.000
Overige, zoals openbare verlichting: € 2.168.000

Economie

Economische zaken: €1.311.000
Strand en toerisme: € 1.978.000
Overige, zoals markt: € 23.000

Onderwijs

Onderwijsbeleid: € 1.812.000
Onderwijshuisvesting: € 2.383.000

Sport en cultuur

Sport: € 4.879.000
Kunst en cultuur: € 2.406.000

Sociaal domein en volksgezondheid

Jeugd: € 9.475.000
Wmo: € 12.378.000
Bijstand: € 9.882.000
Overige, zoals volksgezondheid: € 6.205.000

Duurzaamheid en leefomgeving

Milieu en groen: € 7.458.000
Afval en riolering: € 8.255.000
Overige, zoals wijkgericht werken: € 871.000

Wonen en ruimte

Beleid volkshuisvesting: € 429.000
Beleid ruimtelijke ontwikkeling: € 2.367.000
Overige, zoals geo-informatie: € 634.000

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen: € 3.819.000

Totale uitgaven

Totale uitgaven: € 116.338.000

Positief resultaat

Positief resultaat: € 435.0000

Verdeling inkomsten in %

Inkomsten vanuit overig: 22%
Inkomsten vanuit het rijk: 48%
Inkomsten vanuit lokale heffingen: 30%

Verdeling uitgaven in %

Bestuur en dienstverlening:  23%
Veiligheid: 4%
Verkeer en parkeren: 7%
Economie: 3%
Onderwijs: 4%
Sport en cultuur: 6%
Sociaal Domein en volksgezondheid: 33%
Duurzaamheid en leefomgeving: 14%
Wonen en ruimte: 3%
Algemene dekkingsmiddelen: 3% 

Begroting in de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de begroting op 5 november 2019. De bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

Inwoners niet extra belasten

Het uitgangspunt van het college is om de inwoners niet extra te belasten. Daarom is er alleen een inflatiecorrectie van 1,8% toegepast. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het percentage hoger, omdat deze posten kostendekkend moeten zijn.

Wettelijke taken en nieuw beleid

De gemeente moet haar wettelijke taken uitvoeren. Dat kost veel geld. In de begroting is er ook ruimte voor nieuw beleid. Toch kan het college niet alle wensen voor nieuw beleid realiseren. Daar is niet genoeg geld voor. Voor nieuw beleid is in 2020 € 2.225.000 beschikbaar. Het college moet dus keuzes maken. 
Enkele voorbeelden:

  • het opstellen van een lokale Omgevingsvisie voor de gehele gemeente;
  • inzetten op de economische toekomst van Noordwijk als aantrekkelijke bloemenbadplaats in de greenport;
  • invulling geven aan een integrale toegang voor inwoners met een hulp- en zorgbehoefte;
  • investeren in de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie;
  • het nemen van maatregelen die gericht zijn op verduurzaming.

Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op 5 november over de begroting 2020.