Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 21 april 2020 de conceptwoonvisie 2020-2030 vastgesteld. De titel luidt: ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’. Het stuk brengt helder in zicht wat de opgaven zijn voor de gemeente. Op naar de behandeling ervan door de gemeenteraad.

Prioriteiten

In de conceptwoonvisie staan twee prioriteiten voorop: zorg voor het toevoegen van voldoende woningen in de gemeente Noordwijk én zorg voor de juiste woningen in het bijzonder voor mensen die zonder onze aandacht geen huis kunnen krijgen. Daarnaast stelt het college voor in te zetten op prettig zelfstandig thuis wonen en verduurzaming. 

Volle inzet voor meer nieuwbouw

De concept woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ kent dan ook 4 belangrijke opgaven. De 1e. Volle inzet voor meer nieuwbouw. In de conceptwoonvisie worden maatregelen voorgesteld om volop op de bouw van voldoende woningen voor minimaal de lokale woningbehoefte in te zetten, te zoeken naar meer bouwmogelijkheden én om de druk op de woningmarkt te verlichten het toevoegen van tijdelijke woningen. 

Juiste woningen toevoegen

De 2e. Juiste woningen toevoegen. In de conceptwoonvisie worden maatregelen voorgesteld om te zorgen dat groepen die nu moeilijk aan bod komen in Noordwijk extra huisvestingsmogelijkheden krijgen én om actief te sturen op meer passend woningaanbod voor lage en middeninkomens: en dan in het bijzonder jongeren en jonge gezinnen. 

Mogelijkheden voor prettig thuis wonen

De 3e opgave. Mogelijkheden voor prettig thuis wonen. In de conceptwoonvisie worden maatregelen voorgesteld om ouderen en andere mensen met een ondersteuningsbehoefte of zorgvraag passende huisvesting te kunnen bieden én voor leefbare buurten met een sluitende woonzorginfrastructuur in onze kernen, waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. 

Op naar een klimaatneutraal Noordwijk

De 4e. Op naar een klimaatneutraal Noordwijk. De gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hieraan levert een energiezuinige woningvoorraad een belangrijke bijdrage. Daarom worden in de conceptwoonvisie maatregelen voorgesteld om de energetische verbeteringen van bestaande huur- en koopwoningen te bevorderen én een klimaatbestendige woonomgeving.

Raadsbehandeling 

In een van de eerst volgende  raadsvergaderingen buigt de gemeenteraad zich over het stuk. Het college vraagt de raad om in te stemmen met de conceptwoonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’. Tevens vraagt het college aan de gemeenteraad om de visie vrij te geven voor inspraak. 

Lees ook de conceptwoonvisie 2020-2030 ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ en alle stukken