Aanpakken en doorpakken met Noordwijk Open Up

‘Luisteren’, ‘Ondersteunen’ en ‘Aanpakken’. Als je in kaart brengt wat er allemaal is aangepakt dan raak je de kern van onze samenleving. Niet bij de pakken neer zitten maar met elkaar aan de slag. De schouders eronder. Dat deden we een jaar lang, en dat gaan we de komende periode opnieuw doen. Want ook de komende periode gaan we er voor. Noordwijk Open Up doen we met onze maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen en inwoners. Aanpakken en doorpakken dus.

Sport en cultuur 

In onze gemeente sporten we graag. Sport is een goed middel om zowel te bewegen als onder de mensen te komen. Sporten helpt om fysiek en mentaal fit te blijven. Met elkaar doen we graag iets cultureels. Dat geeft plezier. Daarom is het juist nu belangrijk dat jong en oud blijven doen aan sport & bewegen en aan sociale activiteiten. Daarvoor zijn sportclubs belangrijk. Deze moeten dus blijven voortbestaan, ondanks verlies aan inkomsten en leden vanwege corona. 

Wat is er gedaan in coronatijd?

 • Sport- en cultuurloket informeert en adviseert verenigingen over Corona-maatregelen, het loket wordt ingezet als vraag en antwoord platform voor alle sport en cultuur gerelateerde vragen..
 • Op digitale kanalen (social media en website) zijn workouts, challenges en ideeën verspreid om inwoners culturele en sportieve uitdagingen te bieden. 
 • Voor de doelgroep 4 -12 jaar zijn extra beweeg/sportmomenten georganiseerd.
 • De voetbaltraining van het ASS team van vv Noordwijk is op creatieve wijze doorgezet in de periodes waarin dit mogelijk was. 
 • Voor tieners is in de zomer Summer Breeze georganiseerd, waarbij er per week 2 of 3 culturele en/of sportieve activiteiten aangeboden werden. Dit is ook doorgezet naar de voorjaarsvakantie, waarbij ook diverse activiteiten werden georganiseerd. 
 • Senioren hebben beweegactiviteiten aan huis aangeboden gekregen.
 • Aan de leerlingen, die bij de Noodhulp van basisscholen aanwezig waren, zijn sport- en spelactiviteiten aangeboden. 
 • Veel inzet gepleegd op communicatie met ouders om activiteiten te promoten. Gevolg zijn meer volgers op onze social media kanalen, een betere band met ouders en meer zichtbaar voor inwoners.
 • Samenwerking met Rijncoepel: beweegwaaiers verspreid onder inwoners (55+) die thuiszorg hebben. Doel was hen in beweging krijgen door het aanbieden van laagdrempelige oefeningen die zij thuis kunnen doen.
 • Met diverse (maatschappelijke) organisaties is tijdens coronacrisis de samenwerking verstevigd en/of ontstaan. Zo is er o.a. een goede samenwerking met Welzijn Noordwijk, Welzijnskwartier, YoungPWR, Rijncoepel en Sportraad Noordwijk. 
 • Sportverenigingen zijn door op basis van protocollen aan het sporten gegaan.
 • Sportverenigingen en sportaanbieders zijn na iedere persconferentie op de hoogte gebracht van de recente maatregelen. 
 • De huren van gemeentelijke sportparken zijn opgeschort en kwijtgescholden. Hierdoor hoeven verenigingen geen onnodige kosten te betalen.
 • Sportverenigingen kunnen eventueel aanspraak maken op regelingen van de rijksoverheid, zoals TASO- en de NOW-regeling. 
 • Ook voor de sportverenigingen is het mogelijk om aanspraak te maken op o.a. het Corona noodfonds 2020-2021 van de gemeente Noordwijk. 
 • Uitbreiding van de regeling kwijtschelding huur sportvereniging van 1 juni 2020 tot 1 januari 2021, nadat deze al voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 was gecompenseerd door het Rijk.  
 • Compensatie voor derving huurinkomsten maatschappelijke basisvoorzieningen op het gebied van sport, welzijn en cultuur over het jaar 2020.
 • Verleende subsidies voor prestaties in 2020 worden niet teruggevorderd, onder de voorwaarde de mogelijkheid te geven dit budget in te zetten voor een initiatief in 2021.
 • Culturele instellingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor activiteiten die coronaproof en corona gerelateerd zijn en zonder subsidie niet uitvoerbaar zijn. 
 • In samenwerking met de Muze worden diverse masterclasses aangeboden ter ondersteuning in het werven van leden en maken van een marketingplan.

Wat kan er nog gedaan worden in coronatijd? 

 • Het inzetten van een sportstimuleringsplan om de doelgroep 20 tot 50 jaar meer in beweging te krijgen.
 • De opkomende sport Padel een padelbaan creëren op een buitenlocatie in de gemeente Noordwijk. De padelsport is enorm populair bij de doelgroep 20 tot 50 jarigen.
 • Voor kwetsbare inwoners kunnen 'beweegmaatjes' ingezet worden. Dit zijn vrijwilligers die samen met een kwetsbare inwoner op pad gaan voor activiteiten, denk aan een wandeling, samen hardlopen of bijvoorbeeld samen zwerfafval opruimen. Dit project kan gecoördineerd worden door de buurtsportcoaches, waarbij het werven van vrijwilligers en de koppeling tussen vrijwilliger en inwoner de belangrijkste aspecten zijn. 
 • De beweegmomenten bij seniorenflats kunnen vanaf het voorjaar (maart 2021) weer opgepakt worden.
 • Aangepaste versie van de sportverkiezingen: een online TV-platform met 3 live-uitzendingen met kennis, inspiratie en netwerken met en voor verenigingen, waarbij interessante sprekers/Noordwijkers aanwezig zijn.
 • Een zomerkamp voor kinderen die opgroeien in minima. 
 • Het behouden van leden op sportverenigingen en daarbij de verenigingen ondersteunen vanuit de gemeente.
 • De gemeente stimuleert veilig cultuurbezoek door het extra inzetten van media. Door een cultuurpagina in de lokale kranten via de cultuurcoaches en een marketingcampagne met Noordwijk Marketing.
 • De gemeente ondersteunt financiële initiatieven waarbij lokale kunstenaars hun kunstwerken op een creatieve manier bij de inwoners kan presenteren, via Stichting kunstzinn. 
 • In samenwerking met De Muze, bibliotheek en Noordwijk Marketing, wordt er een professionele livestream opgezet die ingezet kan worden voor alle partijen die de bewoners thuis willen bereiken.
 • In samenwerking met De Muze het hanteren van een coronatarief in de theaterzaal, zodat culturele verenigingen ook voor een kleiner publiek veilig kunnen optreden.

Wat moet er zeker gedaan worden na coronatijd? 

 • Advisering aan verenigingen moet doorgezet worden en meer vorm krijgen buiten de corona maatregelen om. Denk aan verenigingsondersteuning, kennisdeling en het bieden van (individuele) adviestrajecten voor een vereniging. 
 • De Max Vitaliteitstesten moeten zo snel mogelijk in gang gezet worden. De verwachting is dat ook deze doelgroep minder is gaan bewegen door corona. Een optie zou dan ook kunnen zijn om het aanbod voor deze doelgroep te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van sport- en beweeglessen na de vitaliteitstest. Streven kan zijn doorverwijzen naar een sportvereniging, maar er kan ook gekozen worden deze lessen juist langer voort te zetten. 

Jongeren

Vanuit onze 2 jongerencentra zouden het hele jaar diverse activiteiten georganiseerd worden. Vanwege corona ging nagenoeg niets door. X-out en The Base zijn zelfs een tijdje helemaal gesloten geweest. 

Wat is er gedaan in coronatijd?

 • Organisatie van diverse aanvullende activiteiten voor jongeren (zowel digital als op locatie) door Welzijnskwartier, samen met de Buurtsportcoaches en YoungPWR.
 • Een Kickstart event begin januari 2021 vanuit Grand Hotel Huis ter Duin door YoungPWR, geproduceerd door ondernemende jongeren. Tijdens dit event kwamen bekende ondernemers aan het woord om de jongeren inspiratie, praktische tips en tricks mee te geven op het gebied van ondernemen en geld verdienen. Zo gingen jongeren in gesprek met onder andere topsporter Erben Wennemars en Prins Constantijn van Oranje. Ook kwam er inspiratie van diverse muziekartiesten.
 • Verleende subsidies voor prestaties in 2020 worden niet teruggevorderd, onder de voorwaarde de mogelijkheid te geven dit budget in te zetten voor een initiatief in 2021.
 • Vanwege de toenemende vraag om lokale jeugdhulp is besloten akkoord te gaan met een tijdelijke uitbreiding van lokale jeugdhulp met 1,58 fte, voor de periode 1 maart - 1 juli 2021. 

Wat kan er nog gedaan worden in coronatijd?

Een interventie gericht op jongeren en eenzaamheid, waarbij de jongerenwerkers middels een methodiek (Join Us) bepaalde tools krijgen om eenzaamheid eerder te signaleren en aan te pakken

Wat moet er gedaan worden na coronatijd?

Door gemeente blijvend actief inzetten op organiseren van activiteiten voor jongeren, door partners te stimuleren en financieel te ondersteunen. 

Ondersteuning & zorg

Maatschappelijke organisaties vervullen een belangrijke rol binnen onze samenlevering. Deze organisaties leiden onder de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. 

Wat is er gedaan in coronatijd?

 • De aanbieders van Wmo maatvoorzieningen ook betaalt voor de zorg die zij niet geleverd hebben in de eerste golf. Als we dat niet hadden gedaan, zouden aanbieders mogelijk failliet gaan, dus een gedeelte van het zorgaanbod wegvallen. Dit terwijl de zorgvraag onverminderd blijft. Als we dit niet hadden gedaan, dan zouden inwoners niet de zorg meer kunnen krijgen die ze nodig hebben. 
 • Om toch hulp te kunnen verlenen moesten de aanbieders een aantal maatregelen (conform de RIVM) nemen, zoals mondkapjes en spatschermen. We hebben de aanbieders van Wmo maatwerkvoorzieningen financieel ondersteund, zodat zij de meerkosten die ze maken vanwege corona kunnen betalen. 
 • De 2e golf zorgde voor een toename van de diensten door Kwadraad en dat betekende extra kosten voor Kwadraad. We hebben ze daarom een extra subsidie gegeven. 

Wat kan er nog gedaan worden in coronatijd? 

 • Een aantal aanbieders levert op dit moment zorg in flexibele vorm, bijvoorbeeld begeleiding via beeldbellen. 
 • Blijven vergoeden van gemaakte meerkosten.
 • Het is mogelijk dat de vraag naar de diensten van Kwadraad (en soortgelijke organisaties) heel groot blijft, waardoor we weer extra moeten subsidiëren. 

Wat moet er gedaan worden na coronatijd?

Wanneer het virus onder de duim is, zal er waarschijnlijk nog lang sprake zijn van na-ijl effecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die door corona hun baan zijn kwijt geraakt of mentaal in de problemen zijn geraakt. Mogelijk moeten we ook dan nog extra hulpverlening bij bijv. Kwadraad af blijven nemen om hen te helpen. 

Handhaving

Wat is er gedaan in coronatijd?

 • In de zomer van 2020 was het razend druk met strandbezoekers. Om dit in goede banen te leiden zijn maatregelen genomen om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken, zoals extra borden en belijning, inzet verkeersregelaars, tekstkarren, plaatsen van hekken en fietsenrekken etc.
 • Het Langevelderslag was in het hoogseizoen van 2020 in de weekenden afgesloten voor auto’s, vanwege de drukte waarbij de 1,5 meter afstand niet meer gegarandeerd kon worden.  

Wat kan er nog gedaan worden in coronatijd?

 • Om goed voorbereid te zijn op drukte voor de komende zomer van bij de stranden, is er behoefte aan extra inzet van handhavers/toezichthouders. 
 • Om te voorkomen dat in komende zomer Langervelderslag opnieuw wordt afgesloten voor auto’s, zullen er aanpassingen worden gedaan om er voor te zorgen dat de ondernemers gewoon door kunnen draaien.  

Ondernemers

Wat is er gedaan in coronatijd?

 • De aanslagen precariobelasting voor terrassen, standplaatsen en uitstallingen over het jaar 2020 worden pas medio 2021 opgelegd. 
 • De aanslagen precariobelasting voor terrassen, standplaatsen en uitstallingen over het jaar 2021 worden niet opgelegd.
 • Het college is akkoord gegaan met de uitbreiding van de terrassen en zal daarvoor geen precariobelasting in rekening brengen. 
 • Er komt uitstel van betaling van de Bedrijven Investeringszones (BIZ) Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en Gravendam tot 31 oktober 2021.
 • De betaling van de aanslag OZB-niet woningen is uitgesteld tot 30 november 2021.
 • De gemeente denkt actief met de ondernemers mee als het gaat om betalingsregelingen met betrekking tot gemeentelijke belastingen.
 • De gemeente heeft via Noordwijk Marketing diverse ‘koop lokaal’ campagnes ondersteund, om zodoende lokale ondernemers te promoten bij de inwoners van de gemeente.

Wat kan er nog gedaan worden in coronatijd?

Nu de gemeenteraad in haar vergadering van 16 maart 2021 het totaalbedrag in het noodfonds voor ondernemers heeft verhoogd naar € 1.000.000 kunnen er meer ondernemers worden geholpen met noodsteun. Hierbij dient de ontvangende onderneming zorg te dragen voor het tijdig terugbetalen van de verstrekte Noodsteun, indien deze steun is verleend in de vorm van een terug te betalen voorschot c.q. een lening dan wel terugbetaling anderszins is verbonden aan de verleende Noodsteun.