Variant A

Hoe ziet de oplossing eruit?

We lossen de behoefte aan 1.106 parkeerplaatsen op met twee ondergrondse parkeergarages.

 • een garage in het duin voor Grand Hotel Huis ter Duin
 • een garage onder het Vuurtorenplein. 

Schets variant a

Garage in het duin

In de parkeergarage in het duin voor Grand Hotel Huis ter Duin komen twee lagen. De bovenste laag wordt zo ingericht dat deze zowel voor parkeren als voor congressen kan worden gebruikt. Bij twee lagen zijn er 914 parkeerplekken. En 6.200m2 congresruimte. De insteek is dat de garage geheel voor parkeren wordt gebruikt in het voorjaar en de zomer. In de herfst en de winter worden op de bovenste laag congressen georganiseerd.

Tekst gaat verder onder illustraties

Schets Huis ter Duin

Schets Huis ter Duin

Plattegrond

Dubbelgebruik parkeerplaatsen

Deze variant biedt ook parkeerplaatsen voor Beachclub Breakers en Zon- en Zeebad. Dit zijn zo’n 350 parkeerplekken. Daar bovenop vraagt de congresfunctie om 341 parkeerplekken voor congresbezoekers. Totaal komen we daarmee in variant A uit op een vraag naar 1.797 parkeerplekken. 

Toch hoeven we niet al deze parkeerplaatsen aan te leggen. Omdat er sprake is van dubbelgebruik in de garage in duin volstaat een totaal van 1.106 nieuw te realiseren parkeerplekken. Dubbelgebruik betekent dat een parkeerplek door het jaar heen voor verschillende functies wordt gebruikt. In de zomer vooral voor het strand en in de winter met name voor congresgangers en mensen die gaan winkelen.

Garage onder het Vuurtorenplein

Uit het Parkeeronderzoek Vuurtorenplein blijkt dat een 2-laagse parkeergarage onder het Vuurtorenplein mogelijk is. Goed voor ongeveer 210 parkeerplaatsen.

Financiële gevolgen

Bij variant A is sprake van een verlies van €575.000 structureel per jaar.

Financieel resultaat variant A 

Variant A gaat uit van een investering van ongeveer € 46,5 miljoen voor 1.224 parkeerplaatsen. Dit is € 38.000 per parkeerplaats. Wanneer de exploitatiekosten, rente en afschrijving van de opbrengsten afgehaald worden blijft er een positief resultaat over van €60.000,- per jaar. Dit resultaat wordt per jaar gunstiger doordat de exploitatiekosten en opbrengsten geïndexeerd worden maar de rente en afschrijvingskosten niet.

Huidige parkeerinkomsten

De parkeerinkomsten worden gebruikt voor de dekking van de exploitatiekosten en rente en afschrijving. Dit betekent dat de huidige inkomsten van de parkeerterreinen – die met de komst van de parkeergarages vervallen – wegvallen uit de gemeentelijke begroting. Bij variant A gaat dit om € 1,1 miljoen. Vanuit de ontwikkellocaties worden bijdragen gedaan voor de benodigde parkeerplaatsen die niet op de locaties zelf gerealiseerd kunnen worden. Hieruit wordt jaarlijks een deel van het exploitatietekort gedekt. Lees ook de financiële uitwerking

  Variant A
Exploitatieresultaat/jaar € 60.000
Gemiste parkeerinkomsten -/- € 1.100.000
Besparing/bijdrage uit voorziening € 485.000
Gevolgen inkomsten t.o.v. 2017 -/- € 575.000

Uitgevoerde onderzoeken

Grondwater

De grondwatersituatie in Noordwijk aan Zee is zorgelijk. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken aan maatregelen om de situatie te verbeteren. De grondwatersituatie mag door de aanleg van parkeerkelders in ieder geval niet verder verslechteren. Onderzoek is gedaan naar parkeervarianten A en B om de invloed van de parkeerkelders op de grondwaterstand te bepalen. Bij nadelige beïnvloeding op de grondwaterstand worden hiervoor maatregelen genomen. De kosten ervan neemt de gemeente mee in de totale raming van de kosten per variant. Lees ook het Onderzoek effecten parkeerkelders op de grondwaterstand Noordwijk aan Zee, 1 december 2017, Wareco

Archeologie

Om de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage in de duinreep direct voor Huis ter Duin te bepalen is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat de werkzaamheden in de grond geen bedreiging vormen voor archeologische resten. Wel wordt aanbevolen de uitvoerder van de werkzaamheden er op te wijzen dat er resten puin van de Atlantikwall in de bodem aangetroffen kunnen worden. Lees ook het onderzoek Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Garage Huis ter Duin Noordwijk - Gemeente Noordwijk, versie 1.3, december 2017, IDDS

Wet natuurbescherming

De duinreep direct voor Huis ter Duin is onderzocht op de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. De conclusie: Voordat wordt gestart met de graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw zijn er twee extra onderzoeken nodig. Onderzoeken naar:

 • de aanwezigheid van de rugstreeppad in het gebied. Dan kan het gebruik van paddenschermen nodig zijn.
 • de aanwezigheid van zandhagedissen.

Ook belangrijk. Tijdens het broedseizoen van vogels mogen geen bomen worden gekapt en struiken worden verwijderd. Lees ook het onderzoek Rapport betreffende een flora- en faunaonderzoek parkeergarage Noordwijk aan Zee, 22 december 2017, IDDS

Milieukundig onderzoek

De conclusie van het bodemonderzoek is dat de grond voor Huis ter Duin onverdacht is. Er worden voor de bouw van een parkeergarage op deze locatie geen problemen verwacht vanwege bodemverontreiniging. Lees ook het onderzoek Rapport betreffende een verkennend bodemonderzoek Garage Huis ter Duin Noordwijk, 21 december 2017, IDDS

Conventionele explosieven

Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven op de ontwikkellocaties met een parkeerkelder. Het gebied voor Huis ter Duin is verdacht op de aanwezigheid van munitie. Gebruikt door infanterie en geschut. Tot enkele meters onder de grond. Ook de locaties Vuurtorenplein en Palaceplein zijn verdacht. De graafwerkzaamheden voor deze drie locaties dienen onder begeleiding plaats te vinden. De te verwachten kosten worden meegenomen in de totale raming van de kosten per variant. Lees ook het onderzoek Rapport parkeergarage Huis ter Duin conventionele explosieven

Stikstofdepositie

De uitstoot van verbrandingsmotoren leidt tot stikstofdepositie in de omgeving. Berekend dient te worden of een nieuwe activiteit, zoals de bouw van een grote parkeergarage, een toename van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden zal geven. Vervolgens is de vraag hoe groot de toename is en of dit wettelijk wordt toegestaan. Het verkeersonderzoek is nog niet beschikbaar en daarom heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de effecten als gevolg van de parkeergarage voor Huis ter Duin.

Luchtkwaliteit

Als gevolg van de grote parkeergage in het duin zal er een toename van verkeer zijn. Verkeer zorgt voor de uitstoot van onder meer fijnstof en stikstofoxiden. Het onderzoek is gericht op de mate van luchtverontreiniging. Uit het onderzoek blijkt dat de verkeertoename dermate beperkt is dat het zeer waarschijnlijk is dat dit aspect geen belemmering vormt voor het planvoornemen. Een nader onderzoek zal uitsluitsel moeten geven of voldaan wordt aan de wettelijke waarden. Zeker gelet op de recente uitspraken in relatie tot het PAS en de afstand van 1 tot 1,5 km tot Natura 2000 gebieden Kennemerland-Zuid en Coepelduynen (aspect stikstofdepositie). Lees ook de notitie luchtkwaliteit parkeergarage Huis ter Duin Noordwijk,  16 mei 2019,  van IDDS.

Geluid- akoestisch onderzoek

In het akoestisch onderzoek spelen met name de verkeersbewegingen van en naar de parkeergarage in het duin een rol. Het gaat om de aanvoerwegen en woningen en bedrijven langs die wegen. Maar ook om de in-en uitrit met een concentratie aan vervoersbewegingen. Tenslotte is het geluidsniveau van de luchtbehandelingsinstallaties van de parkeergarage van belang. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is het niet te verwachten dat dit aspect een belemmering vormt voor het planvoornemen. Voor geluid geldt dat de toename nergens meer dan 1 dB bedraagt, in de praktijk niet of nauwelijks hoorbaar voor het menselijk oor. In theorie dient in een later stadium nog wel getoetst te worden of de geluidbelasting op de gevel van nabijgelegen woningen de grenswaarde niet overschrijdt. Maar dan zou er feitelijk in de huidige situatie al sprake moeten zijn van een stevige, tot bijna wettelijk niet meer toelaatbare geluidbelasting – gegeven de beperkte verkeerstoename. Lees ook de akoestische verkenning V1.0 parkeergarage Huis ter Duin Noordwijk,  12 mei 2019,  van IDDS Ruimte & Ontwikkeling.

Verkeersonderzoek

We hebben de verkeersstromen onderzocht. We zijn in dit onderzoek uitgegaan van de bestaande wegen en kruispunten. We hebben ons twee dingen afgevraagd. 

 1. Wat verandert er in de verkeersstromen als er in de omgeving iets verandert? 
  Bijvoorbeeld bij: 
  • Het tot stand brengen van enkele nieuwbouwprojecten. 
  • Het opheffen van bestaande parkeerplekken. 
  • En de komst van nieuwe parkeerplekken (waaronder de garages Huis ter Duin en Vuurtorenplein). 
 2. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de doorstroming van het verkeer? 

De uitkomst

We verwachten op een gewone werkdag geen problemen. Het verkeer stroomt goed door. Is er een congres in Noordwijk aan Zee? Dan verandert dat. We verwachten dat het verkeer met een beetje vertraging afgewikkeld kan worden. Zeker als de bezoekers van het congres niet allemaal tegelijk aankomen en vertrekken. Op drukke stranddagen verslechtert de doorstroming. Met name rond het Picképlein. Dat komt omdat iedereen in de garage Huis ter Duin wil parkeren. 

Aanbevelingen

We bevelen twee onderzoeken aan: 

 • onderzoek of we de doorstroming van het verkeer kunnen verbeteren met aanpassingen van wegen of kruispunten. Dan zien we ook of de aanpassingen helpen extra drukte te voorkomen.
 • onderzoek of een verkeersmanagement helpt de verkeersstromen in goede banen te leiden.Kijkt dan ook of het helpt extra drukte te voorkomen. 
Bouwconstructie

Aan de aanleg van een grote parkeergarage in het duin wordt als voorwaarde gesteld dat een dijkversterking wordt aangelegd. Eerder is deze dijkversterking aan de Wilhelmina Boulevard gerealiseerd en deze moet doorgetrokken worden. Onderzocht is hoe dicht het bouwwerk tegen de bestaande bebouwing kan worden aangelegd. Appartementengebouw Zeewijck, gelegen aan de zijde van het Palaceplein, is het meest richting de Noordzee gelegen en daarmee maatgevend. De afstand tussen de parkeergarage en de fundering onder het gebouw Zeewijck bedraagt minimaal 5 meter. Het onderzoeksbureau Arcadis is van mening dat het risico op schade aan de bestaande bebouwing gering is. Lees ook het onderzoek Parkeergarage met congresruimte Noordwijk. Bouwmethode in relatie tot bestaande bebouwing, 15 september 2017, Arcadis

Kustbescherming

In 2008 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland de kust van Noordwijk versterkt. Aan de Wilhelmina Boulevard is een dijk onder het duin aangelegd. De kustlijn voldoet nu aan alle eisen voor kustveiligheid. Dit verandert bij de aanleg van een grote parkeergarage in het duin. Dan moeten extra maatregelen worden genomen. Welke maatregelen nodig zijn is nog onderwerp van gesprek met het Hoogheemraadschap. Een mogelijke oplossing is het doortrekken van de dijk-in-duin vanaf de Koningin Wilhelminaboulevard langs Huis ter Duin. Bij de aanleg van een dijk-in-duin is het opspuiten van extra zand noodzakelijk. Dit is een eis vanuit de Rijksoverheid. Lees ook de onderzoeken Memo uitwerking mogelijkheid voor parkeergarage Huis ter Duin vanuit het oogpunt van kustveiligheid en morfologie, Arcadis, 27 oktober 2017 & Memo parkeergarage Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk – verkenning omvang extra onderhoudsbehoefte voor verschillende uitvoeringsvarianten, Arcadis, 26 april 2018.

Marktanalyse congres- en evenementenruimte

De eerste haalbaarheidsstudie van Horwath is van 9 oktober 2017. Deze was gericht op het gebruik van de bovenste laag van de parkeergarage als multifunctionele evenementenruimte. Dit gebruik zou in ieder geval buiten de zomermaanden liggen. Het bruto vloeroppervlak van de evenementenruimte was 12.000 m². Lees ook het onderzoek Haalbaarheidsstudie multifunctionele evenementenruimte Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, oktober 2017, Horwath HTL. In de update van de haalbaarheidsstudie van 25 juni 2018 is gekeken naar het aangepaste plan. De evenementenruimte heeft dan een bruto vloeroppervlak van 6.000 m². De conclusie is dat ook een evenementenruimte van 6.000 m² haalbaar is. De extra kosten voor deze ruimte worden geraamd op € 7,5 miljoen. De rente en aflossing hiervan kunnen worden gedekt uit de huuropbrengsten. Lees ook het onderzoek Update haalbaarheidsstudie multifunctionele evenementenruimte Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, 25 juni 2018, Horwath HTL.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Het bureau Buck Consultants International is gevraagd een overzicht op te stellen van de maatschappelijke kosten en baten van de varianten A en B. 
Het overzicht is opgesteld op basis van de uitgangspunten en randvoorwaarden die in 2017 zijn beschreven. De resultaten uit de onderzoeken in 2018 en de aanpassing van het plan zijn niet in de analyse meegenomen. Wel zijn in een korte toelichting de effecten van de gewijzigde parkeercapaciteit van de parkeergarage in duin beschreven.  
Lees ook het onderzoek Maatschappelijke effectanalyse parkeerfaciliteiten Noordwijk, juni 2018, Buck Consultants International.

Analyse parkeerbehoefte variant A

Het parkeeradviesbureau Spark heeft voor de gemeente onderzoek gedaan naar de parkeerbehoefte in Noordwijk aan Zee. Er is een parkeerbehoefte van 1.106 parkeerplaatsen. Het gaat om een bestaand tekort aan parkeerplaatsen aangevuld met parkeerplaatsen die nodig zijn door ontwikkeling van projectlocaties in Noordwijk aan Zee. De parkeergarage in het duin in variant A heeft ook parkeerplaatsen voor Beachclub Breakers en Zon- en Zeebad. Dit zijn 350 parkeerplekken. Bij een congresruimte in de garage in het duin van 6.200 m2 zijn nog eens 341 parkeerplaatsen nodig. In totaal komt de behoefte in variant A hiermee uit op 1.106 + 350 + 341 = 1.797 parkeerplekken. Om dat op te lossen zouden er 1.797 parkeerplaatsen aangelegd moeten worden. 210 bij het Vuurtorenplein en 1.587 bij de garage in het duin. Toch is dit bij de parkeergarage in het duin niet nodig. De vraag naar deze parkeerplaatsen wordt over de dag gespreid (o.a. strandbezoekers, winkelend publiek en mensen die gaan uiteten). Er is dus sprake van dubbelgebruik van parkeerplaatsen in deze garage. Parkeeradviesbureau Spark heeft onderzoek gedaan naar de bezetting van de huidige parkeerplekken en naar het moment waarop er een maximale vraag is naar parkeerplaatsen in de parkeergarage in het duin. Dat is op zondagmiddag met een vraag naar 821 parkeerplekken. Door een parkeergarage in het duin te bouwen van 914 parkeerplaatsen wordt aan deze parkeervraag voldaan. Lees ook de Analyse parkeerbehoefte variant A

Vergelijk van varianten

Bekijk de pagina die variant A met Variant B vergelijkt

Direct naar

Variant B Variant C Variant D Variant E

Hoogtij home

Veel gestelde vragen