Overzicht van de projecten

Groot Hoogwaak

De herontwikkeling bestaat uit de nieuwbouw van een appartementencomplex met 53 zorgappartementen en een nieuwbouwcomplex met 59 vrije huur- en koopappartementen. Daaronder komt een parkeergarage.  Het bouwplan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daar is een aangepast bestemmingsplan voor nodig. Op 12 april 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en overleg met overheidsinstanties.  De inspraaktermijn liep tot 5 juni  2018. Het college van B&W neemt de inspraakreacties in behandeling. 

Wantveld

Er zijn twee mogelijke ontwikkelingen. 

  1. Op de kop van het Wantveld aan de noordzijde wil Groot Hoogwaak 36 sociale appartementen ontwikkelen. Groot Hoogwaak heeft de Noordwijkse Woningstichting gevraagd om dit uit te voeren. Hoe de ontwikkeling er uit komt te zien is afhankelijk van de keuze die de gemeenteraad in 2019 maakt voor één van de parkeervarianten.
     
  2. Op de rest van het Wantveld wordt gedacht aan woningbouw. Het aantal woningen en de woningtypen is nog niet bekend. De start van het project is afhankelijk van de bestuurlijke keuze voor één van de parkeervarianten uit de ontwikkelstrategie Noordwijks HoogTij. Deze maakt het bestuur begin 2019.  Pas dan wordt duidelijk of het Wantveld wel of niet een ondergrondse parkeergarage krijgt. En pas dan wordt er meer duidelijk over het programma en de planning.

Maarten Kruytstraat & Jan Kroonsplein 

Het bouwplan is in ontwerp  gereed. Het voorontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd.  Op 6 maart heeft het college het structuurontwerp vastgesteld. Dit structuurontwerp is mede tot stand gekomen op basis van de reacties op eerdere varianten en het wensbeeld van bewoners van het Jan Kroonsplein en omgeving.  Op 21 maart jl. is het structuurontwerp gepresenteerd aan de omwonenden van het Jan Kroonsplein en op 26 maart jl. tijdens een presentatieavond aan de raad. De volgende stap is het starten van het aanbestedingstraject. Tijdens de presentatieavond is vanuit de aanwezige raadsleden gevraagd om een inhoudelijke bespreking van het structuurontwerp om suggesties te kunnen meegeven voor de uitvraag. Tijdens de gemeenteraad van 12 april jl. hebben de raadsleden suggesties aan het college meegegeven om de aanbesteding voor het structuurontwerp van het Jan Kroonsplein nog beter te maken. De aanbesteding is op dit moment in voorbereiding.

Hoofdstraat – Jan Kroonsplein – plan Admiraal

Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 6 appartementen aan de kant van de Hoofdstraat, een winkelruimte en een kantoorruimte op een perceel tussen de Hoofdstraat (115) en het Jan Kroonsplein. Er is ook een verzoek gedaan voor een vergunning voor de bouw van 6 appartementen aan de zijde van het Jan Kroonsplein. Het gaat dan uiteindelijk om een plan met 12 appartementen, een winkelruimte en een kantoorruimte. Het verzoek tot wijziging  en uitbreiding van de verleende omgevingsvergunning is in procedure.  

Noordwijkse Reddingsbrigade en Zeilvereniging Noordwijk  

Er ligt een plan om van de Noordwijkse ReddingsBrigade (NRB) en de Zeil Vereniging Noordwijk (ZVN) om gezamenlijk te worden gehuisvest op het strand op de huidige locatie van de ZVN. De NRB is nu nog gehuisvest aan de Bosweg 4. Dit gebouw bevindt zich in een slechte staat en is te klein voor de activiteiten die de NRB uitvoert. Een directe aanleiding om het clubgebouw van de NRB te verplaatsen is dat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) bezig is met plannen voor een nieuw (groter) boothuis op de huidige locatie aan de Bosweg. De toegangsweg van de NRB zal door deze nieuwbouw worden afgesloten. Voor de ontwikkeling van de nieuwbouw KNRM is verplaatsing van de NRB gunstig. De nieuwe locatie, waar de ZVN nu al het clubgebouw heeft, bij afrit 10, is een goede plek voor de  NRB. De locatie ligt centraal tussen de Noord- en Zuidboulevard. Het heeft een goede bereikbaarheid en een brede op- en afrit. Ook is er vlakbij een groot parkeerterrein. Een gezamenlijk pand maakt het mogelijk de inzet van ruimte en menskracht zo te verdelen dat het een kostenbesparing kan opleveren. 

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 

Dit plan betreft een nieuw boothuis voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij aan de Bosweg 2a. Er wordt een combinatie gemaakt met een apart boothuis voor de oude, gerestaureerde reddingboot Kurt Carlsen.  De omgevingsvergunning is begin 2016 verleend, maar daartegen is beroep ingesteld bij de Rechtbank. Vervolgens is ook hoger beroep bij de Raad van State ingesteld. De procedure van het hoger beroep loopt nog.

Alexander Hotel & Residence Alexander

Het plan voorziet in de bouw van een extra etage op het hotel en 6 appartementen in een nieuw te realiseren complex. Er is een omgevingsvergunning  verleend en deze is onherroepelijk. Het is niet bekend wanneer met de bouwwerkzaamheden zal worden gestart.

Palaceplein

Het eigendom van de gemeente op deze plek wordt gebruikt als parkeerterrein. Deze plek wordt onderzocht om in te zetten voor de parkeervarianten A en B. In parkeervariant A heeft het Palaceplein de functie van een entree/toegang naar de parkeergarage en/of congresruimte. In variant B komt er een parkeergarage onder het Palaceplein. In dat geval is het mogelijk dat er bebouwing op het Palaceplein komt. 

Gat van Palace, Vuurtorenplein, Schoolstraat en Zeereep

Het ‘Gat van Palace’ is in eigendom van Bever Holding. De winkels op het Vuurtorenplein zijn ook in eigendom van Bever Holding en het Vuurtorenplein zelf is eigendom van de gemeente. 
De locaties Gat van Palace (inclusief Prominent Inn en Esplanada), Vuurtorenplein, Zeereep en Schoolstraat zijn onderwerp van gesprek tussen de gemeente,  Bever Holding en Kondor Wessels.

Hotels van Oranje (HvO) en Jan van Henegouwenweg

Hotels van Oranje heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouwplannen. 
Er is een ontwerpvergunningsplan ter inzage gelegd. De omgevingsvergunning betreft drie onderdelen:

  1. het oprichten van een appartementencomplex aan de Jan van Henegouwenweg
  2. het uitbreiden van het Hotel van Oranje 
  3. het oprichten van 76 appartementen genaamd Residence Oranje 

Het gaat dan in totaal om 101woningen (appartementen), de uitbreiding van Hotel Oranje en de bijbehorende parkeergarages, zoals ook hierboven beschreven. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot 8 mei jl. ter inzage gelegen. 

Koningin Wilhelminaboulevard

De Koningin Wilhelminaboulevard telt momenteel 105 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen worden weggehaald om de boulevard opnieuw in te richten.

Direct naar

Hoogtij home

Veel gestelde vragen