Woo-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Naast het openbaar maken van informatie op verzoek, wordt de overheid verplicht veel informatie zelf actief openbaar te maken. Vraagt u zich af of een document al openbaar is of waar een document te vinden is? Neem dan contact op met onze Woo-contactfunctionaris via gemeente@noordwijk.nl of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden u dan door. Wilt u informatie die nog niet openbaar is, graag openbaar gemaakt zien? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. 

Woo-verzoek

Volgens de Woo mag u de gemeente vragen om informatie over de uitoefening van de publieke taken door de gemeente. De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

  • U krijgt een kopie.
  • U mag het document bekijken.
  • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
  • U krijgt informatie over de inhoud.

Voorwaarden Woo-verzoek

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over de uitoefening van de publieke taken door de gemeente.
  • De informatie is vastgelegd in een document of in een ander geheel van vastgelegde gegevens. Bijvoorbeeld in een schriftelijk document of op film, foto, tape of een computerbestand.

Aanpak Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek mondeling, schriftelijk per brief of per mail via gemeente@noordwijk.nl bij de gemeente indienen. 

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep Woo-verzoek

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 2 weken.

Besluit niet op tijd

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de rechtbank beroep instellen.

Afwijzing

De gemeente kan uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Woo. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens. Of omdat het gaat om gegevens die vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken.