Partijnaam registreren voor verkiezingen

Politieke partijen of groeperingen moeten zich registeren als het onder een bepaalde naam wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Registreren kan bij het Centraal Stembureau van de gemeente Noordwijk met het formulier Verzoek tot registratie van een aanduiding. Ook moet u een aantal stukken laten zien. Voor het inleveren van deze stukken maakt u een afspraak bij de gemeente Noordwijk. Het verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn.

Bel voor een afspraak (gratis)

Niet verplicht

Het is niet verplicht een aanduiding te registreren. Het is mogelijk om zonder registratie op de dag van kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst in te leveren. En deel te nemen aan de verkiezingen. U doet dan mee met een blanco lijst. In dat geval duiden wij de kandidatenlijst aan met ‘lijst’. Gevolgd door het lijstnummer.

Bestaande landelijke politieke partijen

Hebben landelijke politieke partijen zich al geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Zuid-Holland? Dan hoeven zij zich niet opnieuw te registreren.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering zijn:

  • Het moet om een politieke partij of groepering gaan.
  • De naam van de partij voldoet aan de voorwaarden.
  • Het verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn. 

Aanpak

Een politieke partij moet een vereniging zijn met complete rechtsbevoegdheid (stichting mag niet). Als bewijs hiervan moet u bij het verzoek om registratie de volgende stukken laten zien:

  • Een ingevuld en ondertekend formulier Verzoek tot registratie van een aanduiding.
  • Door de notaris gewaarmerkt afschrift van de notariële akte, waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
  • Origineel bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
  • Bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50.
  • Verklaring van de politieke partij, waaruit blijkt wie als gemachtigde en wie als plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.

Voor inleveren van deze stukken maakt u een afspraak bij de gemeente Noordwijk. De projectgroep verkiezingen is bereikbaar via verkiezingen@noordwijk.nl of +31 (0)71 36 60 000. U kunt bij de projectgroep ook het formulier Verzoek tot registratie van een aanduiding opvragen.

Wijziging naam politieke partij

Is uw partij al geregistreerd maar wilt u onder een andere naam verder gaan? Dan kunt u een schriftelijk wijzigingsverzoek bij het Centraal Stembureau indienen. Het wijzigingsverzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn. Een waarborgsom hoeft u niet te betalen. 

Kosten

De waarborgsom voor de registratie van een partij voor de gemeenteraad is € 112,50. De waarborgsom krijgt u terugbetaald als u een geldige kandidatenlijst inlevert.

Dit bedrag moet u overmaken op rekeningnummer NL44 BNGH 0285 0061 26 ten name van gemeente Noordwijk. Onder vermelding van waarborgsom registratie + de naam van de politieke partij. Als het bedrag op onze rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling.

Meer informatie

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op via verkiezingen@noordwijk.nl of + 31 (0)71 36 60 000.