Wat doet de Raad?

Hier vindt u meer informatie over taken, instrumenten en commissies van de Raad.

De gemeenteraad vormt samen met het college van B&W het gemeentebestuur van Noordwijk. De raad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt alle inwoners van de nieuwe gemeente Noordwijk. De gemeenteraad bestaat uit 27 raadsleden uit 10 politieke fracties. De burgemeester zit de raadsvergaderingen voor. 

De gemeenteraad beslist over nieuwe regelgeving van de gemeente en de hoofdlijnen van nieuw beleid. Ook controleert de raad of het college het beleid uitvoert zoals is afgesproken.

Vergaderingen in de Duinpan, de Zilk

De gemeenteraad vergadert eenmaal per vier weken op dinsdagavond. De vergadering vindt plaats in de Duinpan (De Zilk) en begint om 20:00 uur. De raadsvergaderingen zijn openbaar.

Vervoer naar De Duinpan

De gemeente organiseert vervoer naar de Zilk als daar genoeg belangstelling voor is. In dat geval haalt de taxibus u op bij het gemeentehuis van Noordwijk of Noordwijkerhout. Na afloop van de raadsvergadering wordt u weer teruggebracht naar uw opstapplaats. Wilt u gebruik maken van dit vervoer? Stuur dan een mail naar griffie@noordwijk.nl of bel naar +31 (0)71 36 60 280. U dient zich hiervoor op tijd aan te melden, in ieder geval vóór maandag 12:00 uur (in de week van de raadsvergadering op dinsdag).

Instrumenten van de Raad

Om zijn taken goed uit te voeren beschikt de raad over een aantal instrumenten. Deze instrumenten staan beschreven in het Reglement van Orde.

Initiatiefvoorstel

Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid een eigen voorstel voorleggen aan de raad en het college. Het raadslid kan zo ook zelf onderwerpen op de agenda zetten.

Motie

Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen.
Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. 

Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat.

Amendement

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Rondvraag

Raadsleden kunnen actuele mondelinge vragen stellen aan het college via de rondvraag in de debatraad.

Interpellatie

Een raadslid kan het college ter verantwoording roepen door een interpellatie aan te vragen over een actueel onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Een interpellatie is een van de zwaarste instrumenten van de raad. 

Enquête

Het enquêterecht is het zwaarste instrument van de gemeenteraad. De raad stelt een eigen onderzoek in en kan personen onder ede horen. De spelregels die gelden bij een raadsonderzoek (enquête) staan in het Reglement van Orde van de gemeenteraad.