Raadsvergadering 31 mei 2022: veel stof tot discussie

Wanneer kan de gemeente onteigenen, tot hoe lang geldt geheimhouding op gemeentelijke projecten en sneller openbaar vervoer tussen de Noordwijkse dorpen. Onder andere daarover vergaderde de gemeenteraad van Noordwijk op 31 mei 2022.

Agenda

Het leek een overzichtelijke agenda: de benoeming van 2 nieuwe commissieleden, de bespreking van de begroting van het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland, en een actuele motie over openbaar vervoer. De raad ging akkoord met het voorstel van de Partij voor de Inwoners om de agenda te wijzigen en ook te spreken over twee wijzigingsvoorstellen (amendementen). Omdat er naast deze extra agendapunten ook meerdere keren werd geschorst, hamerde de burgemeester de vergadering uiteindelijk pas af om even voor half 11.

Nieuwe commissieleden

Benoeming commissieledenDe raad benoemde Els Vink en Kevin MacDonald tot nieuwe commissieleden. Els Vink werd geïnstalleerd als commissielid voor GroenLinks. Kevin MacDonald neemt voortaan aan de commissievergaderingen deel namens de Lijst Salman Noordwijk. Zie rechts een foto van de benoeming.

Holland Rijnland

In een amendement op de zienswijzen van de ontwerp begroting 2023 van Holland Rijnland droegen de fracties van D66 en PUUR het college op om de raad van informatie te voorzien over financiële krapte in de begroting en de doelstellingen en het ambitieniveau van de plannen, zodat de raad haar controlerende taak beter kan uitoefenen. Daarnaast willen de twee partijen een evaluatie van de projecten van het regionaal investeringsfonds en aandacht voor het gebrek aan projecten in het cofinancieringsfonds. Een meerderheid van de raad steunde de partijen en nam het amendement aan met 24 stemmen voor en 1 tegenstem. Daarna werd het raadsvoorstel Holland Rijnland unaniem vastgesteld. 

Onteigening

Het wijzigingsvoorstel van Ivar Krüse (Partij van de Inwoners) op het raadvoorstel Exploitatieplan Bronsgeest pleit er voor dat de gemeente, als dat nodig zou zijn, eerder in het besluitvormingsproces grond zou kunnen onteigenen. Dit met het doel dat er snel woningen in Bronsgeest gerealiseerd kunnen worden. Demissionair wethouder Alkemade zag namens het college in het wijzigingsvoorstel geen toegevoegde waarde, want het wijzigen van het recht tot onteigenen resulteert niet in eerdere bouwactiviteiten. De raad wees daarna het amendement af, 20 raadsleden stemden tegen het amendement en 5 voor.  

Geheimhouding

Het tweede amendement van de Partij voor de Inwoners op het raadsvoorstel ‘Bekrachtiging geheimhouding bijlage Boek Grondbedrijf’ ging over de vraag tot wanneer geheimhouding binnen een project geldt. De partij pleitte ervoor om stukken openbaar te maken zodra het betreffende deelproject klaar is. Demissionair wethouder Theo Alkemade stelde in een reactie van het college dat dit amendement de gemeente zou benadelen en dat raadsleden geheime stukken altijd kunnen inzien bij de griffie. Het amendement werd verworpen met 16 stemmen tegen en 9 stemmen voor. De raad ging uiteindelijk unaniem akkoord met het raadsvoorstel. 

Actuele motie Openbaar vervoer

D66 diende samen met het CDA, PUUR, Bruisend Noordwijk, PvdA en GroenLinks de actuele motie ‘Snel OV scoort, ook voor Noordwijk’ in. In de motie verzoeken de partijen het college om in hun reactie op het ontwerp Programma van eisen bij de nieuwe openbaar vervoersconcessie criteria voor snelle reistijden op te nemen. Het openbaar vervoer tussen dorpen duurt nu te lang om concurrerend met de auto te zijn, en de bereikbaarheid van treinstations in de regio vanuit de kernen schiet tekort. De motie werd unaniem door de raad aangenomen. 

Digitale vergadering

Kijk de vergadering digitaal terug.