Raadsvergadering 29 november 2022: woonbouw, jeugdzorg en de Sint

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van Noordwijk van 29 november stonden twee bespreekstukken, de benoeming van de leden in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en een actuele motie over de energiekosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. Het leek allemaal een gewone raadsvergadering totdat zich bij de opening van vergadering een bijzondere inspreker meldde.

Sint spreekt in

Sint en Piet brachten lekkers, maar Sint sprak ook hartig woordje met de raadsleden. Omdat Sint zich aan de spreektijden probeerde te houden, kon hij helaas niet iedereen toespreken. 

Sint kwam op voor de éénpitters in de raad, en noemde daarbij mevrouw Van Dokkum die altijd zo haar best doet. Daar kunnen anderen volgens Sint wel een voorbeeld aan nemen. Sinterklaas riep verder de raad op af en toe ook eens de amendementen van mevrouw Maan goed te keuren, want ‘ze zit daar avonden aan’. Sint sprak grote waardering uit voor de keurige pakken van ‘mijnheer Hans’ en de autoriteit die de heer Knapp heeft na 40 jaar in de raad. Sint herkende zich er wel in. 

Sint vond ook dat wethouder Salman Sinterklaas of het gemeentelijke fietsenplan om een fiets moet vragen. Want hij komt altijd maar met de auto naar het gemeentehuis (die hij ook nog eens voor de deur zet), terwijl hij zo dichtbij woont. 

Achterweg en Vinkeveld-Zuid

Nadat de raad van deze opschudding was bekomen, ging zij over tot de behandeling van de bespreekstukken. Als eerste kwam het raadsvoorstel voor een gedeeltelijke herziening van de Omgevingsvisie voor het gebied aan de Achterweg en Vinkeveld-Zuid aan de orde.  Het college stelt voor deze gebieden aan te wijzen als toekomstige (woning)bouwlocatie. De wijziging van de Omgevingsvisie is nodig om het voorkeursrecht van de gemeente voor de aankoop van het gebied te kunnen laten gelden. 

De PvdA stelde diende bij dit raadsvoorstel een amendement in waarin de fractie vraagt de groene en rode gebieden in het voorstel te wijzigen. De wethouder raadde het amendement af omdat de keuzes voor de kleuren van de zones in deze fase van het proces nog niet aan de orde zijn. Het amendement haalde het net niet, 11 raadsleden stemden voor en 13 tegen. Daarna werd het raadsvoorstel aangenomen met 20 stemmen voor en 4 tegen.

Serviceorganisatie Zorg (SOZ)

De regionale Serviceorganisatie Zorg verzorgt vanaf januari 2023 voor de gemeente Noordwijk de uitvoering van gemeentelijke contractering voor de Jeugdwet. Het college vroeg de raad hun zienswijze, dat wil zeggen hun inbreng, op de begroting van de Serviceorganisatie Zorg over te nemen. In de zienswijze spreekt het college uit dat het zorgen heeft over de ontwikkeling van de kosten en vraagt op de hoogte gehouden te worden als er wijzigingen plaatsvinden. 

De Lijst Salman Noordwijk diende een amendement in bij dit raadsvoorstel, samen de VVD, de Partij voor de Inwoners, CDA, NZLokaal, METLEF en D66. In dit wijzigingsvoorstel zeggen de fracties dat ook zij zorgen hebben over de kosten en met name over de overhead bij het Servicepunt71. Het amendement werd aangenomen met 23 stemmen voor en 1 tegen. Het raadsvoorstel werd vervolgens unaniem aangenomen. 

Actuele motie energiekosten

De gemeenteraad nam de actuele motie die was ingediend door het CDA met de VVD, Partij voor de Inwoners, NZLokaal, PUUR, METLEF, D66, Lijst Salman Noordwijk en de Lijst de Moor over energiekosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen, unaniem aan. In deze motie roepen de fracties het college op te bekijken of een noodfonds kan worden opgericht voor verenigingen en maatschappelijke organisaties die in de financiële problemen komen. Dit kan het geval zijn als verenigingen en organisaties ondanks de inspanningen om energie te besparen aanvullende maatregelen moeten treffen om hun begroting voor 2023 rond te krijgen en/of vanwege de gestegen energiekosten bedreigd worden in hun voortbestaan.

Holland Rijnland benoemingen

Namens het college van burgemeester en wethouders werd wethouder Ter Hark benoemd als lid en burgemeester Verkleij als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. De raad benoemde de heer Van Bockhove als lid en de heer Morssink als plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad van Noordwijk.

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering online terugkijken. Zoekt u de inbreng van een fractie of een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.

  • De inspraak van Sinterklaas vindt u bij het agendapunt Opening vanaf 0.04.51 uur.