Raad van 18 oktober 2022: sociale woningbouw en parkeren

Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2022 discussieerde de gemeenteraad uitgebreid over de financiering van sociale woningbouw en parkeren bij de toekomstige woningen op de Achmea locatie. De gemeenteraad van Noordwijk ging akkoord met diverse benoemingen, en besprak 3 raadsvoorstellen en 2 actuele moties.

Extra ondersteuning

De gemeenteraad installeerde raadsleden in diverse commissies die de raad ondersteunen bij zijn controlerende en toezichthoudende taak. Zo traden Alfons Morssink, Hans Knapp en Ria Vink-Van den Berg toe tot de Auditcommissie. 

De raad benoemde Oscar Kramer, Karin Meiland-van den Burg en Jordy de Mooij tot leden van de Commissie Klankbordgesprekken. Zij vormen de commissie van de raad die onder andere de  functioneringsgesprekken met de burgemeester voert.

Riem Abdel Wahed is geïnstalleerd als nieuw commissielid voor D66. Zij volgt Evelien Leefers-De Jong op die terugtreedt. Zie foto rechts.

Sociale en middeldure huurwoningen

De gemeenteraad besprak het raadsvoorstel voor de herziene verordening ‘Bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen’. Deze verordening is door het college aangepast naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van het CDA en DOEN! 

Bij dit aangepaste raadsvoorstel hadden fracties 3 amendementen (wijzigingsvoorstellen) en een motie ingediend. Maar de wethouder adviseerde de raad om de wijzigingsvoorstellen mee te nemen in een toekomstige aanpassing van de Woonvisie. Daarop hielden NZLokaal en de PvdA hun amendement aan. Datzelfde deed ook de Partij van de Inwoners met hun ingediende motie. Aanhouden wil zeggen dat de raad niet tijdens deze vergadering over de amendementen en de motie zou stemmen, maar dat de fracties deze op een latere datum opnieuw indienen. 

De raad stemde daardoor alleen over het 2e amendement van de PvdA waarin de fractie voorstelt alleen woningbouwcoöperaties de mogelijkheid te bieden een bijdrage uit de bestemmingsreserve te krijgen. Dit amendement haalde het niet, 19 raadsleden stemden tegen en 6 voor. De gemeenteraad ging daarna akkoord met het raadsvoorstel, 23 raadsleden stemden voor en 2 tegen.

Regionale voorstellen aangenomen

De raad ging met 22 stemmen voor en 3 tegen akkoord met het raadsvoorstel Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026. Ook het raadsvoorstel ‘Ontwerp regionaal beleidsplan eenheid Den Haag Coalitie voor veiligheid 2023-2026’ werd aangenomen, met 18 stemmen voor en 7 tegen. Dit raadsvoorstel werd op verzoek van de raad overgeheveld van een hamerstuk naar een bespreekstuk. Dit betekent dat de raad toch over dit raadsvoorstel wilde spreken en niet alleen stemmen. 

Actuele motie bouwplannen Achmea

De VVD diende met de Partij voor de Inwoners en NZLokaal een actuele motie in over onder andere parkeren aan de overkant van de Gooweg door de toekomstige bewoners op de Achmea locatie. De actuele motie werd verworpen met 14 stemmen tegen en 11 voor.  

Actuele motie parkeren Achmea

De fracties van PUUR en de PvdA dienden een actuele motie in waarin ze het college vragen de zorgen van omwonenden weg te nemen over de parkeerdruk door de toekomstige bewoners op het Achmea terrein. Deze motie werd aangenomen met 16 stemmen voor en 9 tegen. 

Terugkijken

  • U kunt de raadsvergadering online terugkijken. Daar vindt u ook alle stukken bij de vergadering. 
  • Zoekt u de inbreng van een fractie of een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.