Perspectiefnota en moties

De gemeenteraad van Noordwijk besprak tijdens de raadsvergadering van 5 juli de Perspectiefnota 2023 en een actuele motie. Daarnaast vonden tijdens de vergadering ook diverse benoemingen plaats.

Perspectiefnota

RaadIn het raadsvoorstel Perspectiefnota 2023 geeft het college een overzicht van de stand van de gemeentelijke financiën. Omdat de nota is opgesteld voordat het nieuwe coalitieakkoord is vastgesteld, is de Perspectiefnota beleidsarm. Tijdens de vergadering besprak de raad de nota en 2 ingebrachte moties. 

Motie piekbelasting parkeren

De fractie van PUUR diende met D66, de PvdA, GroenLinks en NZLokaal een motie in over de piekbelasting bij parkeren. In de motie roepen de fracties het college op nu nog geen onomkeerbare besluiten te nemen over nieuwe investeringen in extra parkeerplaatsen voor piekmomenten. De fracties vragen het college ook mogelijkheden om transferia te realiseren aan de randen van de dorpen te onderzoeken en de raad daarover te informeren voor het eind van dit jaar. Wethouder Roberto ter Hark ontraadde de motie en zegde toe na de zomer eerst met de raad te willen spreken over een parkeerstrategie waarin onder andere wordt vastgelegd wat we verstaan onder piekbelasting. De raad verwierp de motie met 9 stemmen voor en 15 tegen.

Motie energiezuinig maken gemeentelijke gebouwen

GroenLinks, NZLokaal, D66 en de PvdA roepen in een motie het college op € 1.000.000,- uit de algemene reserve te reserveren voor het binnen 3 jaar verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, sportcomplexen en schoolgebouwen.

Wethouder Theo Alkemade zegde toe te willen kijken naar de planning en budget voor de verduurzaming van specifieke gebouwen. Maar de wethouder wees, nu voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, het in de motie gevraagde bedrag en het tijdsbestek van 3 jaar af. Daarna besloot de indiener Cynthia Maan de motie aan te houden. Dat wil zeggen dat ze de motie terugtrok en dat de motie niet voor de bespreking van de begroting dit najaar zal worden ingediend. De raad stemde in met de Perspectiefnota 2023 met 21 stemmen voor en 3 tegen. 

Actuele motie

In de actuele motie ‘Energietoeslag’ riep de PvdA het college onder andere op de energietoeslag te laten gelden voor alle inkomens tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. 

Wethouder Dennis Salman ontraadde de motie. Hij verwees daarbij naar de reactie van de minister op een vergelijkbare motie van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ook bracht de wethouder in dat de vier gemeenten binnen de gezamenlijke sociale dienst ISD eenzelfde beleid van 120% voeren. De wethouder benadrukte dat er aandacht is voor doelgroepen die de gemeente nog niet bereikt. Verder deelde hij mede dat inmiddels aan 1.000 Noordwijkers de toeslag is toegekend. De raad verwierp de actuele motie met 9 stemmen voor en 15 tegen. 

Benoemingen

Lees meer over de benoemingen van de 4 wethouders, 3 raadsleden, 4 commissieleden en de nieuwe kinderburgemeester tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022.

Terugkijken

Kijk de raadsvergadering online terug.