Lovende woorden en kanttekeningen bij het coalitieakkoord

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2022 reageerden diverse fracties op het coalitieakkoord ‘Recht zo die gaat’.

Coalitieakkoord 

Overhandiging coalitieakkoordMaandag 20 juni 2022 presenteerden de coalitiepartijen hun akkoord aan burgemeester Wendy Verkleij. Tijdens raadsvergadering van 21 juni 2022 gaven fracties voor het eerst hun reactie op het akkoord van de VVD, de Partij voor de Inwoners, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Diverse fracties gaven aan blij te zijn dat er een akkoord ligt, ze zagen er punten uit hun eigen verkiezingsprogramma’s in terug en deden suggesties voor toevoegingen. Iets waartoe de coalitiepartijen nadrukkelijk opriepen. Hieronder vindt u de inbreng van diverse partijen.

NZLokaal

Karin Meiland bracht namens NZLokaal in dat het akkoord veel goede punten heeft en overeenkomsten vertoont met het verkiezingsprogramma van NZLokaal. NZLokaal stelde vragen over het aantal extra te planten bomen; vroeg aandacht voor het opengaan van het gemeenteloket in Noordwijkerhout per 1 juli 2022 en is bezorgd of het zwembad nog wel gebouwd kan worden nu de bouwkosten van De Schelft stijgen. Ook vroeg NZLokaal aandacht voor de kosten voor het opruimen van hondenpoep en de handhaving daarvan omdat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Verder sprak NZLokaal zorgen uit over de lastenverlaging in een tijd dat de kosten stijgen. De fractie vroeg om meer aandacht voor leerlingenvervoer, de verlichting van fietspaden, voldoende BOA’s en wijkagenten, laagdrempelige en goedkope buitensport mogelijkheden, en de blauwalg in het Oosterduinsemeer. 

GroenLinks

Cynthia Maan sprak namens GroenLinks zorgen uit over de capaciteit bij de gemeente en het achterblijven van het duurzaamheidsprogramma. GroenLinks pleitte voor proactief inspelen op klimaatverandering en de energietransitie. De fractie vroeg verder ook aandacht voor de toegenomen kosten voor de inwoners terwijl de lasten worden verlaagd. 

PUUR

Toon van Tol sprak namens PUUR felicitaties uit met het akkoord en gaf aan veel punten van PUUR te herkennen in het programma. De fractie vroeg zich af in hoeverre de inwoner het bestuur van de gemeente zal overnemen, refererend naar de in de ondertitel van het akkoord genoemde loods. Het referendum vindt PUUR veelbelovend. PUUR heeft net zoals NZLokaal zorgen over de toegenomen kosten van De Schelft. Als het gaat om nieuwe inwoners stelt PUUR verder voor meer warmte in het akkoord te brengens. Ten aanzien van kernenergie vroeg PUUR zich af waarom dit expliciet in een akkoord voor Noordwijk staat. Naar aanleiding van het punt Noordwijk als het het veiligste dorp van Nederland vraagt PUUR zich af of de Noordwijkse handhaving slagvaardig genoeg is en dringt aan op cijfers van het aantal politieagenten en Boa’s. Als Noordwijk ook het mooiste dorp van Nederland wil zijn, dan zijn we volgens PUUR goed op weg. Maar de fractie pleit er dan wel voor maximaal te kunnen flaneren op de boulevard. Het slimme transferium in Noordwijk aan Zee ziet PUUR niet terug in de plannen. PUUR steunt de voorstellen voor windturbines op land, en pleit voor meer turbines op zee en in de Haarlemmermeer. De isolatie van woningen is volgens PUUR het laaghangende fruit, PUUR dringt aan op meer voorlichting over isolatie. PUUR vraagt naar de 400 te bouwen woningen in vier jaar, wil onder andere graag weten of dit extra woningen zijn, wat de omschrijving is van betaalbare woningen, en heeft vragen over de rol van andere dan de lokale woningbouwverenigingen bij de bouw. Verder vraagt PUUR zich af of de coalitie een 1e referendum over het bebouwen van Bronsgeest2 aandurft. PUUR voorspelt dat de inwoners van Noordwijk daarvoor zullen zijn. De fractie stelt verder voor het teveel geïnde OZB-geld te gebruiken om grond aan te kopen om te bebouwen, in plaats van het geld terug te geven. 

D66

Oscar Kramer bracht namens D66 in dat de fractie blij is dat er een akkoord ligt. D66 vindt het wel jammer dat er geen raadsbrede punten in staan. D66 dringt er op aan dat een volgende keer op tijd met een raadsakkoord begonnen wordt. D66 is blij met de 400 betaalbare woningen voor starters en jongeren en ziet ook daar graag een nadere uitwerking van. D66 vindt het jammer dat er volgens het akkoord niet op Bronsgeest2 gebouwd zal worden. D66 ziet Bronsgeest2 als een kans om snel en goedkoop te bouwen, en kijkt dan ook met interesse naar de suggestie van PUUR om over Bronsgeest2 een 1e referendum te organiseren. De fractie dringt verder aan op meer ambitie en prioriteit in de participatie. De partij maakt graag gebruik van de mogelijkheid om nog extra punten voor het akkoord aan te dragen.

PvdA

Rommie van Dokkum noemt namens de PvdA een aantal goede punten in het akkoord zoals windmolens op zee, meer bomen, transferia, de HOV-verbindingen naar Leeuwenhorst en ruimte voor de inwoners. Voor de PvdA belangrijke thema’s zoals wonen, bestuurscultuur, zorg en welzijn, duurzaamheid en bereikbaarheid met het OV zijn in het akkoord niet concreet genoeg. Klimaatverandering wordt in het akkoord helemaal niet genoemd en PvdA vraagt zich af of Noordwijk geen stikstofopgave heeft. De PvdA vindt verder dat armoedebeleid meer aandacht verdient. Wat betreft integriteit vraagt de PvdA om aandacht voor de afstand tussen leden college en de raad enerzijds en vastgoedbelangen en belangen van toeristische ondernemers anderzijds. De fractie heeft zorgen hoe geborgd zal worden dat de belangen voldoende op afstand zullen staan. 
De PvdA pleit verder voor korting op de afvalstoffenheffing in plaats van op de OZB. De PvdA dringt aan op een rol van de coöperaties in de bouw van sociale en middenwoning, en vroeg om meer aandacht voor de doorstroming van statushouders en woningen voor kwetsbare inwoners. 

Bruisend Noordwijk

Jaap de Moor van Bruisend Noordwijk is blij met het referendum in het akkoord, maar dringt er op aan dat zaken goed geregeld worden. De fractie is onder andere blij met de focus op personeel en organisatie bij de gemeente, de voorstellen op het gebied van veiligheid en cameratoezicht, de verbetering van de oost-west verbindingen, de genoemde woningbouwlocaties en het eigen beleid dat de gemeente daarin voert, en de afschaffing van de hondenbelasting. Omdat het akkoord goed aansluit op de punten van de fractie, verleent Bruisend Noordwijk gedoogsteun aan de coalitie. 

Moties

Bij het coalitieakkoord werden twee moties ingediend. De motie ‘Noodzakelijke waterscheiding met het verleden’ van de coalitiepartijen werd aangenomen met 16 stemmen voor en 10 tegen. De motie ‘Openbaarmaking van het document ondermijning’ van de Pvda met D66 en NZlokaal haalde het niet, deze werd verworpen met 10 stemmen voor en 16 tegen. 

Meer informatie en terugkijken