Financiële keuzes door de raad

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2022 sprak de gemeenteraad van Noordwijk over raadsvoorstellen die betrekking hadden op financiële keuzes en het nieuwe coalitieakkoord.

Besproken

GemeenteraadsvergaderingDe raad besprak de financiële positie van het grondbedrijf, het budget voor gelijke kansen voor kinderen in Noordwijk, de Voorjaarsnota met de financiële vooruitblik en de raad blikte met de Jaarrekening terug op de financiën van 2021. De raad reflecteerde ook op het coalitieakkoord “Recht zo die gaat’. Een weergave van de inbreng van diverse fracties is te lezen in het artikel ‘Lovende woorden en kanttekeningen bij het coalitieakkoord’. 

Grondbedrijf

De raad stemde met 21 stemmen voor en 4 tegen in met het raadsvoorstel ‘Boek Grondbedrijf 2022’. Het ‘Boek Grondbedrijf 2022’ geeft een actueel overzicht van de financiële stand van zaken van het Grondbedrijf. 

Gelijke kansen voor kinderen

De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel ‘Gelijke kansen voor kinderen’, het amendement van PUUR met de PvdA en NZLokaal om een incidenteel budget langer te laten geelden, haalde het net niet. Het werd nipt verworpen met 12 stemmen voor en 14 tegen. 

Voorjaarsnota

De raad stemde unaniem in met de Voorjaarsnota en met het amendement VVD met CDA, Bruisend Noordwijk, PUUR en NZLokaal om een subsidiebijdrage voor de Sinterklaasintocht en de meicirculaire toe te voegen.

Jaarrekening

Ook het raadsvoorstel ‘Jaarrekening 2021’ werd unaniem aangenomen. Op het voorstel werden 3 amendementen en 1 motie ingediend. Het amendement van GroenLinks en de PvdA over het aanvullen van de bestemmingsreserve bevordering sociale huurwoningen, werd verworpen met 4 voor en 22 tegen. Het amendement van de Lijst Salman Noordwijk om de toename van het eigen vermogen in 2021 voor kennisgeving aan te nemen, werd unaniem aangenomen. Het amendement Jeugdzorg van de PvdA werd verworpen met 8 stemmen voor en 18 tegen. En de motie ‘Openbaar groen’ van NZLokaal met GroenLinks, PUUR en de PvdA haalde het net niet, 12 raadsleden stemden voor en 14 tegen. 

Terugkijken

Kijk de raadsvergadering online terug.