Een interpellatieverzoek, 6 actuele moties en een motie van afkeuring

De gemeenteraad van Noordwijk vergaderde dinsdag 27 september voor het eerst weer na het zomerreces. Op de conceptagenda stonden vooral hamerstukken, een interpellatieverzoek en 6 actuele moties. Het liep allemaal anders. Aan de vaststelling van de definitieve agenda ging een flinke discussie vooraf. En later op de avond werd een van de actuele moties ingetrokken. Daarvoor kwam een motie van afkeuring in de plaats.

Twee raadsvoorstellen die als hamerstuk op de conceptagenda stonden, werden overgeheveld naar de bespreekstukken. Het college stelde de raad voor het raadsvoorstel over de afvaardiging van het college bij de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland van de agenda te halen. En het verzoek om een interpellatie te houden, haalde geen meerderheid. Daarmee kwam ook de interpellatie niet op de agenda.

Interpellatie

Met het interpellatieverzoek verzochten de fracties van D66, GroenLinks, PUUR en de PvdA de raad om het college vragen te kunnen stellen over sociale woningbouw. Het verzoek werd verworpen met 10 stemmen voor en 12 tegen. 
Een interpellatie is een van de zwaarste instrumenten van de raad om het college van burgemeester en wethouder te controleren. Met een interpellatie kan de indiener het college ter verantwoording roepen over een actueel onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Om het verzoek te agenderen is een meerderheid van de raad nodig.

Besprekingen

Het raadsvoorstel ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek’ stond eerst als hamerstuk op de agenda en werd op verzoek van GroenLinks overgeheveld naar de besprekingen. Na een stemverklaring van GroenLinks werd het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 
De PvdA diende met GroenLinks een amendement in bij het raadsvoorstel ‘Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026’. In dit amendement stelden de fracties voor om ‘polarisatie in samenhang met publieke veiligheid’ uit het voorstel te halen. Het amendement redde het net niet, 10 raadsleden stemden voor en 12 tegen. Het raadsvoorstel werd daarna aangenomen met 18 stemmen voor en 4 tegen. 

Actuele moties en een motie van afkeuring

  • De gemeenteraad stemde met 18 stemmen voor en 4 tegen in met de actuele motie van het CDA over de mogelijkheid om je elektrische auto aan het trottoir te kunnen opladen. 
  • De motie van de Partij voor de Inwoners om omgekeerde vlaggen in de gemeente voorlopig nog niet te verwijderen, werd niet gesteund. Acht raadsleden stemden voor de motie en 14 tegen. 
  • De motie ‘Een écht alternatief voor Bronsgeest’ van de PvdA en GroenLinks werd tijdens de vergadering ingetrokken en vervangen door een motie van afkeuring. In die motie spraken GroenLinks, de PvdA, D66 en PUUR hun afkeuring uit over ‘het niet (volledig) informeren en het uit de weg gaan van debat door het college over de proactieve aanwijzing inzake realisatie van sociale woningbouw’. De motie van afkeuring werd door de raad verworpen met 9 stemmen voor en 13 tegen. 
  • De motie ’Tegemoetkoming gestegen energiekosten’ van GroenLinks en de PvdA werd verworpen met 7 stemmen voor en 15 tegen.
  • De raad steunde de actuele motie van de PvdA met GroenLinks over woonwagenstandplaatsen. De motie werd aangenomen met 13 stemmen voor en 9 tegen. 
  • De motie van GroenLinks, NZLokaal en de PvdA over een “Bomenbeleidsplan gemeente Noordwijk” werd aangehouden. Dat wil zeggen dat de indieners van de motie deze opnieuw zullen inbrengen in een van de volgende raadsvergaderingen. De indiener besloot daartoe nadat de wethouder aangaf dat het college met een groen beheerplan komt waarin delen uit het bomenbeleidsplannen van de voormalige gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk worden opgenomen. De wethouder deelde ook mee dat in de komende begroting aanzienlijke bedragen zullen staan voor onder andere het groen beheerplan.