Begroting 2023: welke keuzes maakt de raad?

Op dinsdag 8 november 2022 sprak de gemeenteraad van Noordwijk over de begroting 2023. Tijdens de Algemene beschouwingen blikten de politieke partijen terug op het politieke jaar en keken vooruit naar het nieuwe jaar. Daarnaast beoordeelden de partijen de voorliggende begroting en gaven aan met welke voorstellen zij het eens zijn en deden diverse suggesties voor aanpassingen aan de begroting.

Amendementen en moties

De partijen dienden daartoe 4 amendementen (wijzigingsvoorstellen) in en 9 moties waarin ze het college oproepen iets wel of juist niet te doen. Uiteindelijk werden geen van de ingediende amendementen en moties aangenomen. De begroting 2023 werd ongewijzigd vastgesteld. 

Hieronder leest u meer over de bijdragen van de inmiddels 11 partijen in de Algemene beschouwingen, de ingebrachte amendementen en moties, en de stemmingen.

VVD

Als grootste partij sprak de VVD als eerste bij de Algemene beschouwingen. De VVD noemde zes punten die voor de partij belangrijk zijn: de noordelijke ontsluiting van de bollenstreek; ondersteuning van de Noordwijkse inwoners en ondernemers in het stikstofdossier; meer en beter vindbare openbare toiletten; de gemeentelijke werkwijze van ‘Eerst de opgave, dan het plan, dan het geld’; meer snelheid in de dossiers voor onderwijshuisvesting en een betere communicatie tussen college en raad. 

De VVD stelt voor aan de vergaderingen een vast agendapunt ‘Mededelingen’ toe te voegen waarin het college de raad op de hoogte houdt van de voortgang van dossiers. 

NZLokaal

NZLokaal vroeg onder andere aandacht voor meer groen op schoolpleinen en diende een motie in waarin de partij het college oproept hierover met de scholen in gesprek te gaan. 

NZLokaal sprak de wens uit dat ondanks de stijgende kosten in de nieuwe Schelft een sporthal met een zwembad gebouwd kan worden. De partij ziet graag meer beweegtuinen en wil graag dat de gemeente inwoners informeert over het verduurzamen van hun woning. 

NZLokaal diende tijdens de vergadering twee amendementen met PUUR in: een wijzigingsvoorstel om de korting op de OZB niet door te zetten en een amendement om te hondenbelasting te verlagen naar een kostendekkend tarief van 35 euro per hond. 

Partij voor de Inwoners

De partij is trots. In de begroting zijn besparingen voor de burgers gerealiseerd en er ligt volgens de partij een solide begroting veel ruimte voor nieuw beleid. Volgens de Partij voor de Inwoners moeten statushouders net als de eigen inwoners netjes achterin in de rij aansluiten en wachten tot ze aan de beurt zijn.

De partij heeft onder andere zorgen over het afbrokkelend gezag van het lokale bestuur. Volgens de partij neemt de slagvaardigheid van de raad af door regelzucht en de wens om alles in ordentelijke procedures te gieten.

De Partij voor de Inwoners roept de raad op zich te richten op de thema’s die belangrijk zijn voor de inwoners. De partij zou graag verder met een burgerberaad inwoners meer willen betrekken bij de lokale politiek.

GroenLinks

GroenLinks vraagt het college bij de energietransitie om een actievere houding dan alleen het broodnodige te doen. De partij vindt dat terwijl het college de hondenbelasting afschaft en de OZB -lasten verlicht voor een beperkte groep, veel inwoners die juist verlichting nodig hebben in het donker blijven staan. 

GroenLinks pleit in een motie met PvdA, PUUR en D66 voor duurzame gemeentelijke gebouwen. Ook diende de partij met PUUR en de PvdA een motie in voor de verduurzaming van huurwoningen. De partij vindt dat bij de aanpak van de woningnood het college een actieve houding en politieke wil mist. Verder kijkt GroenLinks uit naar een bomen beleidsplan. 

GroenLinks diende verder de motie ‘Duurzaamheidsregeling’ in, met PUUR kwam de partij met de motie “Oproep tot gemeente breed beleid ‘Deuren dicht’” en met PUUR, PvdA en D66 diende de motie ‘Wonen is een recht, geen gunst!’ in. 

CDA

Het CDA is blij met de meerjarenbegroting, maar spreekt ook de zorg uit dat door de stijgende kosten de financiële situatie van de gemeente kan omslaan en de voorgestelde uitgaven moeten worden heroverwogen. De partij vraagt verder aandacht voor duurzaamheid (windmolens op zee, meer en inzetten op geothermie), woningbouw, de evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, en kijken naar de taken en het functioneren van de Omgevingsdienst West-Holland.

METLEF

De nieuwe partij METLEF pleitte ook voor verstandig financieel beleid. Noordwijk staat er goed voor, maar de krap sluitende begroting biedt nu geen ruimte voor ‘grote bokkenspringen’. In de Perspectiefnota komend voorjaar kijkt de partij naar mogelijke financiële ruimte om te investeren. 

Lijst Salman Noordwijk

Ook de Lijst Salman Noordwijk wijst op de onzekere financiële situatie en de algemene reserve. De partij heeft zorgen over de mogelijkheid woningen toe te wijzen aan de eigen inwoners. De partij is verder blij met het afschaffen van de hondenbelasting waar zij jarenlang voor gepleit heeft. Van deze maatregel profiteren volgens de Lijst Salman juist de mensen met minder inkomen.

PUUR

De partij PUUR vraagt onder andere om betere beleidsmotivatie en beter te beoordelen doelen. Met D66 dient de partij daarover een motie in. Ook PUUR heeft zorgen over de reserves op de lange termijn. PUUR ziet verder weinig versnelling in de bouw, mist harde bouwplannen en wijst op lege huurwoningen. Met GroenLinks diende de partij een motie in over zelfbewoningsplicht. In de huidige economische ontwikkelingen vindt PUUR het niet verantwoord om in De Schelft ook een zwembad te bouwen. De partij vraagt het college kritisch naar de bouw van het zwembad te kijken. PUUR diende samen met GroenLinks en NZLokaal een motie in over openbare toiletten en toiletten bij de horeca en winkels.

PvdA

De PvdA had de begroting graag anders gezien: een fonds volkshuisvesting met bijbehorende plannen, aanpak van de wachtlijsten en energiearmoede. Ook de PvdA heeft zorgen om de financiën. De partij is er niet voor de bouwtaken weer in eigen hand te nemen en ziet die taken júist graag op afstand, vanwege de nabije vastgoedbelangen.

De PvdA stelt dat de rijkste inwoners het grootste voordeel hebben van de lastenverlichting op de OZB. De partij diende daarom met PUUR en GroenLinks een amendement in om de lastenverlichting toe te passen op de afvalstoffenheffing, waardoor de lasten van de inwoners met de laagste inkomens worden verlicht. In een tweede amendement met GroenLinks stelt de PvdA voor het gebruik van transferia te stimuleren door parkeren aan zee duurder te maken, en de transferia en de strandpendel gratis te houden. Met de motie ’Collegevoorstellen bijvoegen’ van de PvdA, samen met PUUR en GroenLinks, stelden de indieners voor de kwaliteit van raadsvoorstellen en informatiepositie van de raad en daarmee het debat in de raad te verbeteren. 

D66

De partij is blij met de begroting, maar ziet ook zorgen voor de toekomst. D66 constateert dat de beloofde vergelijking van de financiën met andere gemeenten (de zogenaamde ‘zero based review’) er nog niet is. De partij zou graag beter kunnen beoordelen of plannen gerealiseerd zijn en wat ze voor de inwoners hebben opgeleverd. De partij diende hiertoe met PUUR, de PvdA en GroenLinks de motie ‘Een heldere begroting geeft meer grip’ in waarin de partijen vragen te komen tot een duidelijker opzet van de begroting. 

D66 voelt zich in haar pleidooi voor de bouw van meer sociale woningen gesteund door de aanwijzing van de provincie. In de aanwijzing stelt de provincie dat de raad binnen een jaar het bestemmingsplan Bronsgeest 2021 moet herzien en 240 sociale woningen opneemt in plaats van de 90 die nu in het plan staan. Verder stelde de partij dat de Noordwijkers weinig hebben aan wat D66 noemde ‘de HOV-boemel’ naar Schiphol. 

Lijst de Moor

De partij is verheugd dat de hondenbelasting is afgeschaft. Het is een belastingverlaging voor mensen met alle inkomens, en honden zorgen voor minder eenzaamheid. De partij pleitte onder andere voor cameratoezicht en een betere bereikbaarheid oost-west die ook Noordwijk bereikt. Grootschalige regionale woningbouw moet volgens de partij plaatsvinden in de as Alphen-Leiden-Katwijk, en niet verder in de bollenstreek dan Bronsgeest. Compacte huisvesting vindt de partij prima omdat daarmee de doorstroming wordt bevorderd.

Stemmingen amendementen en raadsvoorstel programmabegroting 2023

 • Het amendement van NZLokaal en PUUR over de OZB in de programmabegroting werd niet door de raad gesteund en 19 stemmen tegen en 8 stemmen voor verworpen
 • Het amendement van de PvdA met PUUR en GroenLinks voor lastenverlichting via de afvalstoffenheffing in plaats van de OZB-verlaging werd verworpen met 16 stemmen tegen en 11 voor.
 • Het amendement van de PvdA en GroenLinks over parkeertarieven haalde het niet, 17 raadsleden stemden tegen en 10 voor. 
 • Het amendement van NZLokaal en PUUR over kostendekkende hondenbelasting werd afgewezen, 17 raadsleden stemden tegen het voorstel en 10 raadsleden voor. 
 • Het raadsvoorstel voor de begroting werd aangenomen door de gemeenteraad, met 19 stemmen voor en 8 tegen.

Stemmingen moties

 • De motie van NZLokaal over de vergroening van schoolpleinen werd afgewezen met 17 stemmen tegen en 10 voor.
 • De motie van GroenLinks met PUUR en de PvdA over energiezuinig maken van huurwoningen haalde het niet, 19 raadsleden stemden tegen en 8 voor.
 • De motie ‘Energiezuinig maken gemeentelijke gebouwen’ van GroenLinks, PvdA, PUUR en D66 werd verworpen met 18 stemmen tegen en 9 voor, 
 • De motie ‘Een heldere begroting geeft meer grip’ van D66 met PUUR, GroenLinks en de PvdA werd door de indieners ingetrokken omdat de auditcommissie werkt op dit moment werkt aan een verbeterproces.
 • De motie ‘Collegevoorstellen bijvoegen’ van de PvdA met PUUR en GroenLinks werd verworpen met 17 stemmen tegen en 10 voor.
 • De motie ‘Wonen is een recht, geen gunst!’ van GroenLinks met PUUR, PvdA en D66 haalde het niet. 18 raadsleden stemden tegen en 9 voor. 
 • De motie ‘Duurzaamheidsregeling’ van GroenLinks werd ingetrokken omdat de regeling al in werking is. 
 • De motie “Oproep tot gemeente breed beleid ‘Deuren dicht’” van GroenLinks en PUUR werd verworpen met 16 stemmen tegen en 11 voor. 
 • De motie ‘Hoge nood’ van PUUR, NZLokaal en GroenLinks werd verworpen met 15 stemmen tegen en 12 voor. 

Terugkijken

 • U kunt de raadsvergadering over de begroting 2023 online terugkijken. Daar vindt u ook de inbreng bij de Algemene beschouwingen van de partijen en de stukken bij de vergadering. 
 • Zoekt u de inbreng van een fractie of een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.