Begroting 2023: wat vindt de raad en wat vindt u?

De gemeenteraad van Noordwijk besluit op 8 november 2022 over de begroting 2023. Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe kunt u als inwoner invloed uitoefenen op de begroting?

De raad beslist

De raad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad beslist dus over waaraan de gemeente volgend jaar het geld besteedt. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het voorstel voor de begroting 2023 gepresenteerd. Totaal gaat het in Noordwijk om zo’n 160 miljoen euro.

Wat vindt de raad?

Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of ze het eens zijn met dat voorstel. De raad kan het voorstel wijzigen door amendementen en moties in te dienen. In de commissievergaderingen licht het college de begroting toe en stellen de raadsleden het college vragen. De fracties kijken of er genoeg geld in de begroting staat voor de onderwerpen die zij belangrijk vinden. De raadsleden bepalen ook of, en met welke amendementen en moties, ze de begroting willen aanpassen. In de raadsvergadering op 8 november 2022 neemt de raad besluiten over de ingediende wijzigingsvoorstellen en het begrotingsvoorstel.

Wat vindt u van de begroting?

Voordat de raadsleden een besluit nemen over de begroting, horen ze ook graag uw mening. Wilt u de raadsleden uw standpunt of idee over de begroting meegeven? Kom dan inspreken in de commissievergadering op donderdagavond 20 oktober 2022. 

Inspreken: hoe werkt dat?

  • Als u komt inspreken geeft u tijdens de commissievergadering kort in maximaal 3 minuten uw mening. Zo nodig kunnen de raadsleden u dan ook vragen stellen. 
  • Als u wilt inspreken, meldt u zich dan uiterlijk donderdag 20 oktober om 12 uur aan bij de griffie. Vermeld in uw e-mail uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken. 
  • Aan het begin van de vergadering kunt u zich melden bij de raadsadviseur, de medewerker van de griffie die de commissie ondersteunt. De vergadering vindt plaats in de Rotonde zaal in het gemeentehuis in Noordwijk. 

Kom inspreken

Raadsleden Rommie van Dokkum (fractievoorzitter van de PvdA) en Jordy de Mooij (fractievoorzitter van het CDA) leggen in onderstaand filmpje uit hoe de besluitvorming rond de begroting in zijn werk gaat. Lees onder het filmpje verder over de begroting.

Volg de besprekingen over de begroting

U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen als publiek. U kunt de vergadering ook via de livestream online volgen of later terugkijken. 

  • Beeldvormende commissievergadering, woensdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur, in de Rotonde zaal in het gemeentehuis in Noordwijk. Livestream 
  • Meningsvormende commissievergadering, dinsdag 1 november 2022 om 20.00 uur, in de Rotonde zaal in het gemeentehuis in Noordwijk. 
  • Raadsvergadering, dinsdag 8 november 2022 vanaf 16.00 uur (let op: eerder dan gebruikelijk!), in De Duinpan in De Zilk. Livestream  

De begroting in één oogopslag

Begroting in één oogopslag 2023

Klik op afbeelding voor pdf.

De begroting in één oogopslag

Hoeveel betaalt u in 2023 aan:

Afvalstoffenheffing (éénpersoons) € 263,16
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 408,96
Rioolheffing (eigenarenheffing) € 198,77

De Begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van
de gemeente Noordwijk in 2023. Tevens geeft het inzicht in het verloop van het eigen
vermogen van de gemeente in 2023. Ons uitgangspunt is, dat we u niet extra belasten. We
passen alleen inflatiecorrectie toe. Nieuw beleid stellen wij daar waar mogelijk met u op.
De inwoner als loods van het gemeentebestuur! Meer informatie: noordwijk.nl/begroting

Inkomsten

Inkomsten Rijk

Het grootste deel krijgen we van het Rijk € 70.086.000

Lokale heffingen/belastingen

Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen € 41.397.000

Overige inkomsten

Huren onroerende goederen € 3.480.000
Doeluitkeringen, zoals inkomensondersteuning € 8.525.000
Beschikking over reserves € 9.206.000
Overige, zoals dividend BNG Bank € 27.679.000

Totale inkomsten € 160.373.000

Verloop eigen vermogen

Eigen vermogen 1-1-2023 € 132.253.000

Vermindering dekking afschrijvingen € - 3.821.000
Overige onttrekkingen € - 5.386.000
Toevoegingen € 4.723.000

Eigen vermogen 31-12-2023 € 127.769.000

Verdeling uitgaven in %

Duurzaamheid en leefomgeving 13%
Wonen en ruimte 12%
Algemene dekkingsmiddelen 3%
Bestuur en dienstverlening 19%
Veiligheid 4%
Verkeer en parkeren 7%
Economie 3%
Onderwijs 3%
Sport en cultuur 6%
Sociaal Domein en volksgezondheid 30%

Uitgaven

Bestuur en dienstverlening

Bestuur € 5.241.000
Gemeentelijke organisatie € 23.074.000
Gemeentelijke gebouwen € 3.117.000

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid € 2.590.000
Veiligheid Regio (VRHM) € 3.177.000

Verkeer en parkeren

Parkeren € 1.669.000
Verkeer en bereikbaarheid € 1.536.000
Verhardingen € 4.761.000
Overige, zoals openbare verlichting € 2.790.000

Economie

Economische zaken € 1.590.000
Strand, markt en toerisme € 2.936.000

Onderwijs

Onderwijsbeleid € 2.517.000
Onderwijshuisvesting € 3.031.000

Sport en cultuur

Sport € 6.675.000
Kunst en cultuur € 2.598.000

Sociaal domein en volksgezondheid

Jeugd € 13.320.000
Wmo € 16.665.000
Bijstand € 11.163.000
Overige, zoals volksgezondheid € 6.365.000

Duurzaamheid en leefomgeving

Milieu en groen € 9.277.000
Afval en riolering € 10.029.000
Overige, zoals wijkgericht werken € 1.295.000

Wonen en ruimte

Beleid volkshuisvesting € 644.000
Beleid ruimtelijke ontwikkeling € 2.255.000
Overige, zoals het grondbedrijf € 16.927.000

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen € 4.979.000

Totale uitgaven € 160.251.000
Positief resultaat € 122.000

* De gemeenteraad behandelt de begroting op 8 november 2022.
De bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

Meer weten?

  • Het begrotingsvoorstel en andere stukken staan op de webpagina van de commissievergadering van 20 oktober 2022.
  • Op de pagina Programmabegroting 2023 staat een toelichting van het college op de begroting. 
  • Wat vinden de fracties? De inbreng van de fracties op de begroting leest u op 8 november 2022 in ‘De Noordwijker’ en het ‘Noordwijkerhouts weekblad’.