Zorg om het openhouden van het bollenlandschap

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 juni 2019 stond de zorg om het openhouden van het bollenlandschap centraal. Ook sprak de raad de reeks aanbevelingen - in de vorm van zienswijzen - door die zij had voor De MareGroep, Servicepunt Werk en de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden.

Zichtlijnen die verdwijnen

Hoe voorkomen we het volbouwen van het bollenlandschap? De raad greep de informerende brief van het college over het voorontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o aan om hierop diep in te gaan. Maar er stond meer op de agenda. De raadsleden debatteerden onder andere over: 

  • het ontwerpbestemmingsplan Oude Zeeweg 76A. 
  • de jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek. En de zienswijze.
  • de programmabegroting 2020 Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden. En de zienswijze.

Mededeling over informateurschap 

De vergadering startte met een korte mededeling van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld over haar net verworven informateurschap. 

“Uit liefde voor onze mooie Provincie en vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor het openbaar bestuur”. Met die woorden gaf ze aan waarom ze ‘Ja’ had gezegd op de uitnodiging om aan de slag te gaan als informateur. Ze legde uit hoe snel de benoeming was verlopen en hoe krap alles op elkaar georganiseerd was. Ze had haar best gedaan om de raad op tijd te informeren, al was dat summier. 

Ze gaf aan dat ze de komende weken de werkzaamheden naast haar waarnemerschap in Noordwijk zal uitvoeren. ‘Bij Provincie en Den Haag weten ze dat Noordwijk voor gaat. Al zal er soms wat geschoven moeten worden in agenda’s.”

Groen licht voor ontwerpbestemmingsplan Oude Zeeweg 76A

Met dit plan wordt het mogelijk om een bestaande woning te vervangen door een nieuwe woning. Na bezwaren heeft de initiatiefnemer het plan aangepast. De raad bespreekt de doorgevoerde aanpassingen. Er is veel waardering voor. Minder massaal. Beter passend in het landschap. Een paar reacties:
T. Alkemade, CDA: "Er is goed geluisterd". 
H. Knapp, VVD: "Het plan voldoet en kan de procedure in". 
S. van Berkum, GroenLinks, gaf aan dat hij graag ziet dat de nieuwbouw voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen. 

De raad stemde in met het voorstel. 

Raadsvoorstel Jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Met dit agendapunt komen met name de uitvoeringsorganisaties Servicepunt Werk en MareGroep centraal te staan in de discussie. Twee organisaties die zich inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.  

De ontwikkelingen die de Maregroep en het Servicepunt Werk sinds de fusie in 2016 doormaken, zijn voor de gemeenteraad niet altijd goed zichtbaar en daardoor te volgen. Dit geldt zowel over informatie over de moeilijk bemiddelbare groep van het Servicepunt Werk als informatie over de resultaten van de Maregroep in regio

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van deze stukken een aantal aanbevelingen aan de organisatie. In de vorm van zienswijzen wil de raad deze aanbieden. 

Toch kan met name L. Koppel, GroenLinks niet instemmen met één van de punten uit de zienswijzen waarin staat waar het geld vandaan moet komen om de meer complexe ondersteuningsvragen te financieren. 

De aanbeveling is om dit binnen de begroting te regelen. “De meerkosten mag je niet bij de organisatie leggen. Zeker nu de inspanningen zich richten op de ‘zwaardere gevallen'. Deze gevallen vragen om extra investeringen”, zo bepleitte Koppel. 

GroenLinks wil een plan zien van het Servicepunt Werk dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad, met inzichtelijk de effecten en financiële zaken, opdat de raad kan oordelen over de uitvoeringsvoorstellen en de bijbehorende financiën. 

Wethouder D. Salman bevestigt de zienswijze: “Alles wat ze gaan doen moet binnen de begroting blijven. Het is hun eigen lijn. Lukt dat niet dan komen we weer bij u”.

Naar aanleiding van een artikel in een van de regionale kranten maakt de raad zich zorgen over de werksfeer bij het Servicepunt Werk, onder meer uitgesproken door D. Gutlich, D66, C. Meilland van den Burg, NZLokaal en J. Beugelsdijk, CDA. 

In lijn met de zienswijzen vraagt J. Janson, PvdA, om extra duidelijkheid over de Maregroep-medewerkers. 

Het verzoek van de gemeenteraad aan de organisatie luidt: graag zouden we zien dat we meer betrokken worden bij de veranderingen die de uitvoeringsorganisaties beleidsmatig en bedrijfsmatig doormaken, bijvoorbeeld door periodiek de resultaten in de gemeenteraad te presenteren of een werkbezoek te organiseren bij de Maregroep, waarbij nieuwe beleidsontwikkelingen en vraagstukken worden gedeeld.

GroenLinks geeft in een stemverklaring aan voor het voorstel te stemmen, met uitzondering van de zienswijze. De raad stemt in met het voorstel en de voorgestelde aanbevelingen aan de organisatie. 

Raadsvoorstel concept Programmabegroting 2020 Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden

Naar aanleiding van de programma begroting heeft de gemeenteraad een paar aanbevelingen aan de dienst. De zienswijze gaat om specifieke punten

  1. Onderzoek Veilig Thuis Hollands Midden. De raad wil graag de resultaten in handen krijgen van het onderzoek naar een optimale inrichting van de veiligheidsketen en Veilig Thuis Hollands Midden. De raad hoopt dat dit onderzoek leidt tot het vinden van een oplossing voor de almaar stijgende meldingen bij Veilig Thuis Hollands Midden en de daarmee gepaard gaande (personeels)kosten.
  2. De uitdagingen waarvoor de organisatie staat op het gebied van ICT en IM zijn wat de raad betreft nog onvoldoende geconcretiseerd. Het is voor de raad nu niet duidelijk hoeveel financiële middelen er de komende jaren op dit gebied nog nodig zijn. De raad verzoekt de organisatie daarom om zowel de inhoudelijke maar met name de financiële uitdagingen op het gebied van ICT en IM concreet te maken.
  3. Eigenaarschap financiële administratie. De raad spreekt zijn zorgen uit over de opmerkingen in het accountantsverslag van de jaarrekening 2018 ten aanzien van de organisatie. De accountant geeft aan dat enkele basistaken zoals ‘eigenaarschap financiële administratie’ en ‘interne communicatie’, niet op orde zijn. De raad gaat ervan uit dat de organisatie een plan van aanpak opstelt en maatregelen treft.
  4. Vaccinatiegraad. De raad vindt het onwenselijk en onaanvaardbaar dat de vaccinaties in onze regio zakken tot onder de cruciale 90%. De raad verwacht en vertrouwt er op dat de organisatie maatregelen neemt en er alles aan doet deze dalende trend te keren. 

De raad debatteert kort over het voorstel. Verschillende partijen leggen verschillende eigen accenten. 

K. van Eeden-Smeltink, Lijst Salman Noordwijk, spreekt de hoop uit dat de dienst echt werk maakt van de aanbevelingen. Naar aanleiding van een bericht in een regionale krant vraagt zij aandacht voor de tegenvallende aanrijtijden van ambulances bij spoedgevallen. In Noordwijkerhout lukt het in 9% van de gevallen niet om binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. 

Wethouder D. Salman heeft zich hierover laten informeren. "De regionale ambulancedienst heeft verschillende maatregelen getroffen om de norm wel te halen". Zo verzekert hij de raad. "Maar ook de gemeente heeft een taak. Zoals actief de campagne uitdragen die is gericht op een juist gebruik van 112.”

De wethouder vindt het een erg kritische zienswijze. "Met name op het punt van het financiële eigenaarschap”. Hij belooft het standpunt tijdens de algemeen bestuursvergadering aan de orde te stellen.

Raad stemt unaniem in met het voorstel.

Raadsinformatiebrief voorontwerpbestemmingsplan “Zilkerbinnenweg 14 e.o".

Op verzoek van de leden J. Janson, PvdA en J. Beugelsdijk, CDA, is de brief geagendeerd. Met de brief informeert het college de raad over het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan "Zilkerbinnenweg 14 eo”. 

Dit plan kan nieuwbouw op een stuk bollengrond mogelijk maken. Een zogeheten GOM-woning of greenportwoning. 

Het is de start van een uitvoerig raadsdebat. De raad grijpt de brief aan om te debatteren over de middelen die zij heeft om het bollenlandschap open te houden. Lukt het wel om bebouwing tegen te gaan? Om zichtlijnen te behouden? Om GOM-woningen vooral bij de kernen te bouwen?

J. Janson geeft aan dat zijn partij, de PvdA, geen verstoringen van zichtlijnen wil. "Deze aanvraag lijkt de opmaat tot het creëren van GOM-locaties op deze plek. Dan ontstaat er lintbebouwing, terwijl je juist op deze plek zo mooi over het bollenlandschap kunt uitkijken. Bouw in clusterlocaties en vooral dicht bij de dorpskernen". De partij heeft er een motie over voorbereid. Eerder een statement dan een opdracht aan het college. 

Ook D66, CDA en NZLokaal hebben bezwaren. D. Gutlich, D66, heeft eveneens een motie voorbereid. J.Beugelsdijk, CDA, vreest een precedentwerking als de raad instemt. H. van Vossen, NZLokaaL is het meest expliciet. “De woning is in strijd met alle beleidsregels. Stop nu de procedure.”

De vraag is echter of de raad deze sturing wel kan geven.

H. Knapp, VVD, houdt de raad voor dat het om een normaal verzoek gaat, dat voldoet aan alle beleidsafspraken, zoals vastgelegd in de ISG. Hij zegt dat er destijds door het college van Noordwijkerhout al positief op het verzoek is gereageerd. "Je kunt de woning in procedure brengen en toetsen. Dat is ook het moment om bezwaren in te dienen, die vervolgens weer gewogen worden”.

Wethouder H. de Jong wijst de raad erop dat het om één GOM-woning gaat. Het college is positief over het initiatief. Is daarom gestart met de planologische procedure. “We zetten dan de normale procedure in gang zoals gebruikelijk in Nederland. We zijn nu toe aan het afdoen van de zienswijzen, als onderdeel van de procedure”.

Hij ziet twee discussie door elkaar lopen: over deze woning en over de GOM als organisatie die zich voor Noordwijk inzet voor het openhouden het bollenlandschap. 

De wethouder voelt zich gesteund door beide moties. Hij belooft de raad het ‘dichtzetten’ van de linten te bestrijden en het aansturen op clusterbouw bij de kernen met GOM-woningen te bevorderen.

PvdA houdt de motie aan.

Raad neemt de D66-motie die is gewijzigd aan. Hiermee krijgt het college de opdracht om het gesprek aan te gaan met de GOM opdat er bij het bouwen van GOM-woningen gestuurd wordt op wat de raad zo belangrijk vindt: het openhouden van het bollenlandschap.