Wat vindt de raad van de begroting 2022?

Hoeveel gaat de gemeente Noordwijk het aankomende jaar uitgeven? Tijdens de behandeling van de begroting 2022 op woensdag 10 november 2021 bepaalt de gemeenteraad waar het beschikbare geld naar toe gaat.

Lees hieronder alvast voor welke onderwerpen de verschillende politieke partijen zich woensdag 10 november 2021 sterk gaan maken. 

Bekijk een overzicht van de standpunten (pdf) van de politieke partijen in de gemeenteraad van Noordwijk.

Tekst infographic

Gemeenteraad bespreekt begroting
Bekijk de bespreking van de begroting

U kunt de bespreking van de begroting op 10 november vanaf 16 uur volgen via
de livestream op noordwijk.nl/livestream. Of later terugkijken op een moment
dat het u uitkomt.

Reageren?
Wilt u in contact komen met de raad? Dat kan via griffie@noordwijk.nl
Wilt u reageren op de bijdrage van een fractie? Alle partijen, de raadsleden en hun
contactgegevens vindt u op de pagina Wie-is-wie op noordwijk.nl/gemeenteraad.

Begroting 2022 in één oogopslag

De Begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Noordwijk in 2022. Tevens geeft het inzicht in het verloop van het eigen vermogen van de gemeente in 2022. Ons uitgangspunt is, dat we u niet extra belasten.
We passen 1,7% inflatiecorrectie toe. Nieuw beleid stellen wij daar waar mogelijk met u op. Samen maken we Noordwijk! Meer informatie: noordwijk.nl/begroting.

Hoeveel betaal ik in 2022 aan:     
Afvalstoffenheffing (éénpersoons)       250,56 
Afvalstoffenheffing (meerpersoons)     389,40 
Rioolheffing (eigenarenheffing)           192,05 

Inkomsten     
    
Inkomsten vanuit het Rijk                  63.901.000 

Inkomsten vanuit lokale heffingen     37.939.000 
   
Inkomsten vanuit overig                    94.458.000 
Huren onroerende goederen              3.712.000 
Doeluitkeringen                                  9.446.000 
Beschikking over de reserves          56.630.000 
Overige                                            24.670.000 
    
Totale inkomsten begroot in 2022    196.298.000 

Verdeling uitgaven in %
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 14%
Programma 2 Veiligheid 3%
Programma 3 Verkeer en Parkeren 5%
Programma 4 Economie 2%
Programma 5 Onderwijs 2%
Programma 6 Sport en Cultuur 5%
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 22%
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving 9%
Programma 9 Wonen en Ruimte 11%
Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen 27%

Uitgaven     
    
Bestuur en Dienstverlening    
Bestuur                                          5.344.000 
Gemeentelijke organisatie           18.983.000 
Gemeentelijke gebouwen              3.140.000 
                                                    27.467.000 

Veiligheid    
Openbare orde en veiligheid        2.025.000 
Veiligheid Regio (VRHM)             3.128.000 
                                                     5.153.000 

Verkeer en Parkeren    
Parkeren                                     1.378.000 
Verkeer en bereikbaarheid         1.286.000 
Verhardingen                              4.406.000 
Overige                                       2.286.000 
                                                   9.356.000 

Economie    
Economische zaken                  1.470.000 
Strand, markt en toerisme         2.640.000 
                                                  4.110.000 

Onderwijs    
Onderwijsbeleid                       2.436.000 
Onderwijshuisvesting              2.516.000 
                                                4.952.000 

Sport en Cultuur    
Sport                                       6.282.000 
Kunst en cultuur                      2.914.000 
                                                9.196.000 

Sociaal Domein en Volksgezondheid    
Jeugd                                    12.321.000 
Wmo                                     13.085.000 
Bijstand                                 10.857.000 
Overige                                   6.218.000 
                                              42.481.000 

Duurzaamheid en Leefomgeving    
Milieu en groen                      8.627.000 
Afval en riolering                    8.868.000 
Overige                                  1.214.000 
                                             18.709.000 

Wonen en Ruimte    
Beleid volkshuisvesting                  461.000 
Beleid ruimtelijke ontwikkeling    2.065.000 
Overige                                     18.333.000 
                                                  20.859.000 

Algemene Dekkingsmiddelen    
Algemene dekkingsmiddelen    52.909.000 
    
Totale uitgaven begroot in 2022    195.192.000 

Resultaat

Het positieve resultaat van de begroting komt in 2022 uit op € 1.106.000
Deze bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond

NZLokaal werkt aan een gezonde gemeente
NZLokaal is vóór De Nieuwe Schelft met multifunctionele hal en zwembad.
Noordwijk is een sportieve gemeente met een stevige financiële positie.
De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in mooie, duurzame
en goed bereikbare sportaccommodaties.
Zoals de Boekhorst, Duinwetering en
Binnenzee. Iedere euro die we investeren in
sport en bewegen levert 2,50 euro op! Daarom
is NZLokaal voorstander van de herbouw
van De Schelft, met multifunctionele
hal en zwembad. Zaalsporten, zwemles,
bewegen voor ouderen, fitness, toneelvoorstellingen
en polonaise zorgen voor vitale
en gezonde inwoners. En geven plezier aan
deelnemers, bezoekers en vrijwilligers.
Ook buiten sporten en bewegen is gezond.
Bijvoorbeeld in beweegtuinen zoals
in het Piet Florisdal en aan de Pilarenlaan,
een initiatief van Karin Meiland. Wandelen
op mooie routes, met bankjes en zichtplekken.
Fietsen over bredere en veiligere
fietspaden. Uitdagende speelplekken voor
alle leeftijden. Watertappunten om de
dorst te lessen en schone openbare toiletten.
Meer groen en nettere plantsoenen,
met inbreng van buurtbewoners.
Voor al deze zaken hebben wij voorstellen
gemaakt, die ook worden uitgevoerd. En
dat blijven we doen. Op uw gezondheid!

CDA Noordwijk met het oog op de toekomst
Het CDA voor behoud van de
kenmerken en karakteristieken
van onze dorpen.
Wat wonen we fijn in Noordwijk met onze
duinen, strand, bollenvelden, rijke verenigingsleven,
lage criminaliteit en goed
voorzieningenniveau.
Uit de begroting blijkt dan ook dat onze
gemeente groeiende is. Logisch want
mensen willen hier graag blijven wonen
en van buiten komen wonen. Vanuit het
CDA staan wij voor behoud van deze
mooie kenmerken en eigenschappen van
onze gemeente, en zien wij ook graag dat
onze kinderen het hier later goed hebben.
Kritisch
Voor het CDA moeten we daarom jaarlijks
kritisch kijken naar de inkomsten en uitgaven
van de gemeente. Want geld hebben we
nodig om onze gemeente met het groeiend
aantal inwoners op een goed evenwichtig
niveau te houden naast de uitdagingen die
we hebben zoals de energietransitie.
Spaarzaam
Als CDA vinden wij daarom dat we spaarzaam
om moeten gaan met de gelden van de
inwoners. We moeten keuzes maken waarbij
uitgangspunt is dat de belastingen voor inwoners
niet buitensporig, uitlegbaar en in lijn met
andere gemeenten zijn. En dat er gespaard
wordt om noodzakelijke uitgaven te doen.

PUUR Het financiële stokje overdragen aan de nieuwe
gemeenteraad
We denken in mogelijkheden
en niet in
beperkingen.
Het is de gewoonte dat er voor een
verkiezingsjaar (2022) een beleidsarme
begroting wordt gemaakt. Dus geen gekke
laatste investeringen of uitgaven waar het
nieuwe bestuur na de verkiezingen ‘last’
van zou hebben. De begroting van komend
jaar voldoet hieraan. Nieuwe investeringen
en uitgaven blijven binnen de perken.
Spannend wordt het met de herbouw
van De Schelft. PUUR is voorstander
van een De Schelft ‘plus’variant, waarbij
we denken in mogelijkheden en niet in
beperkingen. Een droomvariant die niet
alleen vervangt wat Noordwijkerhout door
de brand is ontnomen, maar die extra
mogelijkheden toevoegt voor de inwoners
van de gehele gemeente.
PUUR is van mening dat een groot deel
van de 1,3 miljoen euro van het niet
gebruikte coronasteunfonds ingezet
moet worden voor projecten waar alle inwoners
wat aan hebben, zoals vergroening
van de buitenruimten in de drie dorpen.
Onze leefomgeving wordt daardoor aantrekkelijker
en we bereiden ons daarmee
voor op de klimaatveranderingen zoals
hoosbuien en langdurige hitteperiodes.

D66 ​​​Meer kwaliteit voor een betere toekomst!
Laten we kijken naar
wat er wél kan.
Na een periode van ontspanning in de
coronacrisis houden we ons hart vast de
komende maanden. U heeft het al zwaar
genoeg gehad. Maar als deze crisis ons
iets heeft gebracht, dan is het wel de
wetenschap dat wanneer je samen écht
iets wil, je dat ook kunt bereiken.
Duidelijke doelen
In de gemeenteraad staan we in 2022
ook voor een uitdaging. Om meer
samen te werken en samen te bouwen
aan een nog mooier Noordwijk. Gaan
voor kansen en mogelijkheden! Dat is
waar D66 voor staat. Om dit goed te
kunnen doen is kwaliteit nodig. Zoals
duidelijke doelen in de begroting. Iets
wat nu ontbreekt. D66 wil hieraan werken
met iedereen die daar een bijdrage
aan wil en kan leveren.
Vitaal Noordwijk
Specifiek willen wij een vitaal Noordwijk
met levendige dorpskernen,
een toekomst voor woningzoekende
dorpsgenoten, goed openbaar vervoer
en een bruisend verenigingsleven. En
dit willen wij schoon en duurzaam
voor de toekomst van onze kinderen
en kleinkinderen. Denkt u mee?
https://noordwijk.d66.nl/contact-2

PvdA Wat wij anders zouden doen…
Wat wil de Noordwijker, nu en in de toekomst? 
De energietransitie is een grote opgave, die veel
geld gaat kosten. Gas en elektra worden duurder
en duurder. Om te voorkomen, dat vooral de Noordwijkers
met een minder gevulde portemonnee hard getroffen worden,
zouden wij ervoor kiezen dáárvoor geld te reserveren.

Voor onze inwoners
Betaalbaar wonen, daar willen wij fors op inzetten. Verder
investeren wij liever in groene en aantrekkelijke wijken en in zorg,
jongeren- en welzijnswerk voor onze eigen inwoners, dan
in een kuuroord, toerisme, parkeren en marketing.

Oplopende schuld
Een betrouwbare overheid informeert duidelijk, zoals in
de infographic op deze pagina, maar ook volledig. Naast
het eigen vermogen, het spaargeld van de gemeente is
ook de schuld van belang. Die loopt behoorlijk op in de
komende jaren: van 48 miljoen euro in 2020 tot 125 miljoen
in 2023. De financiële positie van de gemeente is dan een
stuk minder goed dan bij aanvang van de coalitieperiode.
Dit beperkt de ruimte voor woningbouw en welzijn voor
álle Noordwijkers, nu en in de toekomst.

DOEN! Wat wij anders zouden doen…
Wat wil de
Noordwijker, nu en
in de toekomst?
De energietransitie is een grote opgave,
die veel geld gaat kosten. Gas en elektra
worden duurder en duurder. Om te
voorkomen, dat vooral de Noordwijkers
met een minder gevulde portemonnee
hard getroffen worden, zouden wij ervoor
kiezen dáárvoor geld te reserveren.
Voor onze inwoners
Betaalbaar wonen, daar willen wij fors
op inzetten. Verder investeren wij liever
in groene en aantrekkelijke wijken en
in zorg, jongeren- en welzijnswerk voor
onze eigen inwoners, in een kuuroord,
toerisme, parkeren en marketing.
Oplopende schuld
Een betrouwbare overheid informeert
duidelijk, zoals in de infographic op deze
pagina, maar ook volledig. Naast het
eigen vermogen, het spaargeld van de
gemeente is ook de schuld van belang.
Die loopt behoorlijk op in de komende
jaren: van 48 miljoen euro in 2020
tot 125 miljoen in 2023. De financiële
positie van de gemeente is dan een stuk
minder goed dan bij aanvang van de
coalitieperiode.
Dit beperkt de ruimte
voor woningbouw en welzijn voor álle
Noordwijkers, nu en in de toekomst.
Samen maken we Noordwijk mooier!
Voor DOEN! is het belang
van de gemeente
Noordwijk en haar
inwoners leidend.
Onze standpunten zijn gebaseerd op
hetgeen we horen in gesprekken met
inwoners en dit toetsen we aan het de
criteria, dat Noordwijk een excellente,
toekomstbestendige gemeente moet
worden. Waar het goed wonen, werken
en recreëren is.
Denk bijvoorbeeld aan de discussie over
de woningbouw, deze wordt gedomineerd
door de voor- en tegenstanders
rondom Bronsgeest. Met als resultaat
veel discussie maar geen woningen. Wij
geloven dat we veel verder komen wanneer
we onze krachten bundelen.
Onze partij richt zich niet naar
oppositie of coalitie, maar naar
het belang van onze gemeente en
haar inwoners. In dit geval: zo snel
mogelijk starten met het bouwen van
permanente, betaalbare woningen
verdeeld over de gehele gemeente.
Zodat er woningen beschikbaar komen
die voldoen aan alle verscheidenheid in
behoeftes, en toekomst gericht.
Zoals de definitie in het woordenboek
DOEN! omschrijft: “Wij ondernemen
actie!” Actie voor de hele gemeente,
want alleen samen kunnen we deze
gemeente mooier maken.

VVD Nieuwe Schelft en nieuwe woningen!
Zwemmen in Noordwijkerhout
en extra sociale
en middendure woningen
in Noordwijk.
De laatste begroting van deze collegeperiode
van drie jaar waarin we al veel
hebben bereikt. In maart 2022 mag u
namelijk weer naar de stembus. De komende
maanden staan onder andere de
volgende twee belangrijke onderwerpen
op de agenda.
De VVD gaat voor een nieuwe De Schelft;
een multifunctionele hal voor sport en
cultuur met een basaal zwembad voor
de ‘natte’ verenigingen en zwemlessen.
Deze voorziening moet terugkomen in
Noordwijkerhout. Complimenten voor het
vele werk van de verenigingen, sportraad
en gemeente samen om dit (financieel)
mogelijk te maken.
In de kern Noordwijk ligt het percentage sociale
woningen laag. In deze collegeperiode
is de procedure voor een nieuwe woonwijk
Bronsgeest gestart en wordt praktisch
afgerond. Dat levert vanaf 2024 circa 350
nieuwe woningen op, met een groot aantal
sociale en middendure huizen, en met respect
voor het open bollenlandschap.
Op dit moment wordt gebouwd in Offem-
Zuid in Noordwijk, ‘t Zilt in De Zilk en In den
Houte in Noordwijkerhout. Zo creëren we
een continue stroom van nieuwe huizen in
alle segmenten in onze mooie gemeente!

Lijst Salman Gezonde ondergrens voor onze algemene reserves!
Een gemeentelijke begroting
is het spoorboekje
waar eigenlijk alles in
verwoord is aangaande de
activiteiten die voor de inwoners belangrijk
zijn. Om goede financiële keuzes te maken
hebben de diverse partijen een zware
verantwoordelijkheid. Zowel in de sfeer
van welke zaken zijn belangrijk(er) en welk
bedrag heb je daar voor over. Lijkt simpel,
maar door de vele politieke beloftes vaak
een onverantwoord dwaalspoor.
Zorgen hebben wij over een aantal verdienlocaties,
zoals parkeerterreinen, die verdwijnen
en waarvan de opbrengsten niet
meer gebruikt kunnen worden. Ook ons
zorgvuldig opgebouwd eigen vermogen
daalt zorgwekkend, door zaken waarvoor
die spaarpot niet bedoeld is.
Het lang verwaarloosde bouwprogramma
in de categorie ‘betaalbare woningen’
voor een belangrijk deel van onze inwoners,
de starters en woningzoekenden, is
dramatisch! Ergernis en schaamte bij ons
en misschien ook wel bij andere partijen.
Helaas een erg negatieve inbreng over de
begroting van ons.
Positief is dat wij en een groot gedeelte
van de gemeenteraad keihard werken om
toch een aantal zaken -gezamenlijk- te
verwezenlijken. Een jaar lijkt lang maar
bestuurlijk is het altijd te kort als je voor de
inwoners echt je best wil doen.

GroenLinks Noordwijk staat voor groen,
duurzaam, inclusief en transparant
Noordwijk, neem je
verantwoordelijkheid!
Als het aan GroenLinks ligt investeren
we fors in onze leefomgeving en maken
we van Noordwijk echt een kuuroord!
Sport en cultuur worden goed gefaciliteerd.
We werken samen aan oplossingen
tegen klimaatverandering en het verlies
van biodiversiteit, en we maken samen de
omslag naar een circulaire economie.
Kiezen tussen een mooie entree van Noordwijk
én betaalbare woningen, bij ons kan
het allebei! Een inhaalslag is nodig op het
bouwen van sociale huur- en betaalbare
woningen, liefst energiepositief. Zodat
ook al onze hotel-, winkel- en landbouwondernemers,
maar ook handhaving, onderwijs- en
zorginstellingen hun werknemers gewoon
binnen onze gemeente kunnen huisvesten.
GroenLinks Noordwijk zal zich blijvend inzetten
voor onze kwetsbare inwoners.
Waar nodig moet altijd ruimhartig structurele
ondersteuning geboden worden. Een
welvarende gemeente als Noordwijk MOET
verantwoordelijkheid nemen voor ALLE
inwoners. De reserves van Noordwijk worden
mede ingezet om de wachtlijsten bij
de jeugdzorg weg te werken en duurzaamheidsleningen
voor zowel inwoners als ondernemers
beschikbaar te stellen

Bruisend Noordwijk Geen geleuter of dikke beleidsnota’s
Bruisend Noordwijk
kiest voor heldere taal
en heeft geen belast
verleden.
De fractie heeft tot nog toe veel van zich
laten horen, niet alleen in de raad of de commissies,
maar ook via de pers. Ook bij de
behandeling van de begroting 2022 zal de
fractie zich weer inzetten met opbouwende
voorstellen en actief deelnemen aan discussies
en debatten. Niet op basis van macht,
maar op basis van gezag. Veel zaken die
al eerder aan de orde werden gesteld, zijn
terug te vinden op de website van Bruisend
Noordwijk: https://bruisendnoordwijk.nl/
politieke-speerpunten/
Enkele punten eruit gelicht: meer woningbouw,
vooral sociaal en voor de middengroepen;
stoppen met handhaving op
paardenweiden en moestuinen; directe
verbeteringen bij vooral het leerlingenvervoer;
meer toezicht in de openbare ruimte
door BOA’s; afschaffing hondenbelasting;
en verbetering oost-westverbindingen in
de Bollenstreek.
Tenslotte is het belangrijk, dat in onze
nieuwe gemeente een sterk kernenbeleid
wordt gevoerd voor een beter contact tussen
inwoners en bestuur. Elkaar kennen is
elkaar begrijpen. Daarbij zou “politiek” geen
besmet woord moeten zijn, maar een woord
van verbinding. Laten we in gesprek blijven

Volg de vergadering

U bent van harte welkom de raadsvergadering vanaf 16:00 uur in De Duinpan in De Zilk bij te wonen. De bespreking is in 2 delen: vanaf 16:00 uur tot 17:30 uur en vanaf 18:30 uur.  

Let wel: in verband met de coronamaatregelen is er tijdens de vergadering en de pauze geen horeca in De Duinpan. 

U kunt de bespreking van de begroting ook vanaf 16:00 uur volgen via de livestream. Daar kunt u de vergadering ook later terugkijken op een moment dat het u uitkomt.