Verslag gemeenteraadsvergadering 21 april 2020: 1e digitale raadsvergadering

Op dinsdagavond 21 april 2020 vond de 1e digitale raadsvergadering plaats in de geschiedenis van de gemeente Noordwijk. De gemeenteraadsleden vergaderen voor het eerst allemaal digitaal vanuit huis.

Digitaal vergaderenDe voorzitter, de Heer Knapp, leidde de vergadering met ondersteuning vanuit de griffie en ICT vanuit het kantoor in Noordwijk. Inwoners konden de vergaderingen digitaal volgen via de livestream van de gemeenteraad, in totaal keken er bijna meer dan 200 mensen live mee met de raad.

Door recent aangenomen landelijke spoedwetgeving i.v.m. de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus is het nu mogelijk dat de gemeenteraad in het geheel digitaal vergadert. Ook kunnen nu besluiten tijdelijk digitaal worden genomen door de raad.

Vertrek Wethouder de Jong

De raadsvergadering begon met een debat over het plotselinge vertrek van wethouder Henri de Jong van het CDA. Hij kondigde maandagochtend per brief aan per direct op te stappen als wethouder. In zijn brief schreef hij o.a.: ”Het is gebleken dat het wederzijdse vertrouwen tussen de CDA-fractie en mij onvoldoende is. Ik denk dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden. Er werden soms dingen van mij verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. In de praktijk bleek ik meer een bestuurder dan een partijman. De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters….” 

Deze brief leidde tot vragen van oppositiepartijen Puur en GroenLinks aan de fractie van het CDA over wat de wethouder bedoelde met het algemeen belang, wie de Noordwijkse partijleden waren en waarom dit vertrek had plaatsgevonden. Er werd volgens fractievoorzitter Koppel van Groenlinks de suggestie gewekt in de brief dat Noordwijkse partijleden zaken van de wethouder wilden en er sprake was van druk. Fractievoorzitter Alkemade reageerde namens de fractie van het CDA. Hij gaf aan zich niet te herkennen in de brief en geen druk te hebben ervaren van leden. Wel was er soms verschil van inzicht over communicatie en tempo met de wethouder gaf hij aan. Het antwoord dat de fractie niet op de hoogte is gebracht over de druk van buiten op de oud wethouder leidde tot vervolg vragen en het verzoek of de burgemeester dit kon onderzoeken en in gesprek kon gaan met hem. De voorzitter zegde toe dit verzoek aan de burgemeester, die niet aanwezig was, door te geven.

vuurtorenpleinVestiging voorkeursrecht Vuurtorenplein

Herontwikkeling van het Vuurtorenplein is al geruime tijd een wens van de gemeente. Het Vuurtorenplein is thans (ernstig) verpauperd en de raadsleden spreken over een ‘shameplek’. De meeste winkelruimtes staan hier nu leeg.

De gemeente heeft op de RTG van 7 april 2020 een voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd om het vuurtorenplein her in te richten. In een eerste ontwerp is gekozen voor een uit twee lagen bestaande parkeergarage met daarboven duingebied. De omgeving van de vuurtoren is nu volledig verhard.

Het grootste deel van het gebied, namelijk het verharde plein, is eigendom van de gemeente Noordwijk. Echter de omringende winkelpanden in het gebied zijn eigendom van de ’Muntendamsche Investeringsmaatschappij B.V.'. Jarenlange onderhandelingen met de eigenaar over herinrichting van het Vuurtorenplein bleven zonder resultaat. De gemeente volgt daarom nu een andere koers. Noordwijk wil de op het plein gevestigde winkels kopen en maakt daarbij gebruik van het eerste recht van koop. Het college van burgemeester en wethouders had enkele weken geleden al het zogeheten voorkeursrecht gevestigd op het Vuurtorenplein. Dat moest dinsdagavond nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Dit voorkeursrecht is overigens geen verplichting om de grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen.

De meeste fracties konden zich vinden in het voorstel. Alleen het CDA en Lijst Salman schaarden zich niet achter het voorstel. De heer Alkemade gaf namens het CDA aan dat er eerst aan een plan voor het Vuurtorenplein moet worden gewerkt en dat daarna pas in gesprek moet worden gegaan met de eigenaar van de winkels. De heer Van Bockhove stelde namens Lijst Salman Noordwijk voor om met een delegatie van raadsleden met de eigenaar te overleggen wat wel en niet mogelijk is. In een eerdere casus leidde dit tot een doorbraak en de hoop was dat dit weer zou kunnen gebeuren. Wethouder Roberto ter Hark wees erop dat het vorige college lang met de eigenaar om de tafel heeft gezeten. In 2018 is dat gestaakt omdat ze er niet uitkwamen. Nog een keer in gesprek gaan heeft volgens hem dan ook weinig zin. De eigenaar wil namelijk zoveel mogelijk vierkante meters bouwen, terwijl Noordwijk juist kwaliteit op het plein wil.

Een motie van Bruisend Noordwijk om met een onteigeningsprocedure te starten voor 1 mei 2020 kon niet op steun rekenen van de andere fracties en werd ingetrokken.

Over de exacte bestemming en invulling van het plan waren niet alle fracties even enthousiast. Echter dit moest nu niet worden besloten door de raad. De gemeenteraad krijgt volgens de wethouder nog voldoende gelegenheid om daar wat van te vinden als het bestemmingsplan voor het gebied moet worden gewijzigd. Hij gaf aan hier verder met de raad over in gesprek te gaan. 

Ontwerp bestemmingsplan Zilkerbinnenweg

De gemeenteraad gaat niet akkoord met de bouw van een vrijstaande woning aan de Zilkerbinnenweg in De Zilk. Gevreesd wordt dat daarmee het open karakter van bollengebied wordt aangetast.

Het raadsvoorstel stond als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad, maar bleek bij stemming niet op een meerderheid te kunnen rekenen. De fractie van het CDA, NZLokaal, Lijst Salman Noordwijk, D66 en Bruisend Noordwijk waren tegen het voorstel. Raadsleden uitten al eerder hun zorg over de ongebreidelde bouw van vrijstaande woningen in het buitengebied. Dat is het gevolg van de werkwijze van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Om de bouw van de 150 vierkante meter omvattende woning mogelijk te maken, wilde de aanvrager het plan voor een schuur van 3000 vierkante meter laten varen. 

Een meerderheid van de gemeenteraad bleek daar dinsdagavond niet gevoelig voor. Zij zien de ter inzagelegging van het ontwerp niet zitten. Daarmee wordt, zonder bezwaarschriften af te wachten, nu al een streep door het bouwplan gezet. Al eerder was er kritiek van omwonenden en het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek tegen de komst van de woning tijdens bespreking in de RTG. Dit standpunt van een meerderheid van de raad was voor een aantal fracties onbegrijpelijk, omdat er voor vergelijkbare aanvragen aan Het Laantje en de Schulpweg wel een meerderheid was. Zij spraken van willekeur. 

Rekenkamer

De gemeente Noordwijk had na de fusie nog geen rekenkamer. Dit is wettelijk wel verplicht. Een rekenkamer onderzoekt volgens de Gemeentewet “de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur”. De gemeenteraad gaf aan dit een belangrijk instrument te vinden en was blij met de komst van de rekenkamer. Het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen. 

Terugkijken en 23 april 2020 volgende vergadering

U kunt hier de debatraad en besluitvormenderaad terugkijken. Op donderdag 23 april 2020 is de volgende raadsvergadering. U vindt hier de agenda van deze vergadering.