Rondetafelgesprek over Landgoed in den Houte

Op dinsdagavond 4 februari 2020 vond er op het gemeentekantoor van Noordwijkerhout een rondetafelgesprek plaats. Er was een presentatie over de woningbouwplannen op het Landgoed in den Houte en er was een sessie over tijdelijke woningen voor mensen die urgent op zoek zijn naar een woning.

  Landgoed in den Houte

De komende 5 jaar wordt een woonwijk op het voormalige Bavo-terrein in Noordwijkerhout gebouwd. De ontwikkelaar Novaform-Trebbe  heeft de gemeenteraad bijgepraat over de plannen. Op het terrein komen 664 gasloze woningen, waarvan 30% sociale woningen. Er komen rijtjeswoningen, twee onder een kapwoningen, luxe appartementen en vrijstaande woningen

De bouw gebeurt in fases. In het tweede kwartaal van 2020 start de bouw van de eerste fase. Er komen in totaal 112 woningen in de eerste fase, waarvan 30 huurwoningen en 15 sociale koopwoningen. Het project is opgedeeld in elf deelgebieden. Het project is geïnspireerd op de geschiedenis van het gebied en men tracht het groene karakter te behouden. 

Restauratie Bavo-hoofdgebouw

Het Bavo-hoofdgebouw is een Rijksmonument. Dit gebouw wordt gerestaureerd en krijgt een woonzorgfunctie. Een architect is bezig met het maken van een ontwerp. De nadere invulling vindt plaats in nauw overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie. 

Engelse tuin en Dierenhoeve

De Engelse tuin ondergaat in het najaar van 2020 een grote verandering. Dit is een bijzondere opgave en vroeg veel onderzoek. Van een wildernis naar een fraaie landschapstuin. 

De Dierenhoeve krijgt een nieuwe plek achter het Pesthuis, naast of gedeeltelijk in de Engelse tuin. Eind 2022 moet De Dierenhoeve verhuisd zijn. Op de huidige plek van de Dierenhoeve komen woningen. 

Bomen 

De gemeenteraad gaf aan dat er het liefst zo min mogelijk bomen moesten worden gekapt.  De woningen worden zo geplaatst dat zo min mogelijk bomen moeten worden gekapt. Waardevolle bomen worden zoveel mogelijk ingepast in de plannen. De ontwikkelaar heeft een verplichting om bomen te herplanten. Als er geen ruimte is in het gebied waar ze gekapt zijn, wordt er gekeken of bomen in andere deelgebieden kunnen worden geplaatst. 

 Tijdelijke woningen 

Op verzoek van de fractie van NZLokaal  praatte de raad over tijdelijke woningen voor mensen die urgent op zoek zijn naar een woning. De fractie wil graag peilen hoe er gedacht wordt over het zetten van concrete stappen voor de realisatie van tijdelijke woningen, vooruitlopend op de op te stellen Woonvisie. Daarnaast wil zij van het college weten welke belemmeringen er zijn en wat een haalbare planning is. Het probleem is een tekort aan betaalbare woningen. Is het mogelijk tijdelijke woningen te plaatsen of om kantoren of winkels om te bouwen?  

Dat dit een urgent probleem is, bleek uit de insprekers. Twee moeders met kinderen gaven aan hoe lastig het is een betaalbare woonruimte te vinden. Zij vrezen over een aantal maanden op straat te staan. De urgentie wordt gevoeld door de hele gemeenteraad en riep emoties op.  De raad wil dat het college de regie neemt en stappen zet. Ook willen ze graag weten hoe groot het probleem is? Is het mogelijk om bijvoorbeeld het permanent wonen op recreatieparken mogelijk te maken? 

Wethouder de Jong gaf aan zoveel mogelijke locaties voor spoedzoekers  te willen onderzoeken. Hij is in gesprek met woningbouwcorporaties en andere partijen. Mogelijk kan de gemeente meedoen met een pilot van provincie om woningen te realiseren voor arbeidsmigranten en spoedzoekers samen. 

Echter het benoemen van specifieke locaties tijdens de vergadering werd door wethouder afgeraden. omdat dit eerste met eigenaren, provincie moet worden besproken. Bovendien zou dit speculatie in de hand kunnen werken. Toch was er veel discussie over 1 specifieke locatie namelijk Bronsgeest. De huidige coalitie ziet de bouwplannen hier niet zitten, omdat dit ten kosten van bollenvelden zou gaan. 

De raad heeft aangegeven op korte termijn in beslotenheid een aantal locaties met het college te willen bespreken en alsnog snel te kunnen bouwen.  

U kunt de bijbehorende stukken en presentaties hier terugkijken en luisteren. Bekijk ook de presentatie Landgoed in den Houte.