Raad: meer woningen en minder ballonnen

Op donderdag 28 maart 2019 vond er opnieuw een raadsvergadering plaats in de Duinpan. Het was het vervolg op de raadsvergadering van 19 maart 2019. Daar konden vanwege de tijd niet alle onderwerpen worden besproken. Er stonden weer belangrijke zaken op de agenda. Een terugblik.

Vaststelling plan Maarten Kruytstraat

Driemaal is scheepsrecht. Nadat het onderwerp Maarten Kruytstraat al twee keer van de agenda werd gehaald, was het de derde keer raak. Een grote meerderheid van de raad steunde de vaststelling van het bestemmingsplan. Ook zegde het college toe dat zij gaat kijken naar extra parkeergelegenheid tijdens de werkzaamheden.

Vaarwater Offem Zuid

Een unanieme raad nam verder het Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid aan en gaf het daarmee vrij voor inspraak. Ook werden er nog twee moties aangenomen. Het college stond positief tegenover beide voorstellen, met de aanvulling dat deze betrekking hadden op het uitwerkingsplan en niet het beeldkwaliteitsplan. 
De moties werden daarom aangepast. Zo werd het CDA-voorstel om het oppervlaktewater in Offem Zuid ook een vaarbestemming te geven door de raad omarmd. Ook maakt deze motie een vaarverbinding naar de Kaag mogelijk. 

huizen

Volledige aansluiting Verlengde Beeklaan – N206 

De tweede aangenomen motie verzocht het college ruimte te reserveren voor een volledige aansluiting van de Verlengde Beeklaan aan de N206. Deze motie van het CDA en de VVD kreeg grote steun. Alleen GroenLinks stemde tegen.

Meer woningen in De Zilk

Bij het agendapunt over het 100 dagen programma van het college kwam de woningbouw in De Zilk aan de orde. Bij de raadsleden waren er zorgen over het voorzieningenniveau in het dorp. Deze moet op peil worden gehouden. Een motie van NZLokaal om in te zetten op een uitbreiding van het aantal woningen in De Zilk kreeg de steun van een grote meerderheid van de raad. D66 stemde tegen. De fractie wilde onder andere eerst het Deltaplan Woningbouw van het college afwachten.

Die ballon gaat niet op

Succes was er ook voor GroenLinks, de PvdA en PUUR. Hun motie ‘Die ballon gaat niet op” over een verbodsbepaling voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten werd aangenomen. Alleen het CDA stemde tegen. De fractie zag meer in ontmoedigingsbeleid, omdat het handhaven van een verbod problemen kan geven. De motie pleitte voor het terugdringen van de vervuilende resten van ballonnen in het milieu. 

Onderkomen Wijkvereniging Boerenburg 

Het CDA-lid De Mooij trok zijn motie in na een toezegging van het college om een voorstel uit te werken voor een onderkomen voor wijkvereniging Boerenburg. Al dan niet samen met jongerenwerk/straatcontact. Deze mogelijkheden worden opgenomen in het integrale beleid rondom Boerenburg.  

Raadsvergadering terugkijken

Benieuwd naar het debat? De raadsvergadering kunt u natuurlijk terugkijken.