Raad bespreekt autoluw centrum Noordwijkerhout en themajaar 2020

Op dinsdagavond 19 november 2019 vond in de Duinpan in De Zilk een raadsvergadering plaats. Op de agenda stonden onder andere de raadsvoorstellen voor het autoluw maken van het centrum van Noordwijkerhout, de toekomstige huisvesting van de raadszaal en het Themajaar 2020. Aansluitend behandelde de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van het CDA over de versnelling van de bouw van het project Northgo en twee actuele moties.

Autoluw centrum Noordwijkerhout

Het autoluw maken van het centrum van Noordwijkerhout kon dinsdagavond op unanieme steun van de raad rekenen. Veel fracties gaven aan in het raadsvoorstel kansen te zien om de verkeersveiligheid en de mogelijkheden voor het ‘flanerend winkelen’, zoals wethouder Ter Hark het omschreef, te vergroten. 

Daarnaast gaven meerdere partijen het college mee om stevig in te zetten op handhaving. Het besluit van de gemeenteraad betekent onder andere dat er een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer naar de Dorpsstraat komt tijdens de weekmarkt  en op zaterdagen tussen 12:00 en 18:00 uur. Ook wordt de doorgang Havenstraat-Landbouwplein permanent afgesloten. De realisatie van extra fietsenstallingen en invalideparkeerplaatsen zijn ook onderdeel van het pakket.

Themajaar 2020

De gemeenteraad ging ook unaniem akkoord met het voorstel voor het Themajaar 2020. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Er staan veel activiteiten op stapel om dat te vieren én daarbij stil te staan. Het amendement van de fracties D66, VVD, CDA, PUUR en PvdA om het aanvullende budget voor de financiering ervan te verhogen van 40.000 naar 140.000 euro werd door nagenoeg de gehele gemeenteraad omarmd.  

Huisvesting raadszaal

Het agendapunt over de huisvesting van de nieuwe raadszaal was onderwerp van uitgebreide discussie. In het voorstel werd de voorkeur uitgesproken om het plan voor de realisatie van de zaal in de huidige bibliotheek van Noordwijkerhout verder uit te werken en uit te voeren. Dit kon op de steun van een aantal fracties rekenen. Tegelijkertijd gaf een aantal andere partijen te kennen meer tijd en achtergrondinformatie te willen hebben, voordat de raad zou kunnen overgaan tot stemming over een voorstel. Na overleg tussen de fractievoorzitters werd besloten om met aanvullende gegevens te komen en op een later moment tot besluitvorming over te gaan. 

Actuele moties 

Aan het einde van de raadsvergadering werden er nog twee actuele moties ingediend. De eerste motie kwam van de fracties van D66, PvdA, DOEN! en GroenLinks. De partijen pleiten ervoor om een (online) sociale kaart op te laten stellen door de gemeente. Inwoners hebben hierdoor overzicht bij welke instelling ze terecht kunnen als ze een vraag hebben of deel willen nemen aan sociale activiteiten. 

De andere motie kwam van Lijst Salman Noordwijk en D66. Zij riepen het college op om verenigingen en instellingen uit te nodigen om in de buurt van scholen en sportvelden toegangspaden te voorzien van regenboogkleuren. Op die manier kan de gemeente het signaal afgeven om iedereen zich welkom te laten voelen ongeacht geaardheid, achtergrond of religie. Beide moties zijn aangenomen.