Raad bespreekt Collegeagenda en duurzaamheidsprogramma 2019

Op dinsdagavond 16 juli 2019 vond er opnieuw een raadsvergadering plaats in de Duinpan. Vele thema’s kwamen langs. Van duurzaamheidsplannen tot bestemmingsplannen, de collegeagenda 2019-2022 en de ontwikkelingen rondom de Parallel Boulevard.

Duurzaamheidsprogramma 2019

Veel raadsleden spraken over het duurzaamheidprogramma van het college. Wethouder Van den Berg reageerde positief op het idee van raadslid Van Eeden (Lijst Salman Noordwijk) om een subsidiepot beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsinitiatieven die inwoners aandragen. Raadslid Bas Knapp (VVD) vond duurzaamheid belangrijk maar stelde tegelijkertijd vragen bij de betaalbaarheid. 

Oppositiepartijen missen urgentie

GroenLinks was kritisch. Volgens raadslid Van Berkum was het college niet daadkrachtig genoeg. In het programma vielen weinig concrete acties te bespeuren. Hier sloten de andere oppositiepartijen zich bij aan. Zij misten de urgentie. De brief van het college was volgens de raadsleden Gutlich (D66), Van Tol (PUUR) en Janson (PvdA) meer een inventarisatie van het bestaande met weinig eigen initiatief en nieuw beleid. 

Een opsomming van het bestaande

Dat klopte ook gaf wethouder Van den Berg aan. Het college heeft voor 2019 een opsomming gemaakt van wat de gemeente al doet op het gebied van duurzaamheid. Nieuw beleid wordt meegenomen in de duurzaamheidstrategie voor de komende jaren. Ook de raad kan hiervoor suggesties doen, zoals zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Motie groene daken en zonnepark

Raadslid Brouwer (NZLokaal) diende samen met de fractievoorzitters Visser-Danser (PUUR), Gutlich (D66) en Janson (PvdA) een motie in over meer groene daken in de gemeente Noordwijk. Deze werd door de raad unaniem aangenomen. Resterende gelden voor subsidies van duurzame projecten worden zodoende ook in 2020 beschikbaar gehouden. 

Met name de VVD sprak zijn teleurstelling uit dat het initiatief over het mogelijke zonnepark op Landgoed Klein Leeuwenhorst niet meer voor de zomer kon worden besproken. Daarom deed raadslid Bas Knapp het verzoek voor een extra raadsvergadering op donderdag 25 juli 2019 om dit punt toch aan de orde te stellen.

Samen maken we Noordwijk 

Vervolgens werd de collegeagenda 2019-2022 “Samen maken we Noordwijk” besproken. Het college legt daarin extra focus op twaalf belangrijke punten en wil hier samen vanuit de verbinding resultaat boeken met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. 

De VVD was blij met de uitgestoken hand naar de samenleving en de oppositie, maar miste in het stuk helderheid over het proces. Wanneer, hoe en de vervolgstappen moeten SMART worden geformuleerd. Dat is nu niet het geval volgens fractievoorzitter Van Dormolen. Zijn collega’s Alkemade (CDA) en Van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) sloten zich hierbij aan. Er is behoefte om nu naar de inhoud te gaan met een tijdpad en concrete acties.

NZLokaal was blij dat de genoemde speerpunten extra aandacht krijgen. Wel wilde raadslid Meiland-Van den Burg o.a. een zichtbaarder inzet voor BOA’s in de wijken en kernen en vroeg zij naar de toekomst van de Schelft en de milieustraat in Noordwijkerhout.

Kritische oppositiepartijen

D66 herhaalde dat het ambitieniveau omhoog moet, bijvoorbeeld door snel door te pakken op duurzaamheid, Bronsgeest en een regionale OV-agenda. Ook GroenLinks wees wederom op het gebrek aan daadkracht met name op duurzaamheid en klimaatneutraal wonen. 

PUUR was erg kritisch. De inhoud van de collegeagenda was volgens de fractie kleurloos, ondanks de mooie layout. Een inhoudsloze agenda waar het thema cultuur niet eens in voorkomt. Misschien moet het college terug naar een collegewerkprogramma, stelde fractievoorzitter Visser-Danser. De PvdA sloot zich hierbij aan. Het college houdt volgens fractievoorzitter Janson de ambities wel erg goed verborgen.

College wil overheidsparticipatie 

Wethouder Ter Hark erkende dat er geen strakke tijdsplanning is. Dat komt omdat het college overheidsparticipatie wil. Iedereen in de samenleving moet kunnen meedenken. Deze ideeën moeten zorgen voor een concreter programma. Een innovatieve participerende wijze om te komen tot oplossingen, zoals bij het retaillab.

Burgemeester Hermans-Vloedbeld gaf verder aan dat de gemeente met meer mensen wil optrekken. Resultaat bereiken vanuit de verbinding. “Misschien ga je alleen sneller, samen kom je veel verder,” aldus de burgemeester. De collegeagenda moet als een levendig document worden gezien die met de dynamische samenleving mee kan veranderen. In september wordt er een bijeenkomst georganiseerd o.a. over hoe het college meer SMART kan werken. 

Herinrichting Parallel Boulevard in drie winters

Bij de rondvraag van D66 over de Parallel Boulevard maakte het wethouder Ter Hark duidelijk dat het college de voorkeur heeft voor het uitvoeren van de herinrichting Parallel Boulevard in drie winterperiodes. Dit betreft nog geen definitieve beslissing. Het moet nog financieel worden doorberekend.

Wakersduin

PUUR stelde een rondvraag naar de stand van zaken over het fusietraject van de scholen Wakersduin en Zeehonk. Wethouder Salman gaf aan dat de voorkeursvariant de nieuwbouw op de locatie Wakersduin is. De Zeehonk trekt hier dan bij in. Daar wordt nu studie naar gedaan. Uiteindelijk beslist de raad over het krediet.

Parkeren Noordwijk aan Zee 

De PvdA stelde vragen over de tijdelijke parkeeroplossingen in Noordwijk aan Zee. Zij wilde graag een intensivering van de shuttle bus naar de boulevard. Wethouder Ter Hark stelde naar deze zogenoemde ‘park and ride’ te kijken. Echter, niet als de enige oplossing. Dat is niet afdoende volgens het college. Het is ongelooflijk belangrijk dat er voldoende parkeerplekken komen aan de boulevard en het winkelgebied.

Correctie Zeewaardig en bouw van recreatiewoningen 

Samen met de raad wil wethouder De Jong de eerdere gebreken in het bestemmingsplan Zeewaardig repareren. Hiervoor is ontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig opgesteld. De gehele raad stemde in met het plan. Wel vroeg de raad o.a. hoe in de toekomst kan worden voorkomen dat er fouten worden gemaakt. De wethouder gaf daarbij o.a. aan dat de ambtenaren met de grootste zorgvuldigheid werken, volgens het zes ogen principe. 

Tenslotte stemde de gehele raad in met het verlenen van de vergunning voor de bouw van 5 recreatiewoningen op het perceel achter de Duindamseweg 12.

Raadsvergadering terugkijken?

Benieuwd naar het debat? De raadsvergadering kunt u natuurlijk terugkijken.