Raad besluit over belangrijke onderwerpen tijdens vergadering

Bij de raadsvergadering op 21 mei 2019 stonden diverse onderwerpen op de agenda. Raadsleden debatteerden onder andere over de programmabegroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek, het Ondernemersfonds en de verplaatsing van transportbedrijf Meeuwenoord in Noordwijkerhout.

Omgevingdienst West-Holland (ODWH)

Aan het begin van de vergadering werd gesproken over de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. De gemeente heeft deze taken ondergebracht bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

Hoewel de verordening unaniem werd vastgesteld, was de raad kritisch over de kwaliteit van de diensten van de ODWH. Het toezicht en de handhaving moet beter in de gemeente Noordwijk, stelden de verschillende raadsleden. Het college beloofde de raad te informeren over hoe de ODWH haar diensten gaat verbeteren.

ISD Bollenstreek

Ook een andere uitvoeringsorganisatie stond op de agenda. De gemeente heeft haar taken op het gebied van de Participatiewet, Wmo, schuldhulpverlening en de Jeugdwet ondergebracht bij de ISD Bollenstreek. De programmabegroting 2020 van deze organisatie werd door de raad unaniem aangenomen.

De kwaliteit van de ISD is goed en moet worden gehandhaafd, zo was de algemene opvatting. Wel hadden verschillende fracties vragen over o.a. de zienswijze, de tegenprestatie en hoe de raad meer aan de knoppen kan draaien bij de ISD.

Raadsleden waren verder positief over het project Meedoen! Een plan om meer in contact te komen met mensen die al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen. Het project moet zoveel mogelijk aansluiting vinden bij sociale initiatieven van de gemeente, zoals Reuring.

mensen in zaal

Verplaatsing Meeuwenoord

De PvdA diende samen met PUUR, D66, NZLokaal, CDA en VVD een motie in over de verplaatsing van Meeuwenoord. Door o.a. het zware autoverkeer van dit transportbedrijf is de verkeersveiligheid aan de Victoriberg in Noordwijkerhout in het geding. Het verplaatsen is volgens de fracties de enige adequate oplossing om de verkeerssituatie te verbeteren.

Wel is het terrein verontreinigd en brengt de sanering veel kosten met zich mee. Daar wees o.a. Lijst Salman Noordwijk op. De motie werd aangevuld met een passage dat het bedrijf de kosten dan ook door een onafhankelijk bureau in beeld moet laten brengen.

De motie om opnieuw te onderhandelen met Meeuwenoord werd unaniem aangenomen. Het college gaf aan die week al het gesprek te voeren over de verplaatsing van het bedrijf en de inschatting van de saneringskosten.

Kinderarmoede, drainage en groenbeheer

Op drie andere onderwerpen werden ook moties ingediend. Een motie van GroenLinks, PUUR en PvdA verzocht de gemeente zich aan te sluiten bij de Landelijke Alliantie Kinderarmoede. Deze werd unaniem aangenomen.

Het CDA diende een motie in over een alternatief voor het drainagesysteem voor de Parallel Boulevard. Het college wees erop dat het gekozen systeem goed is onderzocht. Wel wordt het alternatief van het CDA voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. De CDA-motie werd vervolgens aangehouden.

De VVD-motie over verschillende opties op het terrein van groenbeheer werd ook besproken. De VVD noemde daarbij als alternatief het ‘quasi-inbesteden,’ uitvoering door een zelfstandige organisatie, waarbij de gemeente zeggenschap houdt. Zoals nu gebeurt in Noordwijkerhout door De Meerlanden. Het leidde tot een bredere discussie in de raad over groenbeheer en de verschillende situaties in Noordwijk en Noordwijkerhout.

Het college gaf aan diverse alternatieven te (gaan) onderzoeken. De VVD trok daarop uiteindelijk de motie in.

Ondernemersfonds en Vinkeveld

Verschillende fracties hadden vragen over de enquête Ondernemersfonds. Er waren klachten over verspreiding van de stembiljetten onder ondernemers. Het college gaf aan zo zorgvuldig mogelijk te werken. Verzoeken om alsnog een stembiljet te ontvangen worden individueel beoordeeld. Hierbij geldt one person, one vote.

Doordat de rotonde Herenweg/Beeklaan is afgesloten vanwege werkzaamheden, is er verkeersoverlast in de wijk Vinkeveld. Daarover wilde PUUR opheldering met een raadsbrede rondvraag. Het college gaf aan de overlast zoveel mogelijk te beperken door een waslijst aan maatregelen, o.a. extra verkeersborden, verkeersregelaars, tekstwagens en meer politie-inzet.

Politiebureau en parkeren

Het CDA stelde wederom vragen over de sluiting van het politiebureau aan de Duinwetering. Het college gaf aan dat er in Noordwijk een nieuwe locatie wordt gezocht met een publieksfunctie.

Het bureau aan de Duinwetering blijft open totdat de nieuwe locatie opengaat. Ook de politieposten aan het strand en in Noordwijkerhout blijven gehandhaafd. Binnenkort informeert de politie de gemeenteraad verder over de plannen tijdens een rondetafelgesprek.

Lijst Salman Noordwijk vroeg zich tenslotte af hoe het staat met de tijdelijke oplossing voor het parkeerprobleem aan de Maarten Kruystraat. Het college gaf aan dat de raad voor de zomer hierover wordt geïnformeerd.

Raadsvergadering terugkijken

Benieuwd naar het hele debat? De raadsvergadering kunt u natuurlijk terugkijken.