Positie gemeenteraad versterkt

De gemeenteraad van Noordwijk zette in de raadsvergadering van 10 mei 2022 belangrijke stappen in het versterken van haar controlerende en uitvoerende taak. Daartoe installeerde de raad verschillende leden in onderstaande ondersteunende commissies die veel voorbereidend werk voor de gemeenteraad uitvoeren.

Nieuwe commissieleden

De raad benoemde 4 extra commissieleden: Eric Berg (namens Lijst Salman Noordwijk), Carina Drijver-van Empelen (D66), Winnie Tao (NZLokaal) en Dorus Vissers (PUUR).

Commissieleden bespreken in de thematische commissies onderwerpen voor waarover in een later stadium de gemeenteraad in de raadsvergadering beslissingen neemt. De Noordwijkse gemeenteraad kent de commissie Bestuur, Middelen en Economie (BME); de commissie Welzijn en de commissie Ruimte. 

Agendacommissie

Alexandra Dik, Sebastiaan Duivenvoorde, Cynthia Maan en Koen Vermeulen werden benoemd als commissievoorzitters. Zij vormen de Agendacommissie, samen met de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester Wendy Verkleij) en de vicevoorzitter van de raad Hans Knapp. Deze commissie stelt de gemeenteraad voor wanneer en welke raadsvoorstellen in de commissies en de gemeenteraad geagendeerd en behandeld zullen worden.

Geloofsbrieven

Tijdens de raadvergadering benoemde de raad ook Jaap de Moor (voorzitter), Richard Brouwer en Suzanne van Teijlingen tot leden van de commissie Onderzoek geloofsbrieven. Deze commissie beoordeelt namens de raad de geloofsbrieven en stukken van nieuw te benoemen raadsleden en commissieleden. Een geloofsbrief is een officieel document waarin degene die benoemd wordt aangeeft dat zij of hij de benoeming aanneemt, en zij of hij overlegt stukken waaruit blijkt dat zij of hij voldoet aan de eisen om toegelaten te worden als lid van de raad. 

Auditcommissie

De raad benoemde Eric Berg, Karel van Herwaarden, Charlotte Meiland, Geerdina Meijer, Wally Rodenburg en Jordi Zwart tot leden van de Auditcommissie. Deze commissie ondersteunt de raad in haar controlerende en toezichthoudende taak op het gebied van financiën. De Auditcommissie is onder meer belast met het aansturen en het toezicht houden op de accountant namens de gemeenteraad. Ook kan deze commissie zich bezighouden met de ontwikkeling van instrumenten om voor de planning en controle inzichtelijk en leesbaar te houden voor de gemeenteraad.

Waarnemend griffier

Verder benoemde de raad Desirée Thissen tot waarnemend griffier. Tijdens de afwezigheid van de griffier is deze rol tot nu toe waargenomen door Jan Jaspers. De heer Jaspers neemt nu zijn oorspronkelijke functie als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier weer op.

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering digitaal terugkijken.