Over de raadsvergadering van 28 september 2021

Na anderhalf jaar digitaal vergaderen vond op dinsdag 28 september 2021 voor het eerst weer een fysieke gemeenteraadsvergadering van de gemeente Noordwijk plaats in De Duinpan in De Zilk.

Op de agenda

Raadsleden in vergaderingOp de agenda stonden onder andere de Retail- en Horecavisie, de plannen voor nieuwbouw aan de Prins Hendrikweg 17, het voorstel voor aanpassing van bouwaanduidingen, het uitvoeringsplan speelruimte en een aantal actuele moties. 

Retail- en Horecavisie

De gemeenteraad heeft met een ruime meerderheid van 20 stemmen voor en 3 tegen de Retail- en Horecavisie vastgesteld. In deze integrale visie stelt het college van burgemeester en wethouders voor de bestaande centra van winkels en horeca in de kernen Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk te versterken en behouden.

Prins Hendrikweg 17

Het college vroeg de raad niet in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor nieuwbouw op de Prins Hendrikweg 17. Daar was de raad het niet mee eens, de raad stemde unaniem voor de motie van de fracties GroenLinks, VVD, PUUR en Doen! om de plannen wel door te laten gaan. 

Paraplubestemmingsplan Bouwaanduiding

De raad ging met 19 stemmen voor en 4 tegen akkoord met het raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Paraplubestemmingsplan Bouwaanduiding. Met deze aanpassing wordt het niet meer mogelijk om een omgevingsvergunning te krijgen voor een ander woontype dan in het bestemmingsplan is vastgelegd of waarbij het aantal wooneenheden wordt uitgebreid, zoals een splitsing van woningen. 

Uitvoeringsplan Speelruimte 

De raad ging unaniem akkoord met het plan van het college voor een veilig en gevarieerd speelaanbod per buurt. De motie van de fracties van de Lijst Salman Noordwijk, VVD, PUUR en NZLokaal waarin zij onder andere het college oproepen te zorgen voor voldoende speelmogelijkheden voor kinderen met en zonder beperking, werd ook door alle raadsleden aangenomen. Het amendement van NZLokaal en Doen! voor het opknappen van het skateplein in De Zilk haalde het niet. 

Actuele motie Bronsgeest II

De actuele motie van de fracties van D66, GroenLinks, PUUR en PvdA die het college verzoekt om alles te doen om te verzekeren dat het gebied Bronsgeest II als toekomstige woningbouwlocatie wordt gehandhaafd bij de provincie Zuid-Holland, haalde het nipt. Twaalf raadsleden stemden voor en 11 tegen. 

Actuele motie Ondermijning

Ook de stemming voor de motie van de fracties van GroenLinks, PUUR en Doen! over ondermijning was spannend: 12 raadsleden stemden tegen de motie en 11 voor. De verworpen motie droeg het college onder andere op een werkgroep te benoemen die een onderzoeksvraag definieert naar ondermijning en (ongewenste) beïnvloeding van het bestuur door externe partijen en de meest effectieve onderzoeksmethode voorstelt.

Terugkijken

Kijk de raadsvergadering van 28 september 2021 terug.