Over de raadsvergadering van 21 januari 2020

Op dinsdagavond 21 januari 2020 vond er in de Duinpan in De Zilk weer een raadsvergadering plaats. Het was een bijzonder avond want er was het bestuurlijk afscheid van waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld. Ook stonden de nieuwe subsidieverordening gemeentelijke monumenten en het voorstel mensen hebben mensen nodig o.a. op de agenda van de raad.

Subsidie voor gemeentelijke monumenten

Op de agenda stond de nieuwe verordening voor het verlenen van subsidie aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. Deze verordening vervangt de twee verordeningen uit Noordwijk en Noordwijkerhout. De verordening regelt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het onderhoud van een gemeentelijk monument. In het voorstel krijgen eigenaren van een moment een bijdrage van € 7500,- voor 10 jaar te besteden aan onderhoudskosten. 

Tijdens de raadsvergadering stelde D66 en PvdA via een amendement voor de regeling aan te passen. Zo zou de bijdrage van € 7500,- niet moeten gelden voor de periode van 10 jaar maar voor 5 jaar. Het bedrag van € 750,- per jaar is onvoldoende voor goed onderhoud menen zij.

Het CDA pleitte met een motie voor een andere systematiek waarbij naar de OZB waarde van monumenten wordt gekeken, zodat grotere panden een grotere bijdrage krijgen dan kleine monumenten. Het college raadde de motie af. Het voorstel zou grote financiële gevolgen hebbenen ook kunnen er dan geen eisen aan de subsidie worden gesteld.

NZLokaal stelde voor dat het subsidiebedrag afhankelijk wordt van de WOZ-waarde van het pand. 

De gemeenteraad wil naar aanleiding van het gevoerde debat dat het college opnieuw naar de regeling gaat kijken of zelf aanpassen. Het voorstel zal op 18 februari 2020 weer naar de gemeenteraad komen ter besluitvorming.   

Mensen hebben mensen nodig

Met het actieprogramma 'Mensen hebben mensen nodig' start de gemeente een gericht programma tegen eenzaamheid. Gebrek aan verbondenheid – eenzaamheid – is een groeiend maatschappelijke probleem. Het doel is om te zorgen voor een trendbreuk van eenzaamheid onder ouderen. De doelstellingen om eenzaamheid aan te pakken werd breed gedragen door de gemeenteraad. 

Een gedeelte van de gemeenteraad is van mening dat het actieprogramma zich teveel op ouderen richt en diende daarvoor een motie om dit aan te passen. De motie van PVDA en NZLokaal verzoekt het college zich bij invulling en uitvoering van het actieprogramma samen met de maatschappelijke partners, te richten op álle eenzame Noordwijkers, ongeacht de leeftijd. De motie is aangenomen met de steun van de fracties van GroenLinks, D66, PUUR, CDA en Doen! Ook Het voorstel is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 

 Afscheid burgemeester 

De gemeenteraad en de wethouders hebben dinsdagavond in een bijzondere raadsvergadering ook afscheid genomen van waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld. Na iets meer dan een jaar neemt zij afscheid van de gemeente Noordwijk en haar inwoners. Wethouder Sjaak van den Berg bedankte haar namens het college en Louis Koppel namens de gemeenteraad voor het werk en de inzet voor de nieuwe gemeente 

Als symbolisch cadeau ontving zij een kompas. Zij gaat met haar zoon een zeiltocht maken. 

U kunt de speeches, de vergadering terugkijken en de vergaderstukken vinden.