Meerderheid Raad steunt plannen Bronsgeest, oppositie erg kritisch

Op dinsdag 24 september 2019 vergaderde de gemeenteraad over belangrijke onderwerpen voor de gemeente Noordwijk. Zo stond het Deltaplan woningbouw en de plannen voor Bronsgeest op de agenda alsmede de toekomst van het Pesthuis.

Afscheid en installatie van raadsleden

Het begin van de vergadering stond in het teken van het afscheid van twee raadsleden: Siemen van Berkum van GroenLinks en Mariëlle Epping-Immerzeel van de VVD. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld had mooie woorden voor hen: “Zeer gewaardeerde raadsleden met altijd het publieke belang voorop.”

Cynthia Maan en Hans Opdam

De raadsleden worden opgevolgd door Cynthia Maan (GroenLinks) en Hans Opdam (VVD). Zij werden beëdigd tijdens de raadsvergadering. Ook wordt Ton Hoffmans actief als nieuw commissielid voor de fractie van GroenLinks.

Raad steunt toekomstplan Pesthuis

De raad steunde het toekomstplan voor het Pesthuis. De Dierenhoeve en haar partners willen hier komen tot een educatief centrum, een Kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/Kinderopvang. Dit betekent een samenwerking tussen De Dierenhoeve, een zorgaanbieder en een kinderopvang. Ook stelde de raad budget beschikbaar voor het renoveren van het dak.

Wel houdt de raad een vinger aan de pols. Zo moet het college zich inspannen om het pand voor de oorspronkelijke aankoopprijs van minimaal € 285.000 (plus de kosten die door de gemeente zijn gemaakt) te verkopen. De concept-verkoopopbrengst moet aan de raad worden voorgelegd. Een motie van Lijst Salman Noordwijk en NZLokaal hierover werd door een ruime meerderheid aangenomen. 

Oppositie kritisch over plannen Bronsgeest 

Oppositiepartijen waren erg kritisch over het Deltaplan woningbouw en de plannen over Bronsgeest. Het college wil hier gedeeltelijke woningbouw, het behoud van grond voor de bollenteelt en het behoud van een aantrekkelijke (open) entree van de kern Noordwijk. 

PUUR, GroenLinks, D66 en de PvdA pleiten er juist voor om de volledige grond voor woningbouw te benutten. Volgens D66 moet een verdere ontwikkeling in Bronsgeest niet worden geblokkeerd. De Noordwijkse inwoners dreigen anders de dupe te worden. PUUR gaf daarbij aan dat het niet volledig benutten van Bronsgeest leidt tot een af te boeken verlies van € 12 miljoen. 

GroenLinks vond dat de oppositie werd geschoffeerd en vroeg zich af waar de uitgestoken hand is gebleven. De coalitiepartijen hadden volgens de oppositie namelijk al voor het debat de koers bepaald middels een motie. De PvdA sloot zich aan bij de genoemde partijen en wees op de gemaakte afspraken met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de continuïteit van bestuur.

De partijen wilden met een motie afdwingen dat er in deze collegeperiode nog wordt gestart met de bouw. Ook moesten er circa 100 tijdelijke woningen op korte termijn mogelijk worden gemaakt. De motie werd door de raad verworpen.

Coalitiepartijen steunen plannen Bronsgeest

Een heel ander geluid kwam van de coalitiepartijen. Zij steunden de plannen van het college wel. De VVD gaf het college mee voortvarend aan de slag te gaan met Bronsgeest en de alternatieve locaties (De Nes, Vinkeveld-Zuid en Achterweggebied). Daar heeft de gemeente de komende drie jaar namelijk het eerste recht op koop als er percelen in de verkoop komen. 

Het CDA stelde aanvullend dat het erg gehecht was aan het bewaren van erfgoed en de grond in Bronsgeest. Volgens NZLokaal moet er gezorgd worden voor een continue bouwstroom. Tegelijkertijd moet zuinig worden omgegaan met het open landschap. 

Lijst Salman Noordwijk wilde eigenlijk zoveel mogelijk bouwen in Bronsgeest, maar kreeg binnen de coalitie helaas niet haar (gehele) zin. Wel is volgens de partij nu een redelijk aantal woningen afgesproken. De nieuwe fractie DOEN! vond het plan van het college een mooie stap vooruit en een goede samenwerking tussen de partijen.

Balans tussen bouwen en bloemen

Wethouder Henri de Jong stelde namens het college dat er een balans is gevonden tussen bouwen en bloemen. Een uitstekende balans in financieel opzicht, woningbouwopgaven en historische waarde van het gebied. 

Mooie bollengrond moet worden bewaard, gaf ook wethouder Sjaak van den Berg aan. Volgens wethouder Dennis Salman houdt het college zich daarnaast wel degelijk aan de prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting (NWS). Het college verkent nieuwe bouwlocaties en neemt de NWS hierin mee.

De coalitiepartijen riepen met een motie op om de voorgestelde koers verder uit te werken en met betrokkenen en instanties in overleg te gaan. Deze motie werd aangenomen door de raad.

Ruiters en fietsers op het strand

Ook werd een discussie gevoerd over het strandgebruik van ruiters en fietsers. Wethouder Roberto ter Hark wilde dit graag betrekken bij de herziening van de strandnota, zodat de verschillende belangen kunnen worden afgewogen.

De raad wilde daar echter niet op wachten. Zij stemde in meerderheid voor de toegang van het strand voor (individuele) fietsers. Volgens de indieners NZLokaal en het CDA moet hiervoor een verantwoorde regeling worden getroffen. 

De motie roept het college op om met ingang van 1 oktober 2019, althans zo spoedig mogelijk, individueel fietsgebruik op het strand toe te staan bij wijze van pilot. Ook moet er gewerkt worden aan een algemeen ontheffingsbeleid of herziening van de APV.

CDA, Lijst Salman Noordwijk, NZLokaal, de VVD en DOEN! wilden daarnaast afrit 27 (Langevelderslag) openstellen voor ruiters in de periode tussen 1 september en 1 mei. Deze motie werd ook aangenomen.

Extra raadsvergadering op 8 oktober

Omdat de gehele agenda niet kon worden afgewerkt, is er een extra raadsvergadering uitgeschreven op dinsdag 8 oktober 2019. Dan komen de resterende onderwerpen aan de orde: Ontwerp exploitatieplan Offem Zuid, de Gunning bouwkundige opgave sportpark SJC en moties over gedoogbeschikkingen vakantieparken en parkeerproblematiek Noordwijk aan Zee. Deze vergadering kunt u live volgen.