Laatste loodjes

Op dinsdag 22 februari 2022 en woensdag 23 februari 2022 vergaderde de gemeenteraad van Noordwijk voor de laatste keer in deze raadsperiode over inhoudelijke stukken. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 volgt op 29 maart 2022 nog de allerlaatste raadsvergadering waarin we afscheid nemen van de zittende raad. Op 30 maart 2022 treedt de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling aan.

Volle agenda

Traditiegetrouw stonden er veel onderwerpen op de agenda van de laatste inhoudelijke vergadering. Aan de orde kwamen onder andere raadsvoorstellen over de verordening jeugdhulp; de strandnota; de variantenstudie voor de Omgevingsdienst; de omgevingsvisie; het paraplubestemmingsplan over gebruik van woningen; en budget voor de aankoop van de parkeergarage aan de Oude Zeeweg. Op deze 6 raadsvoorstellen diende de raad acht amendementen (wijzigingsvoorstellen) in en 4 moties. Verder besprak de raad 3 actuele moties. 

Verordening Jeugdhulp 2022

De gemeenteraad ging akkoord met de voorgestelde aanpassing van de Verordening Jeugdhulp met 20 stemmen voor en 6 tegen. De amendementen van de fracties DOEN! en PUUR, en van de fractie van GroenLinks werden beide door de raad verworpen. 

Strandnota 

De raad besprak uitgebreid de geactualiseerde Strandnota 2022-2026. Door stemming over de drie beslispunten van het raadsvoorstel ging de gemeenteraad akkoord met de nota. Het amendement van de fracties van het CDA, de VVD, NZLokaal en de Lijst Salman Noordwijk over een verkorting van het hoogseizoen werd aangenomen met 24 stemmen voor en 2 tegen. De motie van D66 over een uitvoeringsplan voor de handhaving van de Strandnota werd unaniem aangenomen. 

Uitvoering gemeentelijke bouwtaken

De gemeenteraad discussieerde ook over mogelijke varianten voor de uitvoering van de gemeentelijke bouwtaken door de Omgevingsdienst West-Holland of door de gemeente zelf. Beide op het raadsvoorstel ingediende amendementen (van de fracties DOEN! met D66, Bruisend Noordwijk en PUUR, en van PUUR met DOEN!) werden door de gemeenteraad verworpen. Het raadsvoorstel haalde het krap met 13 stemmen voor en 12 tegen.  

Vaststellen Omgevingsvisie Noordwijk

In de omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst van Noordwijk’ is vastgelegd hoe de gemeente de toekomst van de nieuwe gemeente Noordwijk voor zich ziet. De omgevingsvisie is het resultaat van ingebrachte visies van meer dan 150 inwoners, van ondernemers, scholieren, ambtenaren en andere betrokkenen. Bij het raadsvoorstel voor het vaststellen van de omgevingsvisie dienden fracties 3 amendementen en 2 moties in. De raad nam het amendement van PUUR en D66 over sport en cultuur unaniem aan. Het amendement van de VVD over het tijdstip van inwerkingtreding werd verworpen. Het amendement van D66, PUUR, NZLokaal, GroenLinks en DOEN! over de borging van een toereikend ruimtelijk toetsingskader werd ruim aangenomen met 25 stemmen voor en 1 tegen. De raad nam daarna het raadsvoorstel voor het vaststellen van de omgevingsvisie unaniem aan. Vervolgens verwierp de raad de motie van D66 over de invulling van de kaders voor participatie. D66 trok de motie over programma’s binnen de omgevingswet terug omdat deze overbodig bleek. 

Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen

In dit overkoepelende bestemmingsplan zijn de begrippen en regels die voor Noordwijk gelden voor het gebruik van woningen, zoals vakantieverhuur, bed & breakfast en kamerverhuur vastgelegd. Op het raadsvoorstel werd door NZLokaal een amendement ingediend dat voorstelt het ontbreken van regels over toeristische verhuur te repareren. Dit amendement nam de raad unaniem aan. Het raadsvoorstel zelf werd daarna aangenomen met 16 stemmen voor en 10 tegen.

Verwervingsbudget parkeergarage Oude Zeeweg 

In dit raadsvoorstel stelt het college voor budget ter beschikking te stellen voor de aankoop van een bestaande parkeergarage aan de Oude Zeeweg. De raad nam het raadsvoorstel aan met 18 stemmen voor en 8 tegen. De door de VVD en het CDA ingediende motie over het voor aanvang van het (hoog)seizoen beëindigen van de tijdelijke maatregel parkeerplaatsen, werd aangenomen met 17 stemmen voor en 7 tegen.

Actuele moties

De gemeenteraad discussieerde ook over 3 actuele moties: 

 • NZLokaal diende naar aanleiding van de ‘Wijkrenovatie Zeeburg' een actuele motie in waarin de fractie het college verzoekt met de insprekers in de raadscommissie in gesprek te gaan vanwege onvrede over het participatietraject. De raad nam deze motie aan met 21 stemmen voor en 5 tegen.
 • D66 verzocht het college met een motie om samen met de inwoners en relevante partners bij de Kuuroordvisie een plan van aanpak te maken voor een gefaseerde opwaardering van het openbaar gebied. Deze motie werd aangenomen met 14 stemmen voor en 12 tegen.
 • Bruisend Noordwijk verzocht het college in een motie om in het uitvoeringsprogramma bij de Kuuroordvisie aandacht te besteden aan de uitwerking van het kuuroord in relatie tot cultuur in alle kernen van de gemeente en het buitengebied. De gemeenteraad verwierp deze motie met 9 stemmen voor en 17 tegen. 

Kijk de vergaderingen terug

 • U kunt de raadsvergadering van dinsdag 22 februari 2022 digitaal terugkijken.
 • De bespreking van het ‘Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp Noordwijk 2022’ start vanaf 0.39 minuten.
 • Het raadsvoorstel Strandnota 2022-2026, is te zien vanaf 1.57 minuten.
 • Het vervolg van de besprekingen op woensdag 23 februari 2022 kunt u digitaal terugkijken.
 • De vergadering over het raadsvoorstel Varianten-studie aangaande de uitvoering van de gemeentelijke bouwtaken, start meteen vanaf het begin van de opname.
 • Het raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Noordwijk, kunt u terugzien vanaf 1.22 minuten.
 • Het raadsvoorstel Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen, vanaf 1.53 minuten.
 • Het raadsvoorstel Verwervingsbudget parkeergarage Oude Zeeweg 57A te Noordwijk, vanaf 2.34 minuten.
 • De bespreking van de Actuele moties is te zien vanaf 3.23 minuten.