Grote meerderheid raad voor zonnepark langs N206

De raadsvergadering van 15 oktober 2019 stond in het teken van de Najaarsnota, het raadsvoorstel over het Themajaar 2020 en het zonnepark Leeuwenhorsterhoek langs de provinciale weg N206. Ook werd er gesproken over het lokale minimabeleid in de gemeente Noordwijk.

Unanieme steun voor Najaarsnota

Alle fracties gingen akkoord met de Najaarsnota. In 2019 sluit de gemeente Noordwijk af met een positief resultaat van € 175.041,-. Dit komt met name door de hogere rijksbijdrage van € 2,4 miljoen. Dit jaar was de Najaarsnota beperkt van opzet. Dat is het gevolg van het beleidsarme jaar na de fusie. In 2020 gaat dat veranderen, want dan is er ruimte voor nieuw beleid, zo gaf wethouder Roberto ter Hark aan.

Verschillende onderwerpen uit de Najaarsnota werden besproken. Zo was er steun voor de nieuwe toegangsborden voor de gemeente Noordwijk. Daarvoor is een bedrag van ruim € 42.000,- vrijgemaakt. De suggestie van de PvdA om de oude borden tweedehands te verkopen kreeg steun vanuit andere fracties

Verschillende raadsleden wilden verder een structurele oplossing voor de (incidentele) vrijwilligersvergoedingen voor de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). Ook werd het college verzocht om te investeren in het recreatiegebied Oosterduinsemeer. Op beide punten komt wethouder Ter Hark de raad volgend jaar tegemoet.  

Steun voor themajaar 75 jaar vrijheid

Een grote meerderheid steunde het voorstel om ’75 jaar vrijheid’ als thema te kiezen voor 2020. Hiermee sluit de gemeente aan bij het landelijke themajaar. Fracties wezen op het belang van het thema vrijheid voor nieuwe generaties en de grote offers die in het verleden zijn gebracht.

NZLokaal en DOEN! noemden daarbij het initiatief om struikelsteentjes te plaatsen in de gemeente. Deze gedenksteentjes komen op plekken waar Joden werden afgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het initiatief past mooi in het themajaar vonden de fracties. 

Ook CDA, VVD, Lijst Salman Noordwijk, PvdA en GroenLinks waren positief. De laatste fractie wilde het thema daarbij breder invullen. Gericht op de inclusieve samenleving en respect voor de ander. 

PUUR en D66 stelden kritische vragen over de keuze om aan te sluiten bij het landelijke themajaar. Daarbij onderstreepten zij de relevantie van een uniek Noordwijks themajaar, waarbij de gemeente zich kan onderscheiden en ook inkomsten kan genereren. Zoals ook de afgelopen jaren het geval is geweest.

Wethouder Sjaak van den Berg vond het echter logisch om aan te sluiten bij het landelijk thema. We moeten de samenleving geen twee thema’s opdringen. Ook Noordwijk Marketing en andere organisaties waren voor deze keuze. Daarbij is het volgens de wethouder heel passend om de eerder genoemde struikelstenen mee te nemen. 

Verhoging budget voor themajaar

De grote meerderheid was ook voor een verhoging van het budget voor het themajaar. Op dit moment is er € 100.000,- gereserveerd. De raadsleden wezen erop dat de voorgaande jaren altijd € 150.000,- werd vrijgemaakt. Daarnaast is de gemeente Noordwijk groter geworden en zijn er waarschijnlijk meer verenigingen die activiteiten willen organiseren. 

Hoewel de wethouder het niet noodzakelijk achtte, werd door D66, VVD, CDA, PvdA en PUUR een amendement ingediend om het bedrag te verhogen. De fracties willen in totaal € 200.000,- voor evenementen ter beschikking stellen. Hierover wordt in de volgende raadsvergadering verder gesproken.

Veel steun voor zonnepark Leeuwenhorsterhoek

Binnen de raad was veel steun voor de aanleg van zonnepark Leeuwenhorsterhoek langs de provinciale weg N206. Het zonnepark voorziet 700 huishoudens in de gemeente jaarlijks van energie.

Een grote meerderheid gaf voor deze pilot een verklaring van geen bedenkingen af. Alleen de CDA-raadsleden Beugelsdijk en Van Haaster stemden tegen. Zij waren onder andere bang voor de precedentwerking en de gevolgen voor het landschap. 

Het is nu aan de provincie Zuid-Holland om akkoord te gaan. En daar ligt een uitdaging. Volgens wethouder Van den Berg kijkt de provincie kritisch naar dit plan en strookt het niet met het nieuwe provinciale coalitieakkoord, waarbij ‘zon op daken’ centraal staat. Ook is de gevraagde omgevingsvergunning in strijd met het geldende bestemmingsplan. 

Aan de andere kant heeft de provincie met Holland-Rijnland afgesproken om binnen het regionaal energieakkoord faciliterend te zijn aan nieuwe initiatieven. Daarom moet met de provincie en de provinciale staten het gesprek worden aangegaan, zo gaven verschillende fracties aan. De provincie moet de gemeente hier tegemoet komen was de algemene opvatting.

Minimabeleid voor alle kernen

Tenslotte kwam het lokaal minimabeleid aan de orde. Er werd besloten om het minimabeleid van het oude Noordwijk ook voor de andere kernen van de gemeente Noordwijk toe te passen. Ook inwoners uit Noordwijkerhout en De Zilk kunnen dus gebruik maken van de regelingen. 

Met dit beleid wordt geprobeerd om mensen die in armoede leven, zoveel mogelijk te stimuleren om actief aan de samenleving deel te nemen, zo gaf wethouder Salman aan. Inwoners moeten zo min mogelijk sociale uitsluiting ervaren. Hierbij werd specifiek aandacht besteed aan regelingen voor kinderen en ouderen. 

Verlenging tot en met 2020 

De raad besloot het lokaal minimabeleid en de uitvoeringsregels (deelverordening Maatschappelijke Participatie en het Lokaal Noodfonds Noordwijk) te verlengen tot en met 2020. Een amendement van VVD, GroenLinks, Lijst Salman Noordwijk, NZLokaal en D66 van die strekking werd met steun van alle fracties (met uitzondering van de PvdA) aangenomen.  

Daarmee wordt de tijdsperiode verkort, aangezien het college eerder uitging van een verlenging tot en met 2021. Die verkorting houdt verband met het feit dat het huidige minimabeleid nog steeds is gestoeld op de armoedemonitor in Noordwijk. Volgens de gemeenteraad is een integraal herziend minimabeleid op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk.

Een motie van de PvdA, D66 en GroenLinks werd ook aangenomen. Daarmee wordt het college verzocht om zo mogelijk dit jaar met een aangepaste deelverordening Maatschappelijke Participatie te komen, met onder andere een verhoging van de vermogensgrens en het openstellen van de computerregeling voor kinderen. 

Raadsvergadering terugkijken? 

Benieuwd naar het debat? De raadsvergadering kunt u natuurlijk terugkijken.