Grote meerderheid Raad stemt in met Begroting 2020

Op dinsdag 5 november 2019 vond er een raadsvergadering plaats over de begroting 2020 van de gemeente Noordwijk. Een grote meerderheid van de raad stemde hiermee in. Ook werden er maar liefst 26 moties ingediend, waarvan er 13 moties werden aangenomen.

Inbreng NZ Lokaal

De gemeenteraad startte al om 16:00 uur met dit belangrijke debat. NZ Lokaal begon met het bedanken van de ambtelijke ondersteuning voor hun enorme inzet. De begroting is een helder en toegankelijk stuk geworden. De partij vroeg o.a. meer aandacht voor het aanpakken van de winkelleegstand in de kernen en het voorzieningenniveau in De Zilk.

Noordwijk als uitvalsbasis Formule 1

De komende drie jaar is de formule 1 terug in Nederland/Zandvoort. NZ Lokaal ziet hiervoor kansen voor de gemeente Noordwijk. ‘Uitvalsbasis’ Noordwijk kan de gemeente Zandvoort helpen met hun logistieke uitdagingen, bijvoorbeeld op het terrein van voldoende slaapplekken. 

NZ Lokaal diende een motie in om hiervoor de mogelijkheden te onderzoeken. Deze motie werd aangenomen door een ruime meerderheid van de raad. Ook wethouder Ter Hark stond positief tegenover deze motie. De formule 1 biedt kansen voor Noordwijk, zo gaf hij aan. De gemeente gaat hier met een realistische pro-actieve blik naar kijken.

Energiecoaches voor lage inkomens 

Ook diende NZ Lokaal samen met D66 een motie in over energiecoaches. Zij kunnen huishoudens met lage inkomens adviseren over energiebesparing. Deze motie werd aangenomen door een ruime meerderheid van de raad. Het college gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de gemeente Noordwijk.

PUUR: wel bollen maar geen ballen

PUUR was kritisch over de begroting van het college. De samenvatting van de begroting was volgens de fractie: “wel bollen maar geen ballen.” PUUR had vooral veel kritiek op de aanpak voor een nieuwe Omgevingsvisie en vroeg zich af waarom preventie in het sociaal domein niet als hoofddoel is benoemd. Verder riep de partij het college op om terug te komen op het besluit rondom Bronsgeest en deze prachtige plek volledig te benutten voor woningbouw.

Motie van treurnis over afboeking Bronsgeest

Samen met D66, PvdA en GroenLinks diende PUUR een motie van treurnis in voor het college. De partijen waren van mening dat de gemeenteraad niet transparant is geïnformeerd over dat in de begroting rekening wordt gehouden met de afboeking van ruim € 10 miljoen van de Nuon reserve voor Bronsgeest. Ook is het college hierover niet publiekelijk het debat aangegaan. De motie werd verworpen. Zowel de meerderheid van de raad als wethouder Ter Hark waren van mening dat transparantie hierover wel degelijk is gegeven.   

VVD: daadkracht en concreet beleid

De VVD was positief over de vernieuwende wijze waarop deze begroting tot stand is gekomen: met scrumsessies, participatie en kernavonden met inwoners. Het college zoekt de samenwerking op met de raad, inwoners, bedrijven en instellingen en dat geeft veel vertrouwen.

Wel riep de partij met een motie op tot een nadere concretisering van het beleid en een bestuurlijke termijnagenda. Dit draagt bij aan helder, betrokken en daadkrachtig overheidsbestuur. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Het college beloofde hier gevolg aan te geven.

Ook was de VVD kritisch op het functioneren van de Omgevingsdienst West-Holland. Het gaat hier om het verlenen van omgevingsvergunningen voor inwoners. Deze taak heeft de gemeente uitbesteed aan de ODWH. 

GroenLinks: meer tijd voor zorg

GroenLinks stelde in haar inbreng kritische vragen op tal van punten. Zij maakte zich o.a. zorgen over de toegenomen regeldruk die zorgprofessionals ervaren. Deze tijd, energie en geld kunnen zij beter in de zorg voor mensen investeren. Vereenvoudiging van regelgeving is nodig.  

In een motie stelde de partij voor om zorgaanbieders actief te betrekken bij afstemming en verbetering van de inkoopprocedures van zorg. De motie werd aangenomen door de meerderheid van de raad.

Wegwerpplastic en duurzaam bouwen

Samen met D66 en de PvdA diende GroenLinks een motie in om wegwerpplastic in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen bij evenementen en bedrijfs- en sportkantines in de gemeente. Deze motie werd unaniem aangenomen. Het college gaat het gesprek aan met bedrijven en instellingen om te komen tot alternatieven voor het gebruik van plastic.

Een motie van GroenLinks en D66 over duurzaam bouwen werd ook aangenomen. Nieuwe ambities hierover worden daarmee een leidraad voor de gemeente Noordwijk.

CDA: maak begroting SMART

Het CDA wilde graag dat het college de begroting in het vervolg SMART maakt en daarbij een termijnagenda, mijlpalen en planningen. De fractie gaf het college complimenten over de zaken die voortvarend zijn opgepakt, zoals de bedrijveninvesteringszones (BIZ) in Noordwijk aan Zee en Binnen en de aandacht voor de parkeerproblemen.

Verlichting Gooweg en openbare toiletvoorzieningen 

Het CDA riep samen met NZ Lokaal in een motie op om het verbindende fietspad tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, de Gooweg, in zijn geheel te voorzien van ‘slimme’ verlichting om het veiligheidsgevoel te vergroten. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. 

Met een motie over openbare toiletvoorzieningen werd unaniem ingestemd. Er zijn op dit moment nauwelijks tot gaan openbare toiletvoorzieningen waar bezoekers en inwoners gebruik van kunnen maken. Het college gaat kijken naar mogelijke locaties voor openbare toiletvoorzieningen, o.a. op het strand. 

Ook werd een motie over De Schelft unaniem aangenomen. Het college moet het onderzoek naar de toekomst van De Schelft, voor de kern Noordwijkerhout een onmisbare schakel, voortvarend oppakken. Tenslotte ging de meerderheid van de raad akkoord met het mogelijk maken van kortstondige huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen (en niet in de kernen).

D66: beleidsdoelen college vaag

D66 vond de beleidsdoelen in de begroting nogal vaag geformuleerd. Waar mogen we het college straks op afrekenen? De fractie vroeg aandacht voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door de strandpendel te verbinden met station Voorhout. Ook wilde zij in regionaal verband inzetten op snelfietspaden naar station Voorhout en station Sassenheim.

Een motie van D66, de PvdA en het CDA over de financiering van het Erfgoedfonds werd aangenomen. Het college moet in overleg treden met het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk om te komen tot een breed gedragen beleidsplan voor het Noordwijks erfgoed.

Ook diende de partij samen met PvdA, PUUR, CDA en GroenLinks een motie in over de huisvesting voor de scholen De Zeehonk en Wakersduin. Deze motie werd aangehouden, aangezien wethouder Salman aangaf dat een externe partij onafhankelijk onderzoek gaat doen of het gekozen voorkeursscenario hier echt de enige oplossing is.

Lijst Salman Noordwijk: betere toegang voor mindervaliden 

De Lijst Salman Noordwijk sprak o.a. over de zorgwekkende leegstand van winkelgebieden. Ook wilde de partij dat sociale woningbouw in de regel eeuwigdurend is en niet zoals nu wordt vastgesteld op 30 jaar. 

Lijst Salman Noordwijk vroeg aandacht voor het gebrek aan straatverlichting, bijvoorbeeld langs de Nachtegaalslaan in Noordwijk. Een motie hierover (ingediend samen met D66, CDA en NZ Lokaal) werd unaniem aangenomen. Het college gaat ervoor zorgen dat de Nachtegaalslaan goed verlicht wordt, zodat de veiligheid beter wordt en het gevoel van onveiligheid afneemt.

Verder werd ook een motie voor betere toegang voor mindervaliden (door dezelfde partijen ingediend) unaniem aangenomen. Er wordt een kwalitatief goed pad op het strand neergelegd, zodat de bereikbaarheid van de kustlijn voor de minder valide strandbezoeker mogelijk wordt gemaakt.

PvdA: grenzen aan toerisme

De PvdA gaf in haar bijdrage aan dat er voor de fusie hoge verwachtingen waren binnen de gemeenteraden en bestuur, maar dat de daden na de fusie van dit college veel minder ambitieus zijn. 

Ook benoemde de partij de overlast die toerisme met zich meebrengt, zoals drukte op de strand en de boulevards. De PvdA vroeg het college een breed onderzoek te starten naar de gevolgen en wenselijkheid van het almaar toenemend toerisme. Dit verzoek kreeg echter geen steun bij het college en de raad. Zij wezen op het belang van het toerisme voor de gemeente Noordwijk.

Verder keek de PvdA kritisch naar de gemeentelijke communicatie. Hoe kan het bijvoorbeeld dat iemand in de krant moet lezen dat er 80 arbeidsmigranten in de buurt worden gehuisvest? 

DOEN!: meer aandacht voor digitale veiligheid

De fractie van DOEN! gaf aan positief kritisch naar de begroting te hebben gekeken. Het college maakt volgens DOEN! onvoldoende duidelijk wat de resultaten zijn waarop wordt ingezet. DOEN! is blij dat er binnen de nieuwe gemeente al minder in ‘wij/zij denken’ wordt gedacht. 

De partij vroeg wethouder Ter Hark o.a. de al bekende gevaarlijke verkeerssituaties in de gemeente Noordwijk snel aan te pakken. Ook moet er meer aandacht komen voor digitale veiligheid en concrete plannen op het gebied van verduurzaming. 

Samen maken we Noordwijk 

Burgemeester Hermans-Vloedbeld gaf aan namens het college trots te zijn op de nieuwe gemeente en de prestaties die tot nu toe zijn geleverd. We staan steeds beter in verbinding met elkaar, stelde de burgemeester. Ook volgend jaar gaat het college door met de college-agenda “Samen maken we Noordwijk.” 

Raad stemt in met Programmabegroting 2020

Aan het einde van de avond stemde een meerderheid van de raad in met de begroting voor volgend jaar. PvdA, GroenLinks, PUUR en D66 stemden om verschillende redenen tegen. PUUR gaf in een stemverklaring aan wel in te kunnen stemmen met de voorgestelde verbeteringen in de structuur van de begroting.

Raadsvergadering terugkijken?

Benieuwd naar het debat over de begroting 2020? De raadsvergadering kunt u natuurlijk terugkijken.