Gewijzigde voorstellen begroting sociale dienst en herontwikkeling Viaductweg aangenomen

De gemeenteraad van Noordwijk nam tijdens de raadsvergadering van 30 november bij de behandeling van de raadsvoorstellen van het college 2 amendementen en een motie aan. De voorliggende raadsvoorstellen gingen over de gewijzigde begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek en de herontwikkeling van een locatie aan de Viaductweg in Noordwijkerhout.

Wijziging begroting Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

De organisatie die namens Noordwijk en andere gemeenten in de Bollenstreek de taken van de sociale dienst uitvoert, de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek, diende bij de deelnemende gemeenten het verzoek in de begroting te wijzigen. 

Gestegen uitgaven

De halfjaarcijfers van 2021 laten namelijk zien dat de uitgaven met name op het gebied van de huishoudelijke hulp en begeleiding ruim zes ton hoger waren dan voorzien. Ook keerde de organisatie voor ruim 3,1 miljoen euro uit aan corona steunmaatregelen aan ondernemers. In de raadsvergadering besprak de raad dit verzoek en gaf de ISD Bollenstreek zienswijzen mee over de wijze waarop de raad wil dat de ISD Bollenstreek haar taken uitvoert. 

Investeren

Het amendement van de fracties van PUUR en DOEN! stelde voor om als zienswijze mee te nemen dat de gemeenteraad graag adviezen en voorstellen ontvangt voor slimme investeringen waarmee onnodige uitgaven worden vermeden en/of worden teruggedrongen. Deze tekst komt in de plaats van de voorgestelde zienswijze waarin de raad van de ISD Bollenstreek voorstellen zou willen ontvangen waardoor de kosten op termijn beheersbaar of teruggedrongen worden. Het amendement werd aangenomen met 15 stemmen voor en 12 tegen. Daarna werd het raadsvoorstel voor een zienswijze op de begroting gewijzigd. Uiteindelijk stelt het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek de begroting definitief vast. 

Herontwikkeling locatie Viaductweg

Omdat de basisscholen in Noordwijkerhout kampen met ruimtegebrek stelt het college in het raadsvoorstel ‘Herontwikkeling locatie Viaductweg’ voor om op de plek waar vroeger de Ireneschool stond, een schoolgebouw en woningen te bouwen.

Woonvisie volgen

In een amendement op dit raadsvoorstel stelde D66 met de fracties NZLokaal, GroenLinks, PUUR en de PvdA voor om bij de woningbouw de regels voor de verdeling van de soorten te bouwen woningen (sociale woningbouw, middenklasse en dure woningen) toe te passen zoals de gemeenteraad eerder vastgelegde in de Woonvisie. Dit amendement werd door de raad met 21 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 

Duurzamer

Het amendement ‘Tandje erbij’ van GroenLinks met D66, Puur, de PvdA en NZLokaal stelt voor om aan de herontwikkeling van de Viaductweg een aantal kaders toe te voegen die de duurzaamheid van het project verhogen. Zo stelden de fracties onder andere voor de daken van de nieuwe gebouwen zo goed mogelijk te gebruiken voor energiewinning en op die daken meer energie op te wekken dan er in de gebouwen wordt verbruikt. In haar reactie gaf het college aan dat gevraagde zonnepanelen en energieopwekking al in het plan staan en dat het college in het raadsvoorstel daarnaast ook kiest voor de opdrachten op het gebied van klimaatadaptatie en wateropvang. Het amendement werd verworpen met 16 stemmen voor en 11 tegen. 

Geclusterd wonen

Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Herontwikkeling locatie Viaductweg’ werd daarna met 22 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. Vervolgens besprak de raad de motie ‘Geclusterd woonaanbod op locatie Viaductweg’ van de fracties NZLokaal en DOEN!. In deze motie vragen de fracties bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan te onderzoeken of, en zo ja, hoe op de locatie Viaductweg een geclusterd woonaanbod kan worden gerealiseerd. De raad stemde in met deze motie met 22 stemmen voor en 5 tegen. 

Actuele moties

De raad sprak op 30 november 2021 ook over 3 actuele moties. In actuele moties vragen fracties aandacht voor actuele zaken. 

Wachtlijsten en cliëntenstops jeugdhulp

In de motie ‘Jeugdhulp actie nu’ droegen de PvdA, DOEN! en Bruisend Noordwijk het college op per direct actie te nemen gericht op het wegnemen van cliëntenstops en het terugbrengen van wachttijden in de jeugdzorg. Ook vroegen ze de raad maandelijks op de hoogte te houden van de genomen maatregelen en de effecten die deze hebben gesorteerd. 

Meerdere fracties herkenden de urgentie en kondigden aan met voorstellen voor oplossingen voor dit probleem in hun verkiezingsprogramma’s te komen. Deze motie werd verworpen met 19 tegen en 8 stemmen voor.

Voorzieningenniveau jeugdhulp

Raadslid Duivenvoorde van het CDA vroeg de raad in een motie om zo snel mogelijk te discussiëren over het voorzieningenniveau voor de jeugdzorg in Noordwijk. De wethouder adviseerde de motie aan te houden omdat de verordening over de jeugdhulp voorzieningen in de komende maanden naar de raad komt. De motie werd met 19 stemmen tegen en 8 voor verworpen.

Doorstroming op de woningmarkt 

In een actuele motie van NZLokaal met DOEN!, Bruisend Noordwijk en het CDA verzoeken de fracties het college om een doorstroommakelaar of wooncoach aan te stellen die mensen begeleidt in het maken van de juiste keuze en wijst op mogelijkheden. En zij verzoeken het college snel met de wooncorporaties in overleg te gaan en dit in de nieuwe prestatieafspraken in het najaar van 2021 vast te leggen.

Wethouder Alkemade lichtte toe dat net in de conceptprestatieafspraken met drie woningstichtingen is vastgelegd dat er een doorstroommakelaar komt. De motie werd verworpen met 16 tegen en 11 voor. 

Terugkijken

Bekijk de digitale raadsvergadering

  • De behandeling van het raadvoorstel ‘Wijziging begroting Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek’ en het amendement vindt u vanaf 14.50 minuten.
  • Vanaf 41:50 minuten kunt u de bespreking van de 2 ingediende amendementen op het raadsvoorstel ‘Herontwikkeling locatie Viaductweg’ en de motie terugzien.
  • De bespreking van de actuele moties start vanaf 2.05.40 (motie Jeugdhulp actie nu), 2.37.35 minuten (motie Gewenste voorzieningenniveau jeugdzorg) en 2.53.35 minuten (motie Doorstroming op de woningmarkt).