Bouwplannen en het buitengebied

De gemeenteraad van Noordwijk sprak tijdens de raadsvergadering van 10 mei 2022 onder andere over de aanschaf van een aantal percelen aan de Achterweg, de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en een actuele motie van D66.

Achterweg

BollenveldenDe raad stemde in met 2 raadsvoorstellen over de aankoop van percelen aan de Achterweg. Het college, burgemeester en wethouders stelde voor een stuk grond aan de Achterweg te kopen vanwege toekomstige woningbouw. En met de aankoop van 2 andere percelen kan de gemeente de toekomstige woningbouwlocatie ontsluiten. Het ingebrachte amendement van de PvdA haalde het niet.

Buitengebied

De raad sprak uitgebreid over het voorstel voor de 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2015. Dit raadvoorstel gaat onder andere over het oneigenlijk gebruik van agrarische bedrijfswoningen. Verder zijn in het raadsvoorstel Greenport ontwikkelingen meegenomen en verbeteringen en/of correcties verwerkt. De raad nam het voorstel aan met 23 stemmen voor en 4 tegen. De 2 door het CDA ingebracht amendementen om bijlagen te schrappen werden teruggetrokken. Het amendement van de PvdA over het schrappen van Leeweg 23 werd verworpen met 19 stemmen tegen en 8 voor. De moties van de PvdA en GroenLinks werden aangehouden en zullen op een ander moment weer worden ingediend. 

Oneigenlijk

Achtergrond van de herziening is dat een aantal bewoners/eigenaren van agrarische bedrijfswoningen in het buitengebied van Noordwijkerhout en De Zilk de gemeente hebben gevraagd om hun woningen met de bestemming 'Bedrijfswoning' om te zetten in de bestemming 'Wonen' (burgerwoningen). De bedrijfswoningen zijn namelijk niet meer onderdeel van het agrarische bedrijf of het agrarische bedrijf is inmiddels gestopt, maar de voormalige agrariërs wonen nog in de huizen. Door de bestemming van de woningen is nu sprake van oneigenlijk gebruik van de bedrijfswoningen. De herziening biedt meer mogelijkheden deze woningen te kunnen blijven bewonen of op de woningmarkt te verkopen.

Actuele motie

De actuele motie van D66 met de PvdA, NZLokaal, GroenLinks over het werkproces bij bestemmingsplannen werd verworpen, met 19 stemmen tegen en 8 voor. De motie riep het college op om tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet de werkwijze te herstellen waarbij het college een ontwerpbestemmingsplan aan de raad voorlegt voordat deze na akkoord voor inspraak wordt vrijgegeven.

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering digitaal terugkijken.