Begroting 2022 met ruime meerderheid aangenomen

Op woensdag 10 november 2021 besprak de gemeenteraad van Noordwijk in een digitale vergadering de begroting voor 2022. Het voorstel voor de begroting werd met 23 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

Terugblik

Tijdens de begrotingsraad blikten de fracties eerst in de Algemene beschouwingen terug op de afgelopen 3 jaar van de nieuwe gemeente Noordwijk. Diverse fracties spraken daarbij hun complimenten uit over wat er de afgelopen jaren is bereikt onder moeilijke omstandigheden door corona. De fracties gaven tijdens de Algemene beschouwingen ook hun visie op de toekomst en wat er in hun ogen de komende jaren in Noordwijk zou moeten gebeuren. Hieronder leest u meer over de inbreng van de verschillende fracties.

Moties en amendementen

De raad besprak bij de behandeling van de begroting meerdere amendementen en moties. De VVD en Bruisend Noordwijk brachten drie amendementen (wijzigingsvoorstellen) in op de begroting, over lastenverlichting, hondenbelasting en leges. Verder bespraken en stemden de fracties over zes moties. In een motie vragen raadsleden het college iets wel of juist niet te doen. Zo waren er moties over uiteenlopende onderwerpen zoals ja-ja stickers, menstruatie armoede en beleidsruimte voor de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van maart 2022. 

De Schelft krijgt een zwembad

Na de begroting werd ook gesproken over een initiatiefvoorstel van meerdere fracties om De Schelft te herbouwen met multifunctionele hal en een basaal zwembad. Dit voorstel werd 20 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. Lees meer over de herbouw van De Schelft.

Terugkijken

Bekijk digitaal de bespreking van het de begroting 2022. Hieronder vindt u de inbreng van de 10 fracties in de gemeenteraad van Noordwijk.

NZLokaal

NZLokaal haalde in de Algemene beschouwingen onder andere aan dat terwijl Noordwijk een stevige financiële positie heeft, het niet gezond is om een overvolle kas te hebben. Want daarmee doe je volgens de fractie de inwoners en bedrijven tekort. NZLokaal sprak zich uit over ontbossing en ziet graag dat de bomen die zijn verdwenen in gelijke aantallen weer teruggeplaatst worden. Verder heeft de fractie zorgen over de krapte op de lokale arbeidsmarkt bij bedrijven en de gemeente. De fractie verzoekt het college meer te doen aan goede woonhuisvesting voor buitenlandse werknemers, te zorgen voor alternatieve huisvesting en strenge controle en handhaving.

Initiatiefvoorstel De Schelft

NZLokaal is blij dat dat het college na een eerdere motie van de fractie goed heeft gezocht naar financiële dekking voor de herbouw van De Schelft met en zwembad. NZLokaal diende met de VVD, Doen!, D66 en PUUR een initiatiefvoorstel in om de herbouw van De Schelft met een multifunctionele hal en een basaal zwembad mogelijk te maken. Dit voorstel behaalde een grote meerderheid.

VVD

De VVD noemde het een groot goed dat het college de kans met beide handen aangegrepen om eindelijk wat de doen aan de ‘shameplekken’ zoals het Vuurtorenplein en het Gat van Palace. Verder pleitte de VVD ervoor dat er op korte termijn een integraal beleid komt voor de invulling van de kuuroord status van Noordwijk. 
De VVD verzocht het college blijvend aandacht geven aan de verdere ontwikkeling van De Zilk. De fractie complimenteerde het college dat zij in deze collegeperiode de procedure voor woningbouw in Bronsgeest bijna heeft afgerond. En de VVD uitte zorgen over de prestaties van de omgevingsdienst ODWH. De fractie is het vertrouwen in de organisatie kwijt en stelt voor dat de gemeente de bouwtaken terugneemt.

Amendement lastenverlichting

De VVD diende bij de begroting het amendement ‘Lastenverlichting inwoners’ in waarin de fractie voorstelt inwoners een eenmalige tegemoetkoming van 25 euro per aanslag van de eigenarenheffing van de rioolheffing toe te kennen. Het amendement werd verworpen met 23 stemmen tegen en 4 voor.  

CDA

Het CDA is blij met de sluitende begroting, maar constateerde dat de algemene reserve, de solvabiliteit en weerstandsvermogen van de gemeente omlaag gaan. Het CDA is ook bezorgd dat de gemeente meer wensen heeft dan dat er aan algemene reserve is. Zoals  een betere bereikbaarheid bij een groeiende gemeente en de duurzaamheidsopgave. 
Het CDA heeft net als meer fracties zorgen over de toekomstige teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds. Het CDA pleit voor rentmeesterschap en behoedzaam omgaan met de door de inwoners opgebrachte inkomsten. 

Sociaal domein

Verder wil het CDA dat het college de gemeenteraad beter informeert over het sociaal domein, met name de kosten en de wachtlijsten. Het CDA pleit voor een onderzoek naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de budgetten voor jeugdzorg. Het CDA complimenteerde het college dat zij in de begroting ruimte hebben gemaakt voor nieuw beleid door een volgend college. 

Motie aangenomen

Het CDA diende met de fractie Doen! een motie in die oproept de verordening bestemmingsreserve sociale woningbouw te herzien. Deze motie werd met 24 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.

Lijst Salman Noordwijk

Lijst Salman dringt aan op meer aandacht voor Noordwijk als één gemeente, in plaats van aandacht voor de identiteit van de vier kernen. De fractie drong erop aan dat de gemeente zich meer profileert als sterke partner in de regio, vooral op het gebied van verkeer. Lijst Salman roept het college op volgend jaar werk te maken van parkeerbeleid, want dat gaat volgens de fractie de komende jaren helemaal verkeerd. Ook pleit zij ervoor de inwoners beter uit te leggen wat de gemeente wil met het kuuroord. Volgens Lijst Salman begrijpen de inwoners er niks van, het is ‘een te deftig woord’. 

Onkruid, woningen

Verder heeft Lijst Salman Noordwijk grote zorgen over de openbare ruimte en noemt het schandalig zoals het onkruid er in Noordwijk bij staat. Ook Lijst Salman dringt er bij het college op aan de juiste woningen te bouwen, niet alleen maar dure woningen. De fractie is trots dat het college locaties vond voor sociale woningbouw en is blij dat de afspraken binnen het college over bouwen in Bronsgeest worden nagekomen. Hoewel zij de invulling van die plannen graag anders had gezien. 

PUUR

PUUR uitte ook zorgen dat de sociale woninghouw achterblijft en is teleurgesteld over de daadkracht van het college wat betreft integriteit. PUUR is blij met de structurele investeringen in de begroting, zoals de investering in cultuur. De leden van deze fractie vinden het attent van het college dat in de begroting ruimte is voor nieuw beleid door het nieuwe college. 

Voortgangscontrole

Verder vraagt de fractie het college te zorgen voor een nauwkeurige voortgangscontrole op de Horeca & retailvisie en de financiële injectie in het kuuroord. PUUR is bezorgd over het vertrek van kundige ambtenaren en ziet dat er veel werk wordt uitbesteed. PUUR noemt de verhoging een onaangenaam cadeau van het college voor huizenbezitters. 

GroenLinks

GroenLinks vroeg zich af wat de waarde is van een sluitende begroting, als uitdagingen blijven liggen, deze niet worden vertaald in concrete plannen en de benodigde budgetten niet zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Zij zien dat de financiële investeringen in duurzaamheid achterblijven bij de investeringen in horeca, retail, toerisme en de entree van Noordwijk. GroenLinks vraagt het college de nadruk te leggen op de inwoners en niet op reclame voor Noordwijk. 

Betaalbare woningen

GroenLinks pleit voor bouwen van sociale huur- en betaalbare woningen zodat ook alle hotel-, winkel- en landbouwondernemers, maar ook handhaving, onderwijs- en zorginstellingen hun werknemers gewoon binnen onze gemeente kunnen huisvesten. 

Diverse moties

GroenLinks bracht vier moties in bij de begrotingsbehandeling. De motie ‘Iedereen een warm thuis’ met de PvdA werd ingetrokken, en de motie ‘Noordwijk vriendelijke reclame’ zal tijdens een volgende vergadering opnieuw ingebracht. De motie ‘Menstruatie armoede’ waarin de fractie onder andere oproept de omvang van dit probleem te onderzoeken, werd met 22 stemmen tegen en 5 voor verworpen. 

D66

D66 constateert tijdens de Algemene beschouwingen dat het college de aanbevelingen van de Raadwerkgroep Wonen niet opvolgt. Zij zien ook weinig terug van de breed door de raad gesteunde moties en amendementen op het gebied van bereikbaarheid. D66 vindt verder dat het college geen prioriteit geeft aan duurzaamheid. 

Weglakcultuur

De fractie dringt aan op een nieuwe bestuurscultuur waarbij stukken die de basis vormen van collegebesluiten en raadsvoorstellen, weer ter inzage komen van raadsleden. D66 zou ook graag een meer open en ontspannen verhouding tussen de ambtelijke organisatie en raadsleden zien. D66 hekelt de weglakcultuur, waarbij in stukken de namen van ambtenaren zijn weggelakt. 

Moties

D66 diende vier moties in, over een coördinerend architect bij het project Noordwijk Zeewaardig, ja-ja stickers, een wijziging in de verordening sociale huurwoningen en een motie die pleit voor meer beleidsruimte voor de nieuwe gemeenteraad. Alleen de motie over ruimte voor de raad werd aangenomen, met 25 stemmen voor en 2 tegen. 

PvdA

De PvdA uitte zorgen over het vertrouwen in het gemeentebestuur en vroeg het college wat het gaat doen met de uitkomsten van de ‘Quick scan lokale democratie’. Dit onderzoek liet zien dat bijna de helft van de deelnemers geen vertrouwen heeft in het gemeentebestuur en niet tevreden is over de raad en het college. De PvdA pleit voor nieuwe bestuursstijl, met meer participatie en transparantie. De fractie vindt dat inwoners geïnformeerd moeten worden over belangen en banden van het college. 

De juiste dingen?

De PvdA signaleert dat het college aandacht heeft voor de horeca en retail in Noordwijk aan Zee en ziet dat andere ondernemers minder aandacht krijgen. De PvdA heeft zorgen om de uitgaven aan marketing. De PvdA vindt dat zij niet goed kan bepalen of de doelen van het beleid behaald worden. En de fractie maakt zich verder zorgen over de financiële gevolgen van De Schelft.

Doen!

Doen! gaf tijdens de Algemene beschouwingen aan dat zij het belangrijk vindt dat raads- en collegeleden zich veilig en vertrouwd voelen in hun werkomgeving. Doen! pleit voor budget en expertise om actieve politici en oud-politici bij te staan als dit nodig is. Verder drong de fractie aan op voortdurende aandacht voor verkeerveiligheid en een betere west-oost verbinding voor Noordwijkerhout. Doen! vindt het belangrijk dat alle kernen een efficiënte openbaar vervoerverbinding hebben naar de verschillende stations.

Doorstromen woningmarkt

Volgens Doen! beperkt de discussie over woningbouw zich te veel tot sociale huurwoningen. De fractie ziet graag meer aandacht voor alle segmenten uit de woonvisie. Volgens Doen! zijn er te weinig woningen in de middenhuur, waardoor starters geen woning kunnen vinden en er geen doorstroming vanuit sociale huurwoningen is.

Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk vroeg zich af of de stelling van het college dat Noordwijk een rijke gemeente is, wel klopt. De fractie wees erop dat de reserves afnemen, de vaste schuld neemt toe en het ratio weerstandsvermogen is gedaald. Bruisend Noordwijk vindt het fijn dat er eindelijk schot komt in de bebouwing van de ‘shameplekken’, maar constateert dat het onderhandelingsresultaat met Van Erk mager is. De fractie zegt zich in het dossier Bronsgeest te schamen voor wat ze noemen ‘de armzalige besluitvorming en ontkenning van de enorme achterstand in de sociale woningbouw’. 

Slagkracht

Bruisend Noordwijk pleit ervoor dat de gemeente meer slagkracht krijgt en zich meer richt op de buurgemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, en samen met hen optrekt. De fractie sloot af met de opmerking dat zij hoopt volgend jaar bij de Algemene beschouwingen niet te hoeven zeggen dat Noordwijk een rijke gemeente was. 

Amendementen

Bruisend Noordwijk bracht twee amendementen op de begroting in. Beide amendementen, over het afschaffen van de hondenbelasting en de verhoging van de dekking van leges, werden verworpen.