1e raadsvergadering nieuwe raad

Na haar installatie op 30 maart vergaderde de nieuwe gemeenteraad van Noordwijk op 12 april 2022 voor het eerst inhoudelijk. Met een beknopte agenda was de raad in een uur klaar. In die korte tijd koos de raad een nieuwe plaatsvervangend voorzitter, installeerde een nieuw commissielid en besprak 2 moties.

Benoeming

Hans KnappDe gemeenteraad koos uit haar midden een nieuwe plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter zit de raadsvergadering voor wanneer de voorzitter van de raad, de burgemeester, dat niet kan doen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de burgemeester vanuit haar portefeuille zelf het woord voert in de vergadering. 2 raadsleden hadden zich gekandideerd: Hans Knapp die in de vorige raadsperiode al plaatsvervanger was, en Louis Koppel die in de afgelopen raadsperiode commissievoorzitter was. De raad herbenoemde Hans Knapp.

Nieuw commissielid

Benoeming Evelien LeeffersIn de vergadering installeerde burgemeester Wendy Verkleij als nieuw commissielid Evelien Leeffers-de Jong. Zij was in de vorige raadsperiode ook al commissielid voor D66.

Talentprogramma Noordwijk

De VVD diende met de Partij voor de Inwoners een motie in bij het raadsvoorstel ‘Talentprogramma Noordwijk’. In die motie verzoeken de fracties het college om de raad voor het komende zomerreces een HR visie te overleggen en een visie te ontwikkelen op hoe het college reeds bestaand talent in de organisatie langer denkt te binden en daarmee onwenselijke en onnodige uitstroom te voorkomen. Ook verzoeken ze de raad halfjaarlijks over het verloop van de pilot van het talentprogramma te informeren. De motie werd unaniem door de raad aangenomen. 

Transparantie partijfinanciering

In een actuele motie verzoeken de fracties van de PvdA, NZLokaal en GroenLinks de fractievoorzitters met hun partijbestuur afspraken te maken over transparantie van de partijfinanciering. Ze stellen in hun motie voor dat partijen jaarlijks aan de raad alle subsidies, donaties en overige inkomsten hoger dan € 250,- (zowel in geld als natura) afkomstig van dezelfde donateur rapporteren. En dat in een verkiezingsjaar verslag wordt gedaan van het besteedde campagnebudget. Deze actuele motie werd verworpen met 15 stemmen tegen en 12 voor. 

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering digitaal terugkijken