Hoe vergadert de Raad?

Informatie over de vergaderwijze.

Gemeenteraad start pilot met aangepast vergadermodel 

Vanaf januari 2021 start de gemeenteraad met een aangepast vergadermodel. De gemeenteraad heeft dit besloten in de raadsvergadering van 16 december 2020. Het vergadermodel gaat per 1 januari 2021 als pilot in. De besluitvorming in de gemeenteraad bestaat uit drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. 

3 thematische commissies voor informatie en het voeren van debat

Vanaf 1 januari 2021 werkt de gemeenteraad met 3 thematische commissies:

  • De commissie Bestuur, Middelen en Economie (BME) 
  • De commissie Welzijn 
  • De commissie Ruimte

De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.

Net als bij de rondetafelgesprekken kunnen inwoners en instellingen worden uitgenodigd aan tafel.  

Informatieavonden

Themabijeenkomsten over een specifiek onderwerp blijven mogelijk. Een keer per maand is een informatieve uitloopavond ingepland. Hier kunnen college en raad bijvoorbeeld uitgebreider stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het omgevingsplan of de woonvisie.

1 raadsvergadering

De gemeenteraad kende een debat- en besluitvormende raad. Deze 2 raden worden samengevoegd tot een besluitvormende raad. Besluitvorming vindt in principe op dezelfde avond  plaatsvindt, tenzij de raad meer tijd nodig heeft om te besluiten over een onderwerp. 

Onderwerpen komen 3 maal aan de orde 

Onderwerpen kunnen 3 keer terugkomen: in de commissie voor beeldvorming (presentatie, themabijeenkomst), in de commissie voor meningsvorming en in de gemeenteraad voor besluitvorming. 

Sommige onderwerpen kunnen een verkorte procedure doorlopen. Zo is een presentatie over een onderwerp niet altijd nodig. Deze keuze is aan de gemeenteraad. 

Raadplegen stukken en inspreken

Inwoners, bedrijven en instellingen hebben het recht om tijdens de commissievergadering in te spreken. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich voor 12:00 uur aanmelden via griffie@noordwijk.nl. De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon +31 (0)71 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.

Vergaderschema gemeenteraad

Bekijk de raadskalender voor 2021.