Adviesorganen

De gemeenteraad kent 5 adviesorganen: de Rekenkamer, de Adviesraad Sociaal Domein, de Erfgoedcommissie, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de landelijke Ombudsman

Rekenkamer

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer van de gemeente Noordwijk verricht onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.

De Rekenkamer en de raad

De gemeenteraad installeerde de Noordwijkse Rekenkamer op 29 september 2020. De Rekenkamer is naast de Auditcommissie een van de instrumenten waarmee de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. De Rekenkamer is onafhankelijk. Zij bestaat uit leden die geen band hebben met de gemeenteraad, de ambtenaren van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders. 

Onderzoeken

De Rekenkamer bepaalt onafhankelijk welke onderzoeken zij uitvoert. De raad kan verzoeken voor onderzoeken doen, de Rekenkamer is niet verplicht die verzoeken uit te voeren. De onderzoeksrapporten van de Rekenkamer zijn openbaar.

Onderzoeksrapporten

Op 16 november 2021 presenteerde de Noordwijkse Rekenkamer haar 1e onderzoek aan de gemeenteraad. In dit onderzoek bekeek de Rekenkamer hoe de privacy van inwoners juridisch en in de praktijk is vastgelegd en op welke punten dit eventueel aanpassing en verbetering behoeft. De Rekenkamer constateert in het onderzoek dat juridisch en in de praktijk de privacy van inwoners op verschillende vlakken niet goed is geregeld en doet een aantal aanbevelingen aan het college van B&W en de gemeenteraad. 

Samenstelling van de Rekenkamer 

De Rekenkamer bestaat momenteel uit 4 externe leden en wordt vanuit de griffie ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden van de Rekenkamer worden door de gemeenteraad benoemd voor maximaal 6 jaar.

Documenten

Contact

Voor vragen aan de Rekenkamer kunt u contact opnemen via rekenkamer@noordwijk.nl

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk (ASD) bestaat uit mensen die goed thuis zijn op een groot aantal gebieden die horen bij het Sociaal Domein. Het gaat dan om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Sommige gedeelten van de Woningwet horen er ook bij, maar alleen als ze wat te maken hebben met de drie voorgaande wetten.

De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van dat college. Ook kan de ASD het college ongevraagd adviseren. De ASD houdt de gemeenteraad goed op de hoogte van wat de ASD adviseert. Soms worden adviezen uitgebracht aan andere organisaties binnen het Sociaal Domein. Maar dat is alleen als er raakvlakken zijn met het beleid van de gemeente.

Er zijn ook zaken waarover de ASD niet adviseert. Dat is als het gaat over het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente. Ook over individuele klachten, bezwaarschriften of andere individuele zaken worden geen adviezen uitgebracht. Maar wel weer over procedures, regelingen en richtlijnen, waar eventuele individuele klachten over gaan.

Erfgoedcommissie en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Op basis van de Woningwet en de Erfgoedwet zijn gemeenten verplicht om commissies te hebben die plannen beoordelen op het gebied van welstand en monumentenzorg (het uiterlijk van bouwwerken). Daarvoor heeft de gemeenteraad van Noordwijk de Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingesteld.

Taak

Deze commissies adviseren voornamelijk over vergunningsplichtige wijzigingen aan monumenten en ander cultureel erfgoed en over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Dit advies geven zij aan het college.

Samenstelling

De Erfgoedcommissie bestaat minimaal uit 3 professionele leden, die werken in het vakgebied, en 2 burgerleden. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit 3 leden die via Dorp, Stad en Land - een professionele organisatie op het gebied van omgevingskwaliteit - worden aangedragen. De samenwerking tussen beide commissies is geborgd doordat een van leden van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit altijd aansluit bij de vergadering van de Erfgoedcommissie.

Contact

Om te kijken of plannen haalbaar zijn binnen de kaders die daarvoor zijn opgegeven, kan een verzoek tot vooroverleg worden ingediend. Een dergelijk adviesverzoek verloopt via de Omgevingsdienst West-Holland. De Erfgoedcommissie is ook direct bereikbaar via erfgoedcommissie@noordwijk.nl.

Toekomst

Als de Omgevingswet ingaat gaan de Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit samen verder als de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Op verzoek van de raad kan zij dan ook direct voorlichting geven aan de raad.

Nationale ombudsman

Elke gemeente is verplicht een ombudsfunctie te hebben. Dat kan door het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman of door aan te sluiten bij de Nationale ombudsman. De gemeente Noordwijk is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Voor meer informatie en de voorwaarden voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.