Verdeling portefeuilles college

W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers

 • Voorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van B&W

Portefeuille

 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Ondermijning
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen/stedenband Hirado
 • Regionale samenwerking
 • Integriteit
 • Personeel, organisatie en ambtelijke huisvesting
 • Communicatie
 • Informatie- en communicatietechnologie
 • Dienstverlening

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Voorzitter Bestuursadviescommissie (BAC) Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Hollands Midden
 • Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM Station Noordwijk
 • Lid Raad van Toezicht Economic Board Duin en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid Algemeen Bestuur Openbare gezondheid (RDOG)
 • Lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland
 • Ambassadeur Stichting met je Hart
 • Vertegenwoordiger district Leiden-Bollenstreek aan bestuurlijke mensenhandeltafel politie-eenheid Den Haag 
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg Schiphol Regio Zuid West

Nevenfuncties op persoonlijke titel onbezoldigd

•    Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gouden Dagen
•    Vice-voorzitter van Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

J.P. (Sjaak) van den Berg - wethouder NZLokaal

Man

 • Loco-burgemeester
 • Aanspreekpunt voor de kern Noordwijkerhout

Portefeuille 

 • Grondbedrijf (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Sportaccommodaties
 • Subsidiebeleid
 • Verenigingen
 • Handhaving (incl. bouw- en woningtoezicht)
 • Natuur, groen en milieu
 • Afval
 • Duurzaamheid/Energietransitie
 • Projecten/initiatieven ruimtelijke ordening: tijdelijke woningen, parkeergarage Huis ter Duin
 • Omgevingsvisie
 • Strandzaken
 • Horeca
 • Regionale mobiliteitsopgaven en openbaar vervoer

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Vuilvervoerbedrijf Duin en Bollenstreek

Nevenfuncties op persoonlijke titel onbezoldigd

 • Ambassadeur Stichting Met je Hart - Noordwijkerhout
 • Medewerker BO techniek/presentatie radio Omroep van de Bollenstreek
 • Speaker 1e elftal voetbalvereniging VVSB

R. (Roberto) ter Hark - wethouder VVD

 • Aanspreekpunt voor de kern Noordwijk aan Zee 

Portefeuille

 • Financiën
 • Belastingen
 • Inkoop
 • Kunst en cultuur (incl. monumenten en volksfeesten)
 • Economie (kuuroord, innovatie, retail, evenementen en space)
 • Bereikbaarheid (verkeer en vervoer, verkeersveiligheid, parkeren)
 • Regio: strategische positionering Duin- en Bollenstreek
 • Projecten/initiatieven ruimtelijke ordening Noordwijk aan Zee, bedrijventerreinen
 • De Schelft

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin-en Bollenstreek
 • Lid Algemeen/Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Belastingen Lisse, Teylingen, Noordwijk
 • Ambassadeur 'Maak een punt van Nul'

T.C.W.M. (Theo) Alkemade - wethouder CDA

 • Theo AlkemadeAanspreekpunt voor de kern De Zilk

Portefeuille

 • Coördinatie programma woningbouw (Taskforce)
 • Projecten/-initiatieven ruimtelijke ordening (m.u.v. elders genoemd)
 • Invoering Omgevingswet
 • Bouwen (kruimelgevallen)
 • Greenport (ISG en GOM)
 • Volkshuisvesting
 • Openbare werken (m.u.v. afval)
 • Civiel
 • Bestemmingsplannen
 • Algemeen bestuur/dagelijks bestuur ODWH
 • Internationale werkers

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Directeur-grootaandeelhouder Holta BV - bezoldigd
 • Directeur-grootaandeelhouder Holta Management BV - onbezoldigd 
 • Directeur-grootaandeelhouder Mack Support BV - bezoldigd

D.T.C. (Dennis) Salman - wethouder Lijst Salman Noordwijk

Man

 • Tweede locoburgemeester
 • Aanspreekpunt voor de kern Noordwijk Binnen

Portefeuille

 • Welzijn en zorg (integrale toegang, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, jeugd- en jongeren werk)
 • Werk en inkomen (inkomensvoorziening, reïntegratie, armoedebeleid, statushouders)
 • Onderwijs (beleid, huisvesting, kinderopvang, leerlingenvervoer)
 • Gezondheid (publieke gezondheid, veilig thuis)
 • Sport
 • Dierenwelzijn

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Kust, Duin- en Bollenstreek

F. G. (Frans) Mencke

 • Frans MenckeGemeentesecretaris a.i.
 • 1e adviseur college
 • Eindverantwoordelijke ambtelijke organisatie

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting RIJK