Verdeling portefeuilles college

W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers

 • Portret burgemeester Wendy VerkleijVoorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van B&W

Portefeuille

 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen/stedenband Hirado
 • Integriteit

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingdienst West Holland
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden

Nevenfuncties op persoonlijke titel onbezoldigd

 • Vice voorzitter van Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen
 • Bestuurslid stichting rampjaar 1672

J.P. (Sjaak) van den Berg - wethouder NZLokaal

Man

 • Loco-burgemeester
 • Aanspreekpunt voor de kern Noordwijkerhout

Portefeuille 

 • Grondbedrijf (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Verenigingen
 • Dienstverlening
 • ICT (informatisering en automatisering)
 • Communicatie
 • Kunst en Cultuur (incl. monumenten en volksfeesten)
 • Handhaving (incl. bouw- en woningtoezicht)
 • Natuur en Milieu
 • Duurzaamheid/Energietransitie
 • Stedenband Hirado

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek

Nevenfuncties op persoonlijke titel onbezoldigd

 • Ambassadeur Stichting Met je Hart - Noordwijkerhout
 • Medewerker BO techniek/presentatie radio Omroep van de Bollenstreek
 • Speaker 1e elftal voetbalvereniging VVSB

R. (Roberto) ter Hark - wethouder VVD

Man

 • Aanspreekpunt voor de kern De Zilk

Portefeuille

 • Financiën
 • Belastingen
 • Inkoop
 • Economie (toerisme, strand, evenementen en space)
 • Bereikbaarheid (verkeer en parkeren en handhaving)
 • Regionale samenwerking
 • P&O en huisvesting

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Lid Algemeen Bestuur Openbare gezondheid (RDOG)
 • Lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin-en Bollenstreek
 • Lid Algemeen/Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Belastingen Lisse, Teylingen, Noordwijk
 • Ambassadeur 'Maak een punt van Nul'

H.W.M. (Henri) de Jong  wethouder CDA

Man

Aanspreekpunt voor de kern Noordwijk aan Zee

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwen
 • Greenport (ISG en GOM)
 • Grondwater en rioolbeheer
 • Civiel

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
 • Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst West-Holland
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek

Nevenfuncties op persoonlijke titel onbezoldigd

 • Vrijwilliger voetbalvereniging VVSB

D.T.C. (Dennis) Salman - wethouder Lijst Salman Noordwijk

Man

 • Tweede locoburgemeester
 • Aanspreekpunt voor de kern Noordwijk Binnen

Portefeuille

 • Zorg (jeugd en ouderen)
 • Sociale zaken (werk en inkomen)
 • Volkshuisvesting
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Openbare ruimte (incl. groen en afval)
 • Dierenwelzijn

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Lid Algemeen Bestuur Vuilvervoerbedrijf Duin en Bollenstreek
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Kust, Duin- en Bollenstreek